Ninh Bình: Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác

Hội Phụ nữ Thị xã Tam Điệp bàn giao nhà mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn – một hoạt động thiết thực trong học và làm theo Bác ở Ninh Bình
Hội Phụ nữ Thị xã Tam Điệp bàn giao nhà mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn – một hoạt động thiết thực trong học và làm theo Bác ở Ninh Bình


Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 08 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Binh đã xây dựng kế hoạch thực hiện thiết thực và phù hợp.

Theo đó, mục đích đề ra là làm cho toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy,tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

Đảng bộ xác định đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên vì dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ban Thường vụ cũng đặt ra yêu cầu, cần tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.

Cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là một tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 05; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đối với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của từng cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05 và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với tổng kết 5 năm hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc, thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã xác định một số nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Đó là:

Thứ nhất, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở.

Xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”; cán bộ, đảng viên, công chức “Liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân”.

Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ hai, hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; giải quyết nhanh gọn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, phù hợp với nhân dân; chống bệnh quan liêu, hình thức, thành tích; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Thứ ba, các cơ quan, đơn vị rà soát bổ sung, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu trong tham gia hội nghị, đi cơ sở, sử dụng xe ô tô và tài sản công... Xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ tư, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng lề lối, tác phong trong công việc, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy, phục vụ lợi ích nhân dân; đạo đức, lối sống trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, cục bộ.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục