• Cần lên án và nghiêm trị những kẻ tổ chức gây rối

  Cần lên án và nghiêm trị những kẻ tổ chức gây rối

  Trong các ngày chủ nhật 1/5 và 8/5 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tụ tập đông người dẫn đến gây rối trật tự công cộng dưới chiêu bài "bảo vệ môi trường " nhân sự cố môi trường làm cá chết bất thường tại các tỉnh bắc miền Trung.

 • Đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet hiện nay

  (TG)- Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch tăng cường sử dụng mạng internet, các trang mạng xã hội để truyền bá các quan điểm sai trái nhằm thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam. Để làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, một trong những nội dung quan trọng hiện nay là đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh chống DBHB trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên báo, tạp chí điện tử.

 • Một sự thật lịch sử không thể phủ nhận

  Một sự thật lịch sử không thể phủ nhận

  71 năm về trước, ngày 9-5-1945 đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, là chiến thắng vĩ đại của văn minh nhân loại trước chủ nghĩa phát xít bạo tàn. Thành quả đó có vị trí, vai trò to lớn của Hồng quân và nhân dân Liên Xô - đó là một sự thật lịch sử không thể phủ nhận!

 • Không được lợi dụng sự cố môi trường để xuyên tạc, kích động, gây rối

  Không được lợi dụng sự cố môi trường để xuyên tạc, kích động, gây rối

  Việc hải sản chết bất thường, hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân ở ven biển một số tỉnh miền Trung thời gian qua là sự cố môi trường biển trên diện rộng, phức tạp, lần đầu tiên xảy ra ở nước ta.

 • Nâng cao năng lực tham mưu chiến lược trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong quân đội

  Nâng cao năng lực tham mưu chiến lược trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong quân đội

  (TG)-Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh, công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội là bộ phận quan trọng  của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 • Thể chế hóa mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ"

  Thể chế hóa mối quan hệ

  Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là phương thức vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta. Lần đầu tiên, tại Đại hội VI (1986), Đảng ta khẳng định: "Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý thành cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội". 

 • Sự khác biệt về dân chủ và nhân quyền không cản trở được hợp tác quốc tế của Việt Nam

  Sự khác biệt về dân chủ và nhân quyền không cản trở được hợp tác quốc tế của Việt Nam

  Sự khác biệt giữa các mô hình dân chủ và nhân quyền là tất yếu, tuy nhiên điều này không cản trở sự hợp tác giữa các quốc gia. Sự khác biệt trong tư duy chính trị của thời đại ngày nay với thời kỳ chiến tranh lạnh là ở chỗ: Nếu như trong thời kỳ chiến tranh lạnh, người ta lấy sự khác biệt về hệ tư tưởng, mô hình dân chủ, nhân quyền làm tiêu chí cho quan hệ hợp tác quốc tế thì ngày nay điều đó đã lùi dần vào dĩ vãng. 

 • Nhận dạng các chiêu trò giăng bẫy thanh niên trên mạng xã hội

  Nhận dạng các chiêu trò giăng bẫy thanh niên trên mạng xã hội

  Cuộc tọa đàm khoa học-thực tiễn “Công tác thông tin tuyên truyền góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận thanh niên hiện nay” do Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức với sự phối hợp của Đoàn thanh niên các đơn vị: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân thực hiện. 

 • Thành tựu lập pháp - dấu ấn đổi mới chính trị

  Thành tựu lập pháp - dấu ấn đổi mới chính trị

  Không thể phủ nhận thành tựu lập pháp chính là những mốc son, những dấu ấn sâu đậm của đổi mới chính trị. Ấy thế mà, đây đó vẫn có những quan điểm, tiếng nói phiến diện, lạc lõng, cho rằng Đảng, Nhà nước ta “giậm chân tại chỗ”, “không có đổi mới về chính trị”…

 • Chủ động phân tích, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch

  Chủ động phân tích, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch

  Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

 • Chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet

  Chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet

  (TG)-Để đấu tranh phòng chống với những quan điểm xuyên tạc, bịa đặt, chúng ta phải luôn ở thế chủ động: Chủ động phản bác, chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; chủ động làm chủ “trận địa thông tin”, nhất là các thông tin sai trái, quan điểm thù địch phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet hiện nay. 

 • Củng cố niềm tin của nhân dân từ hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Củng cố niềm tin của nhân dân từ hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Những năm qua, trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động thường khai thác, lợi dụng một số vụ án tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở Việt Nam để xuyên tạc, chống phá công cuộc Đổi mới và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Cùng với đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả PCTN, chúng ta cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm đó...

 • Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trong tình hình mới

  Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trong tình hình mới

   (TG)- Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Đảng ủy Bộ Công an đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức cách mạng, coi trọng tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận, tích cực nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác này; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố nội bộ, siết chặt chẽ kỷ cương, kỷ luật, thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. 

 • Rèn luyện phẩm chất đạo đức, chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

  Rèn luyện phẩm chất đạo đức, chống nguy cơ

  Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ở mục VI – Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đã chỉ rõ: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

 • Nói với những người "giả điếc"

  Mọi hành vi xuyên tạc, mọi kẻ cơ hội, lợi dụng bầu cử để mưu đồ lợi ích cá nhân đều không thể lọt qua con mắt tinh tường của nhân dân, chắc chắn họ sẽ bị nhân dân vạch mặt, chỉ tên...