Vận dụng sáng tạo trong học và làm theo Bác ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Chiều 3/4, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức giao lưu các điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây là hoạt động thiết thực hướng đến Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và chào mừng 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tham dự có đồng chí Võ Văn Phuông – UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm đồng; đồng chí Trần Văn Hiệp – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng và đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng 500 đại biểu là đoàn viên thanh niên, sinh viên, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng và những điển hình trong học tập và làm theo Bác. 

Phát biểu khai mạc buổi giao  lưu, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.  Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII đã chỉ rõ: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

 
 


Tại cuộc giao lưu chúng ta hôm nay, mỗi cá nhân, tập thể đều có những câu chuyện thực tế, cảm động về những việc làm bình dị mà cao quí, noi theo gương Bác, về ý chí và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, về tinh thần phục vụ nhân dân, về ý thức trách nhiệm, về lòng nhân ái, yêu thương con người và đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Mỗi câu chuyện của các đồng chí, các bác, các anh chị, các bạn là minh chứng sống động, khẳng định đầy sức thuyết phục rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ là việc làm cần thiết, có hiệu quả và phải quyết tâm, kiên trì, thường xuyên thực hiện. Lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng khao khát xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự cường, đàng hoàng, to đẹp, sánh vai với các cường quốc, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Người cũng khẳng định: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố”. Cho nên, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, phải tự rèn luyện bền bỉ, thường xuyên, hằng ngày. Đã là người thì ai cũng có thiện, có ác ở trong lòng, ai cũng có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt. Cũng như trong xã hội, luôn có những mặt tích cực và tiêu cực, có những cái tốt đẹp và những cái xấu xa, có trung thực và dối trá... Việc phát huy cái đẹp, cái tích cực, đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực là việc làm hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, thực hiện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động thực tiễn, trong đời tư cũng như trong sinh hoạt cộng đồng, trong mọi mối quan hệ, thường xuyên và liên tục. 

Chia sẻ tại buổi giao lưu, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến cho biết, cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đặc biệt quan tâm việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đây là nội dung cốt lõi của việc xây dựng Đảng về đạo đức, một trong những nhiệm vụ quan trọng có tính chất quyết định đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Trong thực hiện, Lâm Đồng đã gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời giải quyết; đồng thời phát huy vai trò người đứng đầu tự giác "học trước, làm theo trước", để nêu gương cho cấp dưới và cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng ở chi bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; xây dựng Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong gần 01 năm qua đã có hơn 600 tin, bài, phóng sự về nội dung này).  Có thể nói, sau gần một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục gặt hái nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên về nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn; đồng thời tăng cường nhận thức, tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tại buổi giao lưu, các đại biểu được gặp gỡ 5 điển hình trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đang hàng ngày, hàng giờ miệt mài học tập và làm theo gương Bác. Không chỉ thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh mà họ còn vận dụng sáng tạo lời dạy của Người vào thực tiễn công tác. Các đại biểu dự giao lưu còn được lắng nghe các câu chuyện về thực tiễn học tập, làm theo gương Bác của nhiều điển hình ở các lĩnh vực khác.  Đó là các tấm gương của ông Trương Minh Đại – cán bộ hưu trí tận tâm, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bình Thuận. Bác sỹ Trần Thượng Dũng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định không chỉ là một thầy thuốc tận tụy, mà anh còn đảm nhận nhiều “vai” như: Trưởng khoa khám, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện. “Vai” nào của anh cũng trọn, cũng đầy dấu ấn. Các đại biểu còn nghe câu chuyện của anh Phạm Văn Hưng - Cử nhân kinh tế tại huyện Di Linh, về phát triển chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao, cho thu nhập cao, góp phần giải quyết việc làm tại địa phương; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho người dân trong vùng. Đó là đồng chí Võ Quang Thưởng - Trợ lý chính trị Cơ quan quân sự thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) là tấm gương vì nhân dân phục vụ, gần dân, sát dân.  Đó là ông Võ Hữu Huynh, Bí thư chi bọ khu dân cư số 7, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng – người đảng viên hết lòng với công tác chuyển hóa địa bàn. 

 
 

Chia sẻ tại buổi giao lưu, đồng chí Trần Văn Hiệp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, những cá nhân tiêu biểu tham gia buổi giao lưu ngày hôm nay với  những độ tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng ở họ đều có sự hy sinh rất lớn. Đây chỉ là 5 tấm gương đại diện cho hàng ngàn tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung -  Tây Nguyên. Tôi mong rằng những tấm gương tiêu biểu đó sẽ có sức lan tỏa, nhân rộng để góp phần xây dựng đất nước tốt đẹp hơn.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho 5 cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Có thể khẳng định, những điển hình trong buổi giao lưu hôm nay đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy kết quả và phấn đấu nhiều hơn nữa, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, để cùng nhau xây dựng vì một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, vì một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thu Hằng


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…