Lạng Sơn: Ban hành Kế hoạch học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch chỉ rõ mục đích, yêu cầu của việc tổ chức học tập, quán triệt một cách hệ thống chuyên đề nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính của chuyên đề toàn khóa được đặt ra từ năm đầu và thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

Việc học tập bám sát 02 cuốn tài liệu: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,“Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và các tài liệu do cơ quan, đơn vị biên soạn, hướng dẫn thực hiện. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh có trách nhiệm trong tổ chức nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp mình và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện. Tùy tình hình và điều kiện cụ thể của các huyện, thành phố, các ngành, cơ quan, đơn vị chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với những lời Bác dạy, những kỷ niệm của Bác đối với huyện, thành phố, ngành thành tài liệu bổ sung cùng tài liệu của Trung ương, đưa vào học tập và sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị sử dụng trong nhiệm kỳ (2016 - 2020). Chú ý hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của các huyện, thành phố, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ, để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác. 

Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề thấy cần thiết, hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát; coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân (như đối với đảng viên) để thực hiện, báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị; coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các ngày truyền thống, ngày thành lập của các ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt, làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền trên các báo, tạp chí, bản tin... về các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép với hoạt động văn hóa, thể thao. 

Việc tuyên truyền trong giai đoạn 2016 - 2020, tập trung vào nội dung các Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú ý phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW; phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tuyên truyền quá trình tổ chức quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, của các tổ chức cơ sở đảng; kết quả đạt được qua từng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ Đại hội XII ở các huyện, thành phố, ngành, cơ quan, đơn vị. 

Trong công tác tuyên truyền, bên cạnh việc phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh cần chú trọng phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động. Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, các văn nghệ sỹ, các nhà báo, thầy cô giáo, sinh viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Kế hoạch nêu phương thức xây dựng kế hoạch tuyên truyền toàn khóa và hằng năm, đồng thời bổ sung một số hoạt động tuyên truyền chính theo từng năm: Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đoàn đại biểu, đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi báo công với Bác;... 

Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

'Rừng' cờ hoa trên đường phố Thủ đô mừng kỳ tích U23 Việt Nam

'Rừng' cờ hoa trên đường phố Thủ đô mừng kỳ tích U23 Việt Nam

Hoàn toàn không phải cổ tích, chiều 23/1, sau hơn 120 phút thi đấu và loạt luân lưu nghẹt thở, U23 Việt Nam chính thức viết nên một trang mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam với trận thắng đầy kịch tính U23 Qatar ở trận bán kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018.