Thanh Hóa: đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thường xuyên

Đó không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà cao hơn là niềm tự hào, thể hiện tình cảm thiêng liêng, sự trân trọng và lòng biết ơn vô hạn  của cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh đối với Bác, với ý thức phải luôn tự giác rèn luyện, phấn đấu vươn lên để dựng xây quê hương sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác từng căn dặn.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị được nâng lên một cách rõ rệt; trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tặng giấy khen, bằng khen, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên... thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà. 

Tiếp nối kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị (khoá XI); ngày 15/05/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, tiếp tục “Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU, giai đoạn 2016-2021, trong đó, xác định 6 nội dung chủ yếu cần tập trung chỉ đạo tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức, tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân, hướng trọng tâm vào việc xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã kiểu mẫu; huyện, thị, thành phố kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; phấn đấu sớm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu.

Bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, lãnh đạo các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khoá; cụ thể hóa thành kế hoạch cho hằng năm, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để lãnh đạo chỉ đạo và khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét. Các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị sau học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị đã xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; đưa việc học tập “Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa” vào sinh hoạt chi bộ; tổ chức rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, đánh giá việc thực hiện”; lựa chọn các vấn đề bức xúc, chọn những vấn đề mang tính đột phá để tập trung chỉ đạo, giải quyết.

Trong dịp này, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/02/1947 – 20/02/2017), đây là dịp để chúng ta báo cáo với Bác về những công việc đã làm, những công việc sắp tới và cả những dự định tương lai của tỉnh, với tinh thần đoàn kết, cách mạng tiến công, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, như sinh thời Bác hằng mong muốn. 

Để đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá II) trở thành nề nếp, thường xuyên trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, cần triển khai có hiệu quả những nội dung sau:

Một là, cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, quán triệt, triển khai và tuyên truyền về nội dung cốt lõi của Chỉ thị, những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân thấm nhuần những giá trị cốt lõi, tinh hoa của tư tưởng,đạo đức, phong cách của Bác, quyết tâm phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện tác phong, lề lối làm việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Xây dựng kế hoạch hành động của tập thể cấp ủy cho giai đoạn 2016 – 2021 và cụ thể hoá thành kế hoạch hằng năm; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch cá nhân đối với các đồng chí cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

Hai là, cần tập trung tuyên truyền và tổ chức triển khai tốt Kế hoạch số 25-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2017). Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên  trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Tập trung chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị... tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… trong thực thi nhiệm vụ.

Ba là, xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Bốn là, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi tổ chức, tập thể, cơ quan, đơn vị, cá nhân tập trung rèn luyện và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.  

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, để lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với những nội dung sát thực tế, có chất lượng, có tính bền vững và có sức lan toả rộng. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất và người xứ Thanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu trực tiếp lao động sản xuất, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. 

Sáu là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định 1089-QĐ/TU, tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với biểu dương công dân gương mẫu, tập thể kiểu mẫu, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, những cách làm mới, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn mới hiện nay. Thực hiện Chỉ thị đạt hiểu quả chính là giải pháp tối ưu để Thanh Hóa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh, từng bước hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; đồng thời làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, gắn với việc xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã kiểu mẫu; huyện, thị, thành phố kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, như mong muốn của Bác Hồ khi lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa./.

Nguyễn Văn Phát
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh HóaGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.