Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lâm Đồng: hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTừ năm 2011 đến nay, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bám sát chủ đề, nội dung, chủ động  xây dựng Kế hoạch triển khai nội dung tuyên truyền “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức, rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận, gắn với thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 11-QĐ/TU ngày 30/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Lồng ghép tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Ngày vì người nghèo” và chương trình đảm an sinh xã hội; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện,…

Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hệ thống Mặt trận các cấp cũng như trong các tầng lớp nhân dân đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức trong xã hội, nhân dân nhiều nơi hưởng ứng học tập và làm theo Bác qua việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; giúp đỡ nhau trong cuộc sống; chăm lo xây dựng môi trường sống lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiếp bộ, hạnh phúc”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… Nhiều khu dân cư gắn việc tuyên truyền “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh…

Qua đó, nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, tham gia đóng góp công sức huy động nhân dân đóng góp số tiền trên 529 tỷ đồng; 238.967 ngày công lao động; hiến 565.398m2 đất; góp phần cùng với các nguồn lực đầu tư xây dựng 1.515 km đường giao thông; xây dựng, cải tạo, nâng cấp 235 km kênh mương, 218 công trình thủy lợi, cầu cống; xây dựng mới và nâng cấp 209 hội trường, nhà văn hóa; lắp đặt hàng trăm km đường điện chiếu sáng và hàng trăm công trình phúc lợi, phục vụ dân sinh; đóng góp trên 40 tỷ đồng, cùng với hỗ trợ của Nhà nước đã xây dựng hơn 10 ngàn căn nhà cho các hộ nghèo, hỗ trợ cho hàng ngàn hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, trợ giúp con em đi học; hàng năm thăm hỏi, tặng quà cho hàng chục ngàn hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết; ủng hộ trên 15 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống; Huy động được trên 16,8 tỷ đồng “Quỹ ủng hộ Trường Sa”; tích cực tham gia bảo đảm trật tự ATGT của các tôn giáo trong tỉnh qua việc ký kết các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng đồng hành thực hiện an toàn giao thông của 4 tôn giáo lớn trong tỉnh; hưởng ứng và tham gia đấu tranh với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tham gia giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở… Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là ở cộng đồng dân cư.

Việc tổ chức biên soạn, in và cấp phát 2.000 cuốn tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Bác Hồ bằng tiếng Kơ Ho, Chu Ru phát hành trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy hiệu quả trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ban công tác Mặt trận, người có uy tín ở thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số đã lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến nội dung trong tài liệu trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội ở khu dân cư, buổi họp chi bộ, Ban công tác Mặt trận ở thôn, buôn; tinh thần “Cần, kiệm” trong tư tưởng tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh đã được đồng bào vận dụng gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; nhiều vốn từ của đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy, nhiều nhân tố mới, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác bằng tiếng đồng bào được nhân rộng, nhiều phong trào thi đua được đồng bào tích cực tham gia hưởng ứng. Ở vùng tôn giáo, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc tuyên truyền, vận động bà con, tín đồ các tôn giáo học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết thực hiện tốt chính sách tôn giáo, xây dựng xóm đạo bình yên, cơ sở thờ tự xanh - sạch - đẹp.

Thông qua các hoạt động quán triệt, tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân, đã góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức Mặt trận; chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, ngày càng xuất hiện nhiều những tấm gương tiêu biểu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên các lĩnh vực, làm cho tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ càng thấm sâu vào đời sống, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường trong nhân dân, nhất là tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn… Tiêu biểu như: Mô hình “Cần, kiệm” trong lao động sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Đam Rông, huyện Di Linh, huyện Bảo Lâm; mô hình “Gia đình treo ảnh Bác Hồ” ở huyện Đạ Tẻh; mô hình “Dân vận khéo” ở thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương; mô hình các thôn tổ chức chào cờ đầu tuần hàng tháng và sinh hoạt học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ ở huyện, thành phố; “Đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh…

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu qua tích cực hơn nữa, MTTQ các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên, mỗi Ủy viên Ủy ban MTTQ, hội viên, đoàn viên cần phát huy kết quả đã đạt được trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; tiếp tục tăng cường học tập, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thể hiện qua những hành động hàng ngày trong công tác, lối sống và cách ứng xử. Xây dựng tổ chức Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên ngày càng vững mạnh, thực sự là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, là trung tâm đoàn kết và thống nhất hành động của mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp trong xã hội; tạo ra nhiều hơn nữa những phong trào, hành động cách mạng thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Hồng Vĩnh
 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục