Những bước đi mới để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Thành ủy Hạ Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).
Thành ủy Hạ Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Đề án 25 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” được tổ chức nghiên cứu từ cơ sở và Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU lãnh đạo cấp ủy các cấp thực hiện đề án. Khẳng định nỗ lực, quyết tâm đổi mới trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay. 

Kết quả nghiên cứu Đề án đã cung cấp cho Tỉnh, Trung ương rất nhiều tư liệu quý nhìn từ thực tiễn về nhiều lĩnh vực; trong đó nhận diện đúng những hạn chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Những hạn chế là: (1)Phương thức lãnh đạo của Đảng ít đổi mới. (2)Tổ chức bộ máy cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ chồng chéo. (3)Số hưởng lương từ ngân sách nhà nước quá đông và có xu hướng ngày càng tăng. (4)Phân bổ ngân sách chủ yếu dựa vào sô biên chế đã tạo cơ chế “xin-cho” nên phân bổ nguồn lực không hiệu quả. (5)Một số cơ chế chính sách các bộ, ngành ban hành còn hình thức, thiếu thực tiễn,…. Từ đó xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải có những bước đi đột phá, đổi mới trong sắp xếp cán bộ, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cần phù hợp.

Kết quả đổi mới trong công tác cán bộ, tổ chức bộ máy ở Quảng Ninh là minh chứng những bước đi mới trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW 4 khóa XI, Nghị quyết TW 4 khóa XII. Tại Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh đã chỉ đạo và thực hiện tốt việc bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy ở 100% đơn vị cấp huyện, 80% cấp cơ sở; bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương với Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND. Thực hiện nhất thể hóa Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở 50% đơn vị cấp huyện, 40,32% đơn vị cấp xã; Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 2/14 đơn vị cấp huyện, và 40,9% đơn vị cấp xã. Bố trí người đứng đầu cơ quan tham mưu cấp ủy với cơ quan chuyên môn cấp huyện: UBKT-Thanh tra ở 9/14 (64%); Tổ chức-Nội vụ ở 8/14 (57%); Tuyên giáo-Trung tâm BDCT ở 13/14 (92,9%); Dân vận-MTTQ ở 13/14 (92,8%). Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn hoặc kiêm trưởng ban công tác mặt trận ở 597/1.566 (38,12%).

Tổ chức lại một số cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII, với phương châm: (1)Một đơn vị thực hiện nhiều chức năng, một người làm nhiều nhiệm vụ; (2)Một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm đến cùng; (3)Trên cùng một địa bàn, với cùng một nhóm nhiệm vụ chỉ có một đơn vị thực hiện, đặc biệt những chức năng, nhiệm vụ nào có thể tích hợp, thì đổi mới tổ chức; (4)Những nhiệm vụ mà nhân dân có thể và làm tốt thì cơ quan nhà nước xây dựng cơ chế thu hút, công bố công khai, tạo môi trường để nhân dân, doanh nghiệp thực hiện.  

Đến nay, đã hình thành đơn vị chung bộ phận hành chính, phục vụ đối với các ban đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối; sắp xếp lại các chi cục và các phòng chuyên môn có cùng chức năng, nhiệm vụ. Sáp nhập các cơ sở đào tạo, trung tâm giới thiệu việc làm trên một địa bàn. Hai năm 2015 và 2016 toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 04 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 107 phòng, đơn vị, đầu mối trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Ngành Giáo dục giảm 09 trường, 122 điểm trường, 463 lớp. Ngành Y tế đã sáp nhập Trung tâm y tế với Bệnh viện đa khoa của 7/14 địa phương. Ngành Nông nghiệp và PTNN đã chuyển giao và sáp nhập các trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y, trạm khuyến nông về các địa phương và thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập ở 13/14 huyện, thị xã, thành phố. Thí điểm thành lập cơ quan giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội ở 12/14 đơn vị cấp huyện. Thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện hợp nhất UBKT với Thanh tra; Tổ chức với Nội vụ ở 06/14 đơn vị cấp huyện; hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND-UBND ở 02 huyện. Biên chế quản lý chặt chẽ hơn, tăng kiêm nhiệm, khoán biên chế; giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách. Thực hiện cơ chế “đặt hàng” với một số nhiệm vụ trong các đơn vị sự nghiệp công. Chỉ tuyển dụng viên chức hợp đồng có thời hạn ở một số vị trí. Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định của Chính phủ. Không tuyển mới những vị trí có chủ trương cơ cấu lại, chuyển đổi nhiệm vụ. Giảm do chuyển đổi mô hình, không còn hưởng lương ngân sách là 712 biên chế. Giao biên chế thấp hơn 16,6% so với định mức Trung ương quy định cho giáo dục, y tế. Giảm 2.178 (55,4%) người (vị trí chưa bố trí) hoạt động không chuyên trách cấp xã so với định mức của Trung ương giao. Giảm 202 biên chế do chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ. 

Đổi mới về công tác cán bộ, sắp xếp lại một số cơ quan rất có ý nghĩa để nâng cao văn hóa lãnh đạo, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, hình thành vị thế mới của tỉnh. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu. Hiện nay thu ngân sách đứng trong tốp 5 tỉnh có số thu cao nhất cả nước (năm 2015 là 34.368 tỷ, năm 2016 thu 38.385 tỷ, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 18.921 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2016 đạt 54.430 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 21.335 tỷ đồng; các ngành dịch vụ có bước phát triển mới. Hạ tầng giao thông, đô thị, thủy lợi, điện, viễn thông; hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế,... ngày càng hoàn thiện và đồng bộ, rất cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.                  
     
Những kết quả sau 2 năm thực hiện Đề án 25 sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng, để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Khẳng định sự quyết tâm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương; phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng thời cũng là sự quyết tâm chính trị cao, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt, tôn trọng khách quan; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đề xuất những ý kiến mang tính lý luận mới đóng góp cho Trung ương.     
           
Phạm Văn Điệp 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng NinhGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.