• Chủ động phân tích, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch

  Chủ động phân tích, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch

  Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

 • Chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet

  Chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet

  (TG)-Để đấu tranh phòng chống với những quan điểm xuyên tạc, bịa đặt, chúng ta phải luôn ở thế chủ động: Chủ động phản bác, chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; chủ động làm chủ “trận địa thông tin”, nhất là các thông tin sai trái, quan điểm thù địch phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet hiện nay. 

 • Củng cố niềm tin của nhân dân từ hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Củng cố niềm tin của nhân dân từ hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Những năm qua, trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động thường khai thác, lợi dụng một số vụ án tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở Việt Nam để xuyên tạc, chống phá công cuộc Đổi mới và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Cùng với đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả PCTN, chúng ta cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm đó...

 • Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trong tình hình mới

  Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trong tình hình mới

   (TG)- Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Đảng ủy Bộ Công an đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức cách mạng, coi trọng tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận, tích cực nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác này; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố nội bộ, siết chặt chẽ kỷ cương, kỷ luật, thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. 

 • Rèn luyện phẩm chất đạo đức, chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

  Rèn luyện phẩm chất đạo đức, chống nguy cơ

  Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ở mục VI – Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đã chỉ rõ: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

 • Nói với những người "giả điếc"

  Mọi hành vi xuyên tạc, mọi kẻ cơ hội, lợi dụng bầu cử để mưu đồ lợi ích cá nhân đều không thể lọt qua con mắt tinh tường của nhân dân, chắc chắn họ sẽ bị nhân dân vạch mặt, chỉ tên...

 • Thực hành và phát huy dân chủ qua 30 năm đổi mới

  Thực hành và phát huy dân chủ qua 30 năm đổi mới

  Dân chủ đã trở thành mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới. Vấn đề dân chủ ngày càng có tầm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những thành tựu của quá trình dân chủ đang góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn lại 30 năm đổi mới, chúng ta rút ra bài học: Đổi mới luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

 • Phạm Văn Đồng-Nhà cách mạng trí thức

  Phạm Văn Đồng-Nhà cách mạng trí thức

  Đồng chí Phạm Văn Đồng bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng khi là một trí thức yêu nước. Ông sinh ngày 1-3-1906, quê xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, trong một gia đình trí thức quan lại (quá trình đi làm cách mạng, Ông còn mang các tên: Lâm Bá Kiệt, Tô, Tống...)

 • Chủ động nhận diện, đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”

  Chủ động nhận diện, đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”

  Làm thế nào để sớm phát hiện và ngăn chặn mầm mống của “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”? Đây là việc không hề đơn giản, là quá trình đấu tranh lâu dài, kiên trì, bền bỉ, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, sau khi Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp và chuẩn bị bầu cử hội đồng nhân dân các cấp khóa 2016-2021, bầu cử Quốc hội khóa XIV, các đối tượng thù địch, phản động đang tìm mọi cách chống phá, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, gây hoài nghi trong dân chúng…

 • Cần tỉnh táo trước những thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV

  Cần tỉnh táo trước những thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV

  Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử phải bảo đảm theo đúng quy trình, trong đó phải bảo đảm việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật… 

 • Dòng chảy chính hướng về cội nguồn

  Dòng chảy chính hướng về cội nguồn

  Niềm tự hào, tự tôn dân tộc Việt luôn được bà con phát huy thông qua các hoạt động gắn kết, xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, hòa nhập tốt với nước sở tại. Hoạt động quảng bá và giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua các lễ hội văn hóa Việt Nam ở nước ngoài đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng của bà con...

 • Không được đánh đồng “công” và “tội”!

  Thời gian gần đây, trong khi “xét lại lịch sử”, có tác giả cho rằng Hoàng Cao Khải là người “có tinh thần dân tộc”, Trương Vĩnh Ký là “người thầy, nhà văn hóa lớn của dân tộc”,…! Các ý kiến này xuất phát từ sự thật lịch sử, hay chỉ dựa vào một vài kết quả mà những người đó vô tình có được rồi biến thành giá trị để tôn vinh, xưng tụng, bỏ qua việc họ đã đi ngược lại lợi ích dân tộc, thậm chí bỏ qua tội ác của họ đối với dân tộc?

 • Vai trò sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khẳng định

  Vai trò sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khẳng định

  Trong lịch sử phát triển của dân tộc ta, việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930) là sự kiện chính trị quan trọng đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Từ đó đến nay, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội được thực tiễn lịch sử ghi nhận và quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

 • Sự thật bằng vàng

  (TG)-Từ  ngày Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đến nay, trải qua 86 mùa xuân, gắn bó thủy chung, máu thịt cùng Tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng nhân dân, đất nước làm nên những điều kỳ diệu, đã đưa một đất nước phong kiến nửa thuộc địa, nghèo nàn, lạc hậu, không có tên trên bản đồ thế giới, thành một nước độc lập, tự do, dân chủ, là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng hàng đầu trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư hàng đầu quốc tế, là đối tác chiến lược của các cường quốc năm châu, là nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong Cộng đồng ASEAN. 

 • Quyền hưởng thụ văn hóa của người dân không ngừng được cải thiện

  Quyền hưởng thụ văn hóa của người dân không ngừng được cải thiện

  Vị thế, sức mạnh của một quốc gia dân tộc phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cùng với thể chế chính trị hợp xu thế, hợp lòng dân; nền kinh tế quốc dân tăng trưởng ổn định; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT được tăng cường, đủ sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc, văn hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy văn hóa phát triển đúng hướng, góp phần bảo đảm quyền văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân.