Bình Thuận: đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị
Theo đó, nội dung tuyên truyền khẳng định kết quả quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền Chỉ thị số 05 và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW; phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết số 04-NQ/TW. Tuyên truyền quá trình tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-NQ/TW.

Bám sát 6 nội dung của Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đặc biệt chú ý tập trung tuyên truyền kết quả giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của mỗi địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo Bác; những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh kịp thời với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.  

Tuyên truyền những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng…  

Tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức và việc làm lệch lạc, hình thức, thiếu trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Chú trọng kết hợp tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; khuyến khích hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học và làm theo gương Bác.

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, ngoài việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thường xuyên, liên tục một cách có hệ thống, thì phải chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, thông tin sai trái, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò, sự lãnh đạo của Đảng cũng như âm mưu “diễn biến hòa bình”, của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch./.

Tô Long 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.