Phát huy vai trò của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: PV
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: PV


 
Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị của chúng ta đã nghe báo cáo kết quả một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới; nghe ý kiến tham luận của các địa phương, đơn vị; biểu dương, khen thưởng một số tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Hội nghị, có gần 10.000 đại biểu dự Hội nghị ở tất cả các điểm cầu (nhiều tỉnh, thành mở rộng điểm cầu tới cấp huyện để đông đảo cán bộ, đảng viên cùng tham dự). Sự có mặt của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tại Hội nghị hôm nay đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy các cấp đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Nhiều nơi, tập thể ban thường vụ tham dự họp hết sức đông đủ. Tham gia chủ trì ở một số điểm cầu có thể thấy cả đồng chí bí thư, đồng chí phó bí thư thường trực, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân. Ngay ở điểm cầu Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều có mặt. 

Tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí đại biểu, Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo sơ kết để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thay mặt các đồng chí chủ trì Hội nghị, tôi xin phát biểu một số ý kiến để kết thúc Hội nghị.

Về đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm qua:


Hội nghị cơ bản nhất trí với Dự thảo báo cáo và khẳng định: trong năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tiếp tục góp phần vào kết quả năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị. Mặc dù là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chỉ thị, nhưng kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong hơn 10 năm qua, việc học tập và làm theo Bác đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động, nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiêu biểu... thể hiện qua ý kiến tham luận của các địa phương, bộ, ngành tại Hội nghị. 10 ý kiến phát biểu của Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Bến Tre, Tỉnh ủy Nam Định, Tỉnh ủy Lào Cai, Tỉnh ủy Bình Phước, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Ninh, Tỉnh ủy Quảng Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tham luận gửi về Ban Tổ chức Hội nghị đều ngắn gọn, nhưng sâu sắc, nhiều thông tin, thể hiện những kết quả rất đáng khích lệ.

Tuy nhiên, các ý kiến phát biểu cũng cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vẫn còn có hạn chế, khuyết điểm, nổi rõ là: tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp còn ít, dẫn đến việc triển khai Chỉ thị chưa thực sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của một số địa phương, đơn vị. Còn có ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan mình và chưa hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện theo ngành dọc. Việc xây dựng kế hoạch làm theo còn lúng túng; tính tiền phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn nhiều hạn chế. Thực tế xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vừa qua cho thấy, có những đơn vị có cán bộ sai phạm, vi phạm khuyết điểm, nhưng trước đó vẫn được đánh giá là tốt; tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình của một số cấp ủy, tổ chức đảng ở những nơi đó không cao, còn nhiều biểu hiện nương nhẹ, thậm chí bao biện cho cán bộ có khuyết điểm... Trong thời gian tới, chúng ta cần quyết tâm hơn nữa, cấp ủy các cấp cần chỉ đạo sát sao, mạnh mẽ hơn nữa để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:


Để phát huy những kết quả bước đầu quan trọng đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm vừa qua, các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Báo cáo, tôi nhấn mạnh và đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt yêu cầu đã được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đó là: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết TW 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí. (Trong thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 đã có nhiều chủ trương mới, rất mạnh mẽ của Bộ Chính trị như Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư về việc “xác định tuổi của đảng viên”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Quy định 65-QĐ/TW ngày 3/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng”, Kết luận số 12-KL/TW, ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị về “sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ”). Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị; ở việc góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Điều đó, đòi hỏi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công việc thường xuyên, cũng như đột xuất, cấp ủy các cấp đều phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, coi trọng trao đổi, đối thoại với dân, “nói đi đôi với làm”, tạo động lực mới và sự chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành. Một số sự việc xảy ra gây ồn ào dư luận vừa qua ở một số nơi có nhiều nguyên nhân, trong đó với tinh thần tự phê bình cao, chúng ta phải thừa nhận rằng, có nguyên nhân là chưa sát dân, lắng nghe dân, giải quyết vấn đề chưa thực chất, chưa dân chủ và khoa học.

Hai là, cả hệ thống chính trị phải nỗ lực cao hơn nữa để: “Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Điểm mấu chốt để đạt được yêu cầu trên là phải thúc đẩy hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Thực tế triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác từ Chỉ thị 06-CT/TW, Chỉ thị 03-CT/TW và đến Chỉ thị 05-CT/TW trong một năm vừa qua cho thấy vai trò người đứng đầu có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định sự thành bại trong tổ chức thực hiện ở từng đơn vị.

Ở địa phương, đơn vị nào, đồng chí bí thư cấp ủy hiểu sâu sắc về yêu cầu vì sao phải học và làm theo Bác, ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương học trước, làm trước, thì ở nơi đó việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có nhiều sáng tạo và đạt kết quả cụ thể. Ở nơi nào các chức sắc tôn giáo hiểu rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, kính yêu Bác, thì ở đó người dân có đạo một lòng học Bác, làm theo Bác. Ở doanh nghiệp nào, người chủ nhận thức được rõ việc học Bác và làm theo Bác giúp cho mỗi công nhân của họ cần, kiệm hơn, trách nhiệm hơn, cố gắng, sáng tạo hơn, thì ở đó việc học và làm theo Bác được thường xuyên quan tâm, động viên. Vì vậy, phải bắt đầu từ người đứng đầu và đề cao vai trò của người đứng đầu của tất cả các cấp, các ngành một cách thực chất. Tôi nói một cách thực chất vì về nhận thức, ai cũng thấy việc học và làm theo Bác là quan trọng, cần thiết, nhưng cách hành xử, việc làm thì không phải hoàn toàn như vậy.

Tôi lấy một ví dụ cũng xoay quanh chủ đề này: trong thời gian vừa qua, tôi chủ trì hai cuộc họp lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy, một số trường đại học ở phía Nam và phía Bắc về tiếp tục đổi mới việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, có đại biểu bảo là tài liệu đến chậm, không kịp nghiên cứu, trong lúc đó, có đại biểu bảo nhận được tài liệu, chúng tôi đã tổ chức được hai cuộc họp và xây dựng được bản góp ý dài 7 trang... Rõ ràng rằng, khi chúng ta quan tâm một cách thực chất rằng hội nghị này là quan trọng, công việc này là quan trọng, thì chúng ta sẽ thu xếp bằng được thời gian để tham dự hội nghị đúng thành phần, thu xếp bằng được trí tuệ và nhân lực để thực hiện tốt công việc. 

Ba là, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giao ban trao đổi cách làm, kinh nghiệm giữa các tổ chức đảng, các đơn vị, các ngành, biểu dương và nhân rộng kịp thời cách tổ chức, triển khai hay, tốt của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; nhân rộng các điển hình tiêu biểu; tổ chức tuyên truyền trên báo chí, kết hợp với tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan một cách phong phú, đa dạng, phù hợp, thiết thực, trong đó có thể khai thác mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền. Phát huy hơn nữa trách nhiệm và vai trò báo chí trong tuyên truyền về cách làm, kinh nghiệm, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác. Trong thời gian vừa qua, sự tham gia của báo chí chưa được tích cực, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đủ mức độ để tạo thành một vệt thông tin có sức hấp dẫn, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Bác Hồ vẫn luôn là nguồn cảm xúc lớn của các văn nghệ sỹ và mỗi người dân Việt Nam yêu nước vẫn luôn luôn dành cho Người những tình cảm tốt đẹp nhất. Nếu chúng ta khuyến khích, động viên được các nhà văn, người làm nghệ thuật, nhà báo tham gia ngày càng tích cực vào công tác tuyên truyền, thì việc học tập và làm theo Bác sẽ thấm được vào đời sống tinh thần của xã hội, tác động được vào tình cảm của mỗi người, khơi gợi được những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp ở mỗi người để đấu tranh với những mặt tiêu cực, hạn chế, xấu độc trong xã hội, đấu tranh với những cái xấu trong mỗi con người. 

Với những kết quả bước đầu và kinh nghiệm quan trọng đạt được trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một năm qua, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; bên thềm kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xin hứa với Người sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

TG

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra sôi động, báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc về số lượng, loại hình báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử... với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn.