Thành ủy Hải Dương: Học và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến cho các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Hải Dương
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến cho các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Hải Dương

Năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. 

Chú trọng công tác xây dựng Đảng


Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu; xây dựng quy hoạch cán bộ cấp thành phố và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Thành ủy tập trung bồi dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo sự chuyển biến sâu sắc cả về nhận thức, lập trường tư tưởng, ý chí quyết tâm, bản lĩnh và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác,  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định về những điều đảng viên không được làm được chú trọng. Đồng thời, đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế về tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ và giải quyết những vấn bức xúc mà dư luận đang quan tâm như: giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, cải tạo đường ngõ xóm, nâng cấp điện chiếu sáng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Nghiêm túc gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là trong kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao cho Ban Tổ chức Thành ủy đã ban hành Công văn số 100-CV/BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn các chi, đảng bộ trưc thuộc Đảng bộ thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017. Kết quả giám sát cho thấy, việc sửa đổi một số nội dung về tiêu chuẩn, tiêu chí và biểu điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy đã được các cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực tổ chức triển khai thực hiện. Công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền  theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên trên địa bàn thàn phố đã thu được kết quả tích cực, có sự chuyển biến về nhận thức và trong thực hiện nhiệm vụ. Một số cán bộ vi phạm đã nhận thức rõ được khuyết điểm, chấp hành nghiêm túc hình thức kỷ luật của Đảng, Nhà nước, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, đã tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chôt các cấp đã được Thành uỷ  quán triệt tới các chi, đảng bộ cơ sở và triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ thành phố đều viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với vị trí công tác đang đảm nhiệm và những nhiệm vụ được giao. Nội dung bản đăng ký, kế hoạch của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị được gắn với thực hiện Quy định 101-QĐ/TW và theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy. Ngoài ra, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân còn căn cứ những ưu điểm, hạn chế yếu kém sau kiểm điểm để rà soát, bổ sung xây dựng nội dung đăng ký nêu gương và kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Từng cá nhân cán bô, đảng viên, công nhân, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, đăng ký học tập và làm theo tấm gương của Bác, trong đó tập trung đăng ký  từ 1-3 nội dung là hạn chế lớn nhất về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đề ra biện pháp khắc phục.  

Nhìn chung, nội dung đăng ký của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ bản bám sát hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành uỷ, đã thể hiện toàn diện trên các mặt theo Quy định 101-QĐ/TW. Trong đó, cơ bản đã nêu cao được ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình. Các bản đăng ký nêu gương được thông qua chi bộ, cơ quan giám sát thực hiện, làm một trong những căn cứ đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động hằng năm. Qua đánh giá xếp loai đảng viên cuối năm 2017, nhiều cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động đã khắc phục được hạn chế khuyết điểm, nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tuy với nhiệm vụ được giao, sâu sát, vì nhân dân phục vụ...  

Gắn học tập và làm theo Bác với Sổ ghi người tốt, việc tốt 

Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn, các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội học tập các chuyên đề, các tác phẩm trong sinh hoạt chi bộ theo định kỳ hàng tháng theo đúng sự chỉ đạo của Ban Tuyên Tỉnh uỷ. Việc học tập chuyên đề được thực hiện theo từng quý của năm, cụ thể, chuyên  đề quý I: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng"; chuyên đề quý II: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức sinh hoạt Đảng"; chuyên đề quý III: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên"; chuyên đề quý IV: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng".

Việc học tập chuyên đề ở Đảng bộ thành phố Hải Dương được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các chi bộ phân công đồng chí cấp ủy, đồng chí tuyên truyền viên chi bộ phổ biến nội dung, ý nghĩa của chuyên đề và nhận mạnh những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận trong các tháng, từng đảng viên, hội viên gắn việc học tập chuyên đề với nhiệm vụ được giao. Hầu hết các đơn vị đều dành thời gian học tập chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng theo nội dung do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập, phát hành. Hằng tháng, nhiều chi bộ đã dành 40-45 phút nghe và thảo luận chuyên đề, mẩu chuyện tấm gương đạo đức của Bác trong bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành.

