Học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 22-12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị với đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành bàn về việc thực hiện Kế hoạch 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””. Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên  giáo Trung ương chủ trì hội nghị. 

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05 (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho biết, các tỉnh, thành ủy, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương đảng ủy trực thuộc Trung ương và nhiều ban, bộ, ngành Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và giới thiệu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các cán bộ chủ chốt các cấp. Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến với hơn 30 điểm cầu trong cả nước về thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn quân. Một số địa phương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới cấp huyện để quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và giới thiệu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số tỉnh, thành ủy gắn nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Về xây dựng kế hoạch làm theo, ở cấp tỉnh, thành thuộc Trung ương, tất cả các địa phương  và nhiều ban ngành đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, trong đó, nhiều nơi xác định được nội dung đột phá, xác định trọng tâm làm theo và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch theo yêu cầu của Chỉ thị 05.  Quân đội xác định 9 nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực  hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, từng nội dung, xác định rõ chỉ tiêu cụ thể, thời gian hoàn thành, người chủ trì và cơ quan, đơn vị thực hiện.

Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị về Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới; trong đó yêu cầu nghiên cứu xây dựng Bộ quy tắc văn hóa ứng xử công an nhân dân trong quan hệ giao tiếp với cơ quan, tổ chức, công dân; với các loại đối tượng quản lý, đấu tranh; giữa Công an các  đơn vị và cán bộ chiến sỹ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các đồng chí trong Ban  Chấp hành Đảng bộ khối, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong khối xây dựng kế hoạch cá nhân cho từng năm để thực hiện Chỉ thị 05, làm gương cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định nội dung đột phá là tập trung phát hiện nguồn nhân lực cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, vai trò tiên phong, gương mẫu và nêu gương của người đứng đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận.

Bộ Y tế yêu cầu từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp và phát động phong trào thi đua trong toàn ngành về siết chặt kỷ cương, tăng cường y đức, nâng cao nghiệp vụ. 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã thành lập một số đoàn công tác làm việc với các tỉnh, thành ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Trong các cuộc giao ban cụm về công tác tuyên giáo năm 2016, đều có nội dung đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã được trong việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: việc tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương cần tiếp tục được thực hiện một cách toàn diện hơn, nghiên cứu sâu sắc hơn bằng nhiều hình thức như: tọa đàm, hội nghị, thảo luận, nghiên cứu thảo luận… Đây là một trong những nội dung còn nhiều lúng túng ở địa phương, cơ sở.

Về việc xây dựng kế hoạch làm theo, đối với tập thể, ở cấp huyện, cấp cơ sở, việc thực hiện xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 còn nhiều lúng túng; còn hiện tượng sao chép kế hoạch của cấp trên, chưa cụ thể hóa, chưa xác định được nội dung đột phá, chưa xác định được trọng tâm hằng năm. Việc xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác hầu như chưa được triển khai thực hiện, kể cả đối với cán bộ chủ chốt, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương các cấp, các ngành.

Việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tăng về thời lượng, nhưng về chất lượng vẫn chưa thật hấp dẫn, thu hút bạn đọc, nhất là giới trẻ. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, thảo luận nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị 05, tiếp tục thực hiện một số nội dung mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành trong năm 2017. Trong đó, các đại biểu thống nhất, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 theo một số nội dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành trong năm 2017, các bộ, ban, ngành sẽ  tập trung một số nội dung như sau: Xây dựng chương trình và đưa vào giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân. Xây dựng chương trình và đưa vào giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường dạy nghề. Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan Nhà nước. Hướng dẫn thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; nghiên cứu, làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả tuyên truyền của Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh. Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác hằng năm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

 
 

Phát  biểu kết luận Hội nghị, đồng chí  Mai Văn Ninh đã đánh giá cao tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương một cách nghiêm túc. Công tác thông tin, tuyên truyền đã có tiến bộ hơn so với giai đoạn trước. Các phương tiện thông tin đại chúng đã chú trọng đưa tin, bài, phản ánh tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 cũng như biểu dương, nêu gương các điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác.

Đồng chí Mai Văn Ninh khẳng định, trong thời gian qua, nhận thức về việc học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã thống nhất, thấy cần thiết và có sự chuyển biến rõ nét, ví dụ như trong tác phong của các cán bộ, đảng viên với nhân dân.

Đồng chí Mai Văn Ninh cũng đề nghị, trọng tâm từ nay đến hết quý 1 năm 2017, các bộ, ngành phải tập trung ban hành đồng bộ các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị chưa ban hành đầy đủ văn bản thì phải tập trung hoàn thiện sớm Chỉ thị 05. Các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, bộ, ban, ngành khẩn trương triển khai nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chú trọng triển khai sâu rộng ở cơ sở, cán bộ chủ chốt. Phải đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện, tránh hình thức. Tập trung vào tìm khâu đột phá và giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Thu Hằng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.