Hưng Yên: nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các giải pháp công tác tư tưởng

Ngày 6-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2016, công tác tuyên giáo của tỉnh đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, điển hình là:

Tham mưu lãnh đạo công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng: Đề án số 01 - ĐA/TU về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong tham mưu chú trọng tham mưu đổi mới, nâng chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết theo hướng: đề cao vai trò của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy trong việc truyền đạt chỉ thị, nghị quyết gắn với thực tiễn, vận dụng thực tế địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo kế hoạch.

Tham mưu BTV Tỉnh ủy về việc xuất bản một số đầu sách trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, năm 2016 đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn và phát hành 03 đầu sách (Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hưng Yên, Cách mạng Tháng tám 1945 ở Hưng Yên và sách Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tỉnh Hưng Yên). Đặc biệt tham mưu tổ chức thành  công các hoạt động kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên.

Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu BTV Tỉnh ủy sơ kết tổng kết 04 Chỉ thị, 03 Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đảm bảo kế hoạch đề ra.

 Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống báo, đài tỉnh, Trang thông tin điện tử - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hội nghị báo cáo viên hàng tháng, chủ động trong nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; dự báo tác động của những diễn biến tư tưởng, để từ đó tham mưu giúp cấp ủy đề ra các biện pháp giải quyết phù hợp; phòng ngừa nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; giữ vững trận địa tư tưởng.

Tham mưu tổng kết Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ động tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội; gắn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành thông qua việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, trong tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những bức xúc của nhân dân. Việc tuyên truyền bảo đảm cả bề rộng, chiều sâu và đối tượng tác động; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, công việc, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân thực hiện khá toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 mà báo cáo đã nêu; công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác thẩm định các văn bản, chương trình, đề án trước khi trình Tỉnh ủy. Cấp báo, tạp chí của Đảng tới các tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tổ chức Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn; doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trong toàn tỉnh theo chủ trương của Tỉnh ủy. Duy trì tổ chức và hướng dẫn hoạt động của Báo cáo viên; Trang thông tin điện tử; biên tập phát hành Bản tin thông báo nội bộ với số lượng phát hành gần 500.000 cuốn. Đồng thời thường xuyên định hướng tư tưởng đối với các cơ quan báo chí, truyền thông, qua đó góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, cung cấp thông tin đến với cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân. Tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực nghiên cứu, thực hiện và bảo vệ xuất sắc Đề tài khoa học cấp tỉnh về: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên”; hướng dẫn nghiệp vụ đối với trung tâm bồi dưỡng chính trị, gắn lý luận với thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, năm 2016 các huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương mở được 289 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 26.391 lượt học viên, đạt 103,3% kế hoạch giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo toàn tỉnh trong năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên bày tỏ sự đồng tình với phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của công tác Tuyên giáo năm 2017 của tỉnh, thể hiện rõ nhiệm vụ, đưa ra lộ trình thực hiện, khẳng định tính chủ động trong toàn ngành.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên cũng nhấn mạnh một số nội dung để Ngành Tuyên giáo thực hiện, đó là:

Một là, quán triệt quan điểm: Công tác tuyên giáo phải đi trước một bước để tuyên truyền, khơi thông về tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Muốn vậy, ngành Tuyên giáo phải đổi mới phương pháp tuyên giáo, sâu sát thực tiễn cơ sở, chủ động nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đặt ra, dự báo được tình hình, kịp thời tham mưu giải pháp để xử lý thông tin, đảm bảo định hướng của Đảng.

Ngành Tuyên giáo và cán bộ làm công tác tuyên giáo chủ động và tăng cường trong nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đề xuất với cấp ủy giải pháp lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng.

Tập trung tuyên truyền Chỉ thị của Bộ Chính trị về những việc cần làm ngay; tuyên truyền chủ trương không đốt pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2017, tập trung chăm lo cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; tuyên truyền, triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh ủy, trong đó có Đề án số 01.

Hai là, tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết và công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo yêu cầu kế hoạch, đảm bảo thời gian quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả học tập.

Trên cơ sở định hướng của Trung ương, giúp Tỉnh ủy xây dựng văn bản, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời giúp cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện ở các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cơ sở.

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy và các đơn vị liên quan đề xuất giải pháp, có chế tài đủ sức dăn đe, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra.

Ba là, làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong hoạt động của đội ngũ làm công tác báo chí, văn nghệ sỹ; nội dung tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Đề cao huy hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí trong phòng chống tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu hiện khác.

Chủ động phối hợp và phối hợp chặt chẽ với UBND và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp với các ngành chức năng giải quyết những bức xúc dư luận quan tâm phản ánh (theo Thông báo số 329 - TB/TU của BTV Tỉnh ủy).

Bốn là, có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp; tăng cường tổ chức các cuộc thi như: “Báo cáo viên giỏi”, “Giảng viên lý luận chính trị giỏi” để cán bộ, giảng viên tự nghiên cứu, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Năm là, năm 2017, năm kỷ niệm 70 năm thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1947-2017), Ban Tuyên giáo nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổ chức các hoạt động đảm bảo trang trọng, thiết thực và tiết kiệm; chú ý làm tốt công tác tuyên truyền kết quả 70 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Tuyên giáo toàn tỉnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo thời gian qua đã được tuyên dương, khen thưởng.

 
 
Bảo Châu
    

    
    


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

'Rừng' cờ hoa trên đường phố Thủ đô mừng kỳ tích U23 Việt Nam

'Rừng' cờ hoa trên đường phố Thủ đô mừng kỳ tích U23 Việt Nam

Hoàn toàn không phải cổ tích, chiều 23/1, sau hơn 120 phút thi đấu và loạt luân lưu nghẹt thở, U23 Việt Nam chính thức viết nên một trang mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam với trận thắng đầy kịch tính U23 Qatar ở trận bán kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018.