• Nâng cao năng lực tham mưu chiến lược trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong quân đội

  Nâng cao năng lực tham mưu chiến lược trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong quân đội

  (TG)-Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh, công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội là bộ phận quan trọng  của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 • Thể chế hóa mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ"

  Thể chế hóa mối quan hệ

  Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là phương thức vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta. Lần đầu tiên, tại Đại hội VI (1986), Đảng ta khẳng định: "Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý thành cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội". 

 • Sự khác biệt về dân chủ và nhân quyền không cản trở được hợp tác quốc tế của Việt Nam

  Sự khác biệt về dân chủ và nhân quyền không cản trở được hợp tác quốc tế của Việt Nam

  Sự khác biệt giữa các mô hình dân chủ và nhân quyền là tất yếu, tuy nhiên điều này không cản trở sự hợp tác giữa các quốc gia. Sự khác biệt trong tư duy chính trị của thời đại ngày nay với thời kỳ chiến tranh lạnh là ở chỗ: Nếu như trong thời kỳ chiến tranh lạnh, người ta lấy sự khác biệt về hệ tư tưởng, mô hình dân chủ, nhân quyền làm tiêu chí cho quan hệ hợp tác quốc tế thì ngày nay điều đó đã lùi dần vào dĩ vãng. 

 • Nhận dạng các chiêu trò giăng bẫy thanh niên trên mạng xã hội

  Nhận dạng các chiêu trò giăng bẫy thanh niên trên mạng xã hội

  Cuộc tọa đàm khoa học-thực tiễn “Công tác thông tin tuyên truyền góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận thanh niên hiện nay” do Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức với sự phối hợp của Đoàn thanh niên các đơn vị: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân thực hiện. 

 • Thành tựu lập pháp - dấu ấn đổi mới chính trị

  Thành tựu lập pháp - dấu ấn đổi mới chính trị

  Không thể phủ nhận thành tựu lập pháp chính là những mốc son, những dấu ấn sâu đậm của đổi mới chính trị. Ấy thế mà, đây đó vẫn có những quan điểm, tiếng nói phiến diện, lạc lõng, cho rằng Đảng, Nhà nước ta “giậm chân tại chỗ”, “không có đổi mới về chính trị”…

 • Chủ động phân tích, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch

  Chủ động phân tích, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch

  Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

 • Chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet

  Chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet

  (TG)-Để đấu tranh phòng chống với những quan điểm xuyên tạc, bịa đặt, chúng ta phải luôn ở thế chủ động: Chủ động phản bác, chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; chủ động làm chủ “trận địa thông tin”, nhất là các thông tin sai trái, quan điểm thù địch phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet hiện nay. 

 • Củng cố niềm tin của nhân dân từ hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Củng cố niềm tin của nhân dân từ hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Những năm qua, trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động thường khai thác, lợi dụng một số vụ án tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở Việt Nam để xuyên tạc, chống phá công cuộc Đổi mới và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Cùng với đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả PCTN, chúng ta cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm đó...

 • Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trong tình hình mới

  Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trong tình hình mới

   (TG)- Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Đảng ủy Bộ Công an đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức cách mạng, coi trọng tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận, tích cực nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác này; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố nội bộ, siết chặt chẽ kỷ cương, kỷ luật, thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. 

 • Rèn luyện phẩm chất đạo đức, chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

  Rèn luyện phẩm chất đạo đức, chống nguy cơ

  Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ở mục VI – Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đã chỉ rõ: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

 • Nói với những người "giả điếc"

  Mọi hành vi xuyên tạc, mọi kẻ cơ hội, lợi dụng bầu cử để mưu đồ lợi ích cá nhân đều không thể lọt qua con mắt tinh tường của nhân dân, chắc chắn họ sẽ bị nhân dân vạch mặt, chỉ tên...

 • Thực hành và phát huy dân chủ qua 30 năm đổi mới

  Thực hành và phát huy dân chủ qua 30 năm đổi mới

  Dân chủ đã trở thành mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới. Vấn đề dân chủ ngày càng có tầm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những thành tựu của quá trình dân chủ đang góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn lại 30 năm đổi mới, chúng ta rút ra bài học: Đổi mới luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

 • Phạm Văn Đồng-Nhà cách mạng trí thức

  Phạm Văn Đồng-Nhà cách mạng trí thức

  Đồng chí Phạm Văn Đồng bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng khi là một trí thức yêu nước. Ông sinh ngày 1-3-1906, quê xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, trong một gia đình trí thức quan lại (quá trình đi làm cách mạng, Ông còn mang các tên: Lâm Bá Kiệt, Tô, Tống...)

 • Chủ động nhận diện, đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”

  Chủ động nhận diện, đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”

  Làm thế nào để sớm phát hiện và ngăn chặn mầm mống của “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”? Đây là việc không hề đơn giản, là quá trình đấu tranh lâu dài, kiên trì, bền bỉ, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, sau khi Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp và chuẩn bị bầu cử hội đồng nhân dân các cấp khóa 2016-2021, bầu cử Quốc hội khóa XIV, các đối tượng thù địch, phản động đang tìm mọi cách chống phá, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, gây hoài nghi trong dân chúng…

 • Cần tỉnh táo trước những thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV

  Cần tỉnh táo trước những thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV

  Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử phải bảo đảm theo đúng quy trình, trong đó phải bảo đảm việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật…