Bắc Giang: Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị của địa phương

Đồng chí Thân Văn Khoa - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW  và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đồng chí Thân Văn Khoa - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị số 05), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí của tỉnh và hệ thống tuyên giáo các cấp tuyên truyền sâu rộng những điểm mới của Chỉ thị số 05 gắn với kết quả chủ yếu sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Quán triệt học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Ngày 31/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày 31/10/2016, đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hết sức quan trọng. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 không chỉ có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn mang tính nhân văn, có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của tỉnh nói chung và trong việc xây dựng hình ảnh con người Bắc Giang. Vì vậy, các cấp ủy đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu các nội dung được quán triệt tại hội nghị để vận dụng triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 trong Đảng bộ tỉnh từ nay đến năm 2020 đã xác định rõ nội dung, hình thức học tập và làm theo, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị tạo chuyển biến rõ nét và thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong công tác và sinh hoạt của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trên địa bàn tỉnh; thiết thực xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên thật gương mẫu, trung thành, tận tụy vì nước, vì dân. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng 18 nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền theo từng năm, từ nay đến hết năm 2020. Trước mắt, năm 2017 triển khai hội thi kể chuyện về “Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh…Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và nhất là gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục. Đồng thời chỉ đạo các nội dung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống với các hình thức phong phú, sinh động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của mỗi chi bộ...

Xây dựng chương trình hành động toàn khóa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và thực tiễn địa phương bằng những nhiệm vụ cụ thể, với quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trên một số mặt chủ yếu: 1)Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, tập trung chấn chỉnh kỷ luật và tác phong trong Đảng. 2) Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, tăng cường công tác bảo vệ môi trường và cải cách hành chính.

Các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị căn cứ Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm vừa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, vừa phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các nhiệm vụ trọng tâm đề ra nhìn chung đều bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một số nghị quyết để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Do có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh, môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt, năm 2016 đã thu hút đầu tư vượt 1 tỷ USD, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 33/63 tỉnh thành, tăng 7 bậc so với năm 2015. Đã triển khai khởi công xây dựng một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, như: cầu Đồng Sơn, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, đã chỉ đạo tiếp tục triển khai các dự án xử lý môi trường làng nghề Vân Hà, xử lý nước thải KCN Song Khê – Nội Hoàng, xử lý rác thải tập trung ở một số huyện; đẩy mạnh thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải khu vực nông thôn, đến hết năm 2016 toàn tỉnh đã có 161/204 xã thành lập 1.360 tổ, đội hợp tác xã vệ sinh môi trường hoặc tổ tự quản về thu gom, vận chuyển rác thải; đưa vào vận hành 172 bãi chôn lấp rác thải, 39 lò đốt rác… tỷ lệ thu gom rác thải rắn ở nông thôn đạt 49,2%, đạt kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, đã hoàn thành và đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang vào hoạt động, bước đầu đã tạo chuyển biến trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Đối với công tác xây dựng Đảng, năm 2016 Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành đồng bộ hệ thống các nghị quyết, chỉ thị, đề án trên tất cả các lĩnh vực, như: công tác tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng để lãnh đạo thực hiện. Trong chương trình, kế hoạc triển khai đã gắn việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung chấn chỉnh kỷ luật và tác phong trong Đảng.

Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 11 tập thể, 12 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đồng thời, chỉ đạo các cấp tiến hành kiểm điểm nghiêm túc và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Năm 2016, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94,5% (giảm 1,4% so với năm 2015); tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 84,7% (giảm 1% so với năm 2015); toàn Đảng bộ tỉnh đã xử lý kỷ luật 07 tổ chức đảng, 91 đảng viên. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền, tăng cường khối đoàn kết toàn dân.

Xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm của tập thể và cá nhân

Năm 2016, tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục tự giác thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động tiến hành lựa chọn việc làm theo gương Bác, trong đó mỗi tập thể và cá nhân lựa chọn từ 01 đến 02 việc làm theo gắn với nhiệm vụ cụ thể. Trong năm có 6.655 việc đăng ký làm theo của tập thể và 248.829 việc làm theo của cá nhân.

Nội dung việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác tập trung chủ yếu liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết chế độ chính sách người có công, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính và tinh thần, thái độ của công chức, viên chức trong tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân và doanh nghiệp... Kết quả giải quyết các vụ việc đăng ký làm theo của tập thể và cá nhân trong năm 2016 đạt trên 90%, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Việc tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bằng việc lựa chọn 01 đến 02 vấn đề, vụ việc cụ thể, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị mình để tập trung giải quyết đã đem lại hiệu quả thiết thực. Trong năm 2016, 10/10 huyện, thành phố đều đăng ký việc bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn đăng ký 2.174 vụ việc, tập trung ở các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, về củng cố cơ sở đảng yếu kém... Việc giải quyết các vụ việc phức tạp được triển khai quyết liệt, hiệu quả, theo hướng phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả giải quyết những việc đăng ký làm theo đạt 93%, tiêu biểu như các đơn vị: Thành ủy Bắc Giang, Huyện ủy Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên và Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tỉnh.

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 07/3/2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017; trong đó tập trung chỉ đạo tập trung thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và tổ chức thực hiện nghiêm, gắn với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch cá nhân học tập, làm theo và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện các nội dung được xác định trong Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tập trung ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng một số mô hình điểm về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Đến nay, 10/10 huyện, thành phố đăng ký 132 nhiệm vụ trọng tâm, việc bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung giải quyết dứt điểm. Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn đăng ký 2.116 vụ việc. Các vụ việc đăng ký giải quyết dứt điểm trong năm tập trung ở các lĩnh vực như quản lý đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài, các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém.

Việc thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng (chỉnh đốn kỷ luật và tác phong trong Đảng) được các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc thực hiện. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã rà soát, bổ sung, xây dựng các quy định quản lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiêu biểu như một số địa phương, đơn vị: Thành ủy Bắc Giang, Huyện ủy Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05. Yêu cầu các cấp ủy hằng năm, khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, phải đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình.

Trong quý II/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành giám sát chuyên đề về quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 đối với 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; quý III/2017, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó tập trung kiểm tra các nội dung về lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm nêu gương đối với lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu của một số huyện, sở, ngành tỉnh.

Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ở cấp mình gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có tác động tích cực làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiêu biểu như các địa phương: Hiệp Hòa, Tân Yên, Sơn Động và thành phố Bắc Giang.

Thực tế cho thấy, trong gần một năm qua, việc gắn thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, trong đó chú trọng việc xây dựng chương trình hành động toàn khóa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm của tập thể và cá nhân đã góp phần triển khai thực hiện Chỉ thị 05 nghiêm túc, đúng theo kế hoạch. Từ đó, tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng, bảo đảm đúng, trúng vấn đề, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện một số cách làm hay, sáng tạo, bước đầu đem lại hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quế hương Bắc Giang giàu đẹp./.

Thạch Văn Chung
Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…