Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 05 và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 05 và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ triển khai một cách nghiên túc, bài bản, khoa học, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ. Theo đó, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đã được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống với các hình thức phong phú, sinh động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ.

1. Trong gần một năm triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước, nói đi đôi với làm của người đứng đầu, của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tạo bước chuyển biến rõ nét trong toàn Đảng bộ. 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, với hình thức linh hoạt, phù hợp với từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trên phương tiện thông tin truyền thông về những nội dung cơ bản, những điểm mới và yêu cầu của Bộ Chính trị khi triển khai Chỉ thị số 05. Có thể khẳng định rằng, từ kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra sau 5 năm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, việc thực hiện Chỉ thị số 05 được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang chủ động đón nhận và triển khai bài bản, rõ nét, khoa học ngay từ khâu nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng và trong quần chúng nhân dân. 

Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị có các điểm mới như Bộ Chính trị khóa XII xác định: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học và làm theo Bác hơn nữa đối với công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đến ngày 30/12/2016, 100% các cấp uỷ trong Đảng bộ tỉnh hoàn thành việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Đảng, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong tháng 10/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh (toàn tỉnh có 31 điểm cầu với hơn 4.000 đại biểu tham dự). Tại Hội nghị, sau khi nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thường trực Tỉnh ủy quán triệt sâu sắc, cụ thể Chương trình hành động và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ để triển khai thực hiện. Chỉ thị số 05 không chỉ có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới mà còn có ý nghĩa nhân văn trong quá trình xây dựng hình ảnh con người Bắc Giang, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Bắc Giang với bạn bè trong nước và quốc tế. Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được quán triệt tại hội nghị, để từ đó vận dụng triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đưa công tác giáo dục đạo đức chính trị cách mạng, lối sống, tác phong làm việc theo đúng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới đã được quán triệt.

Sau Hội nghị, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh in sao nội dung Hội nghị (dạng file hình ảnh lưu USB) gửi các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền ở đảng bộ mình. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đạt trên 97%. 

Để việc thực hiện đạt kết quả cụ thể, ngay từ khâu triển khai, trên cơ sở yêu cầu của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 05, kế hoạch của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai và Chương trình hành động để thực hiện, cụ thể. 

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 xác định rõ nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh phải thực hiện nghiêm 03 nội dung chủ yếu:1) Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (quy định rõ thành phần, thời gian) và tổ chức sinh hoạt định kỳ. 2) Xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05. Từng cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng chương trình hành động của cấp mình gắn với chọn việc trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Từng cá nhân phải xây dựng kế hoạch hằng năm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 3) Công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05 xác định cụ thể nhiệm vụ, cách thức tiến hành của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng cá nhân các đồng chí ủy viên trong thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung Chỉ thị trong toàn khóa gồm: 1) Tổ chức tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 2) Xây dựng chương trình hành động toàn khóa gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 3) Chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng, tập trung vào việc chỉnh đốn kỷ luật và tác phong trong Đảng. 4) Xây dựng kế hoạch làm theo của cán bộ, đảng viên hàng năm. 5) Tiến hành rà soát, xây dựng các quy định quản lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 6) Công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết.

Trên cơ sở Kế hoạch và Chương trình của Ban Thường vụ, cùng với việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã từng bước xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05 bảo đảm sát với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở chương trình hành động, hằng năm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

2. Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ rệt về tổ chức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, trước hết là người đứng đầu các cấp. Theo đó, chú trọng thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể; xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống” để tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động.

Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, mỗi đảng viên tự kiểm điểm việc làm theo và đối chiếu với 27 biểu hiện về suy thoái. Chi bộ gợi ý kiểm điểm đối với các đảng viên nếu thấy có biểu hiện vi phạm. Trong kiểm điểm, tự phê bình thì tập thể cấp ủy tự kiểm điểm và đối chiếu việc thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với 27 biểu hiện về suy thoái. Nói rõ từng thành viên trong tập thể cấp ủy không vi phạm, hoặc có vi phạm 27 biểu hiện về suy thoái. Ở những nơi có biểu hiện vi phạm mà được cấp trên gợi ý kiểm điểm thì phải tiến hành sinh hoạt chuyên đề kiểm điểm sâu nhằm làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân (khi kiểm điểm, tổ chức đảng cấp trên trực tiếp phân công lãnh đạo dự và chỉ đạo).

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo đột phá trong thu hút đầu tư vào địa bàn. Triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng một số mô hình điểm về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu theo hướng tập trung vào việc khó, có tính lan tỏa, phát huy tính năng động, sáng tạo của người đứng đầu. 

Xác định việc triển khai Chỉ thị 05 là một giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa", trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành chức năng của tỉnh chú trọng đẩy mạnh việc học và làm theo Bác; gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nhất là những việc trọng tâm, bức xúc, nổi cộm liên quan mật thiết đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu thường xuyên, liên tục, hằng ngày tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam nói chung, Bắc Giang nói riêng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Trong triển khai thực hiện, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị số 05. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời quy định rõ chế độ theo dõi, đánh giá cán bộ; chỉ đạo chặt chẽ việc giải quyết các vụ án tham nhũng, các kết luận sau thanh tra, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm... 

Ths. Thạch Văn Chung
Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục