Lộc Hà -Hà Tĩnh: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu

Huyện Lộc Hà tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng 10 năm thành lập Huyện
Huyện Lộc Hà tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng 10 năm thành lập Huyện

Xác định nội dung Chuyên đề năm 2016 "Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là chuyên đề quan trọng, xuyên suốt nhiệm kỳ, vì thế, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó tạo được không khí sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu sâu hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, hành động trong học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, đảng viên.

Trên tinh thần nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, xem đây là tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá tập thể Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hằng năm. Ngoài ra, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cũng kết hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, công tác tuyên truyền luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng đôn đốc, quan tâm nhắc nhở. Một số cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc đã kịp thời xây dựng kế hoạch, đề cương tuyên truyền nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể cá nhân, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Thông qua triển khai thực hiện Chuyên đề trọng tâm năm 2016 và cụ thể hóa các nội dung làm theo, toàn Đảng bộ huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả và rõ nét hơn. Nhiều cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu như: Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” và 5 mô hình dân  vận khéo Lương – Giáo đoàn kết, hiến đất, xóa tường bao, hiến cây xây dựng mô hình phát triển kinh tế…; phong trào “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và mô hình “Tiết kiệm từ rau sạch”, “Tiết kiệm từ chăn nuôi lợn sạch”, của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng văn hóa công sở, tận tụy phục vụ Nhân dân theo tinh thần “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” của Đảng bộ UBND huyện; phong trào “Sáng tạo trẻ”, mô hình “Tiết kiệm”, "Nhà nước và cuộc sống" đạt giải Nhì của Huyện Đoàn...

Việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, nghề nghiệp được cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tích cực. 100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác; 100% các cơ quan đơn vị đã tổ chức kiểm điểm đảng viên, kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 100% cơ quan đơn vị duy trì đánh giá công chức, viên chức hàng tháng thông qua chào cờ, hàng năm đánh giá tổng kết năm.

Sự chuyển biến rõ nét là nhiều đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị tiết kiệm và giảm các khoản chi phí xăng xe, điện nước, hội họp, việc thực hành tiết kiệm đã trở thành ý thức tự giác trong đa số cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, quy chế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý ngân sách, tài sản, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác, tiết kiệm thời gian trong sinh hoạt, hội họp; thực hiện khoán và công khai mức khoán kinh phí cho từng bộ phận. Cán bộ, công chức làm việc tận tụy, hiệu quả hơn. Cán bộ, công chức ở bộ phận giao dịch cấp phép sản xuất, kinh doanh, giao dịch và trả kết quả của Bộ phận một cửa xử lý công việc nhanh, gọn hơn.

Đặc biệt phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với dân, chống bệnh thành tích, hình thức, nói đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức. Một số cấp ủy do nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị nên thiếu chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy. Công tác tuyên truyền ở một số cơ quan, đơn vị chưa sinh động, hấp dẫn...

Để việc sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh có chiều sâu hơn, chất lượng hơn, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc cần tập trung tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động trong Đảng và xã hội về đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2017; chú trọng xây dựng, biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, “gương người tốt, việc tốt” của các cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực học tập và làm theo lời Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở cơ quan, đơn vị; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh...Để phát huy những kết quả bước đầu quan trọng đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trong năm vừa qua, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng sau đây:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhất là trong sinh hoạt chi bộ. Yêu cầu đặt ra là, chi bộ phải là nơi đảng viên thường xuyên nghiên cứu, trao đổi, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lấy chi bộ là cơ sở để tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp theo phương châm trên trước, dưới sau. Người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương có trách nhiệm nêu gương thực hiện Chỉ thị 05 có kết quả cụ thể. Đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là ý thức tự giác của người đứng đầu trước đảng bộ và nhân dân địa phương, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, bắt đầu từ yêu cầu nâng cao trách nhiệm tự giác thực hiện của người đứng đầu. Tập trung xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét.

Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chú trọng việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong hệ thống hành chính, đối với công chức, viên chức, quan tâm tới những nơi có biểu hiện yếu kém kéo dài, chậm chuyển biến. Triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các tầng lớp nhân dân, tất cả các nhóm xã hội. Ban thường vụ cấp ủy các cấp tập trung suy nghĩ, bàn bạc, tìm giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 đối với đồng bào có đạo, đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, thanh niên công nhân, thanh niên nông dân; trong các doanh nghiệp, các đơn vị không có tổ chức cơ sở đảng.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trung tâm bồi dưỡng chính trị theo yêu cầu của Chỉ thị 05 và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư phải được hoàn thành đúng yêu cầu và thời gian đề ra.

Năm là, cấp ủy các cấp cần tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch toàn khóa và hằng năm đã được xây dựng./.

Phạm Công Hà 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà - Hà Tĩnh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thái bình nên gắng sức, Non nước ấy nghìn thu

Thái bình nên gắng sức, Non nước ấy nghìn thu

Sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 2 (1285), ngay trong những thời khắc mà cả một triều đại còn đang hát khúc khải hoàn ca thì Thượng tướng, Thái sư Trần Quang Khải đã nhắc đến tư tưởng ấy. Hai chữ "thái bình" trong câu thơ của ông gợi ra những ngẫm nghĩ đến tận ngày hôm nay.