Nhiều cấp ủy đã chỉ đạo các đảng viên tự nghiên cứu học chuyên đề, giới thiệu các tài liệu mình sưu tầm được về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đảng viên khác tham khảo, học tập để nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú, hấp dẫn hơn. Điển hình là chi bộ 9, phường Trần Hưng Đạo đã giới thiệu được 214 câu chuyện về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số chi, đảng bộ làm tốt nội dung học tập chuyên đề là Đảng bộ Ban chỉ huy quân sự thành phố, Đảng bộ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Đảng bộ phường Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão

Thông qua sinh hoạt các chuyên đề năm, từng quý trong năm 2017, đã bước đầu phát huy được tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ sở được tập trung giải quyết; góp phần nâng cao đạo đức, lối sống, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế của tập thể, cá nhân. Điển hình là việc khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công việc và sinh hoạt có chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, nhất là những đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân đã đề cao trách nhiệm, tích cực tự giác trong tu dưỡng rèn luyện, sửa đổi lề lối làm việc, tập trung giải quyết những công việc tồn đọng kéo dài, tính tự giác trong tự kiểm điểm và kiểm điểm được nâng lên rõ rệt.

Nhiều cấp ủy đã chú trọng phát hiện gương điển hình, tiên tiến làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đưa ra thảo luận trong kỳ sinh hoạt Đảng để thống nhất ghi “Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thành ủy; việc quản lý sử dụng sổ đảm bảo đúng quy định. Qua kiểm tra một số phường, xã, việc thực hiện ghi Sổ ở các chi bộ khá tốt; một số đảng ủy cơ sở thường xuyên ghi Sổ, biểu dương cách làm hay, hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong làm theo Bác như: xã Tân Hưng, phường Tân Bình, Thanh Bình, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão...Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng đã nghiêm túc đánh giá những tập thể, cá nhân tiêu biểu để thống nhất ghi vào “Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, Đảng ủy phường Nguyễn Trãi đã chỉ đạo làm điểm ở một chi bộ theo đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đến nay nhiều chi bộ trực thuộc đã chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt để ghi vào sổ và biểu dương trong toàn chi bộ, nhằm động viên, khích lệ mọi người làm theo Bác... Qua đó, nâng cao chất lương, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2017. 
 
Tuy nhiên, việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nói chung, gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nói riêng ở một số chi, đảng bộ trên địa bàn thành phố chất lượng, hiệu quả chưa cao; sự chuyển biến trong thực tiễn chưa rõ nét. Ở một số đơn vị việc học và làm theo Bác còn mang tính hình thức, chưa gắn kết với nhiệm vụ được giao; chưa có sự chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn và nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... 

Bên cạnh đó, việc đánh giá kiểm điểm, nêu gương trong học và làm theo Bác chưa được quan tâm sâu sắc; chưa có nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên truyền kịp thời, sâu rộng. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đúng đầu theo Quy định 101-QĐ/TW cũng chưa có nhiều điển hình tốt. Nội dung sinh hoạt Chỉ thị 05 ở một số chi bộ còn sơ sài, chung chung, chưa liên hệ trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và đơn vị. Một số ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở chưa thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp,v.v..

Năm 2018, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các nội dung: 

Một là
, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05. Cấp ủy các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng, nhất là Đài phát thanh thành phố, Đài truyền thanh xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện những cách làm hay, hiệu quả, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

Hai là, tổ chức tốt việc học tập chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với việc sử dụng, ghi chép thường xuyên “Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ba là, triển khai kế hoạch đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động theo Hướng dẫn số - HD/Th.U của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương về “Xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng”.

Bốn là, tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018). Tùy từng điều kiện, địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động về nguồn, trao đổi, tọa đàm, sân khấu hóa... đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Năm là, tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào thi đua, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05; kịp thời khen thưởng các gương điển hình trong học và làm theo Bác trên các phương tiện truyền thông, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng./.

Bùi Thúy Hạnh
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…