Đảng bộ huyện Gò Quao: Tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

Tố cáo trong Đảng là việc công dân Việt Nam, đảng viên báo cáo cho tổ chức đảng hoặc cán bộ, đảng viên có trách nhiệm biết về hành vi của tổ chức đảng hoặc đảng viên mà người tố cáo cho là có dấu hiệu vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân. Giải quyết tố cáo là bảo đảm quyền dân chủ của công dân được pháp luật quy định và quyền dân chủ của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng. 

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhất là nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Gò Quao đã tập trung chỉ đạo, tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy được đổi mới, ngày càng sâu sát hơn với cơ sở; nguyên tắc tập trung dân chủ được tăng cường. Công tác tự phê bình và phê bình được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo, thực hiện ngày càng hiệu quả hơn. Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể được phát huy. Đa số cán bộ, đảng viên nâng lên tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh kịp thời. 

BTV Huyện ủy xác định, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo triển khai, phổ biến kịp thời Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại và các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời ban hành Quy định số 3499-QĐ/HU, ngày 13-6-2014 của BTV Huyện ủy “Quy định về trách nhiệm của các ban Đảng Huyện ủy tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy”. Thông qua các cuộc họp cơ quan, ấp, chi tổ hội đoàn thể và Tổ nhân dân tự quản đã tổ chức triển khai được 332 cuộc, với 14.276 lượt người dự; Đài Truyền thanh huyện thường xuyên phát sóng chuyên mục chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

BTV Huyện ủy thường xuyên quán triệt quy định thi hành điều lệ Đảng về giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của người giải quyết tố cáo phải bảo đảm bí mật cho người tố cáo; có biện pháp bảo vệ người tố cáo; xử lý nghiêm các trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo; cản trở, dìm bỏ, không xem xét giải quyết tố cáo,… Từ đó cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, kịp thời phản ánh, tố giác hành vi sai trái của tổ chức đảng và đảng viên trong lãnh đạo, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Từ năm 2012 đến nay cấp ủy, Ủy ban kiểm tra 2 cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 510 lượt tổ chức đảng và 645 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện có 10 tổ chức và 145 cá nhân có sai phạm, trong đó sai phạm đến mức phải xử lý 2 tổ chức và 128 cá nhân. Nội dung vi phạm liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đã tiếp nhận 65 đơn, tố cáo đối với 11 tổ chức và 70 đảng viên. Qua phân loại có 06 đơn không giải quyết (nặc danh); 59 đơn phải giải quyết, Ủy ban Kiểm tra 2 cấp và các ngành chức năng đã giải quyết xong 59/59 đơn. Nội dung tố cáo liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có 45 đơn. Kết quả giải quyết tố đúng hoàn toàn 05 đơn; tố đúng một phần 08 đơn; còn lại tố sai hoặc không có cơ sở kết luận, qua giải quyết đã kiến nghị thi hành kỷ luật 05 đảng viên và kiểm điểm rút kinh nghiệm 08 đảng viên. 

Hàng năm, BTV Huyện ủy chỉ đạo khá chặt chẽ, đúng thực chất đối với công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá phân loại tổ chức đảng và chất lượng đảng; phân công cấp ủy, cán bộ các ban tham mưu của Huyện ủy dự và chỉ đạo công tác tự phân bình, đặc biệt là qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), toàn Đảng bộ đã phát hiện có 09 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, với 2.024 đảng viên có biểu hiện. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo khắc phục, đến nay đã có 1.337 đảng viên khắc phục tốt; còn lại 687 đảng viên khắc phục một phần. 

Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện được quan tâm, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục Luật Tố cáo quy định. Từ đó, đã hạn chế được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cũng như ràng buộc của chủ thể có liên quan phải có nghĩa vụ cung cấp các hồ sơ, chứng cứ trong quá trình xem xét, giải quyết đơn tố cao, khiếu nại. Đồng thời, giúp cho việc giải quyết được kịp thời, chính xác, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân trong việc thực hiện pháp luật về tố cáo, khiếu nại và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước về tố cáo, khiếu nại và giải quyết tố cáo, khiếu nại. Từ năm 2012 đến nay, các cấp, các ngành đã giải quyết 04 đơn tố cáo và 331 đơn khiếu nại, trong đó 80 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân huyện. Kết quả giải quyết số vụ khiếu nại đúng là 20 đơn; số vụ khiếu nại sai là 37 đơn; số vụ khiếu nại đúng một phần là 23 đơn.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian tới, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt từ trong cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến việc tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền và trách nhiệm của mình trong tố cáo và giải quyết tố cáo.  Ban hành quy định về trách nhiệm, thẩm quyền của tổ chức, cá nhân trong giải quyết tố cáo và bảo vệ, khuyến khích người tố cáo. Cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết tố cáo; thường xuyên giáo dục cán bộ trực tiếp giải quyết tố cáo phải thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; xử lý nghiêm minh người vi phạm và áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín, việc làm, bí mật cho người tố cáo; trong giải quyết phải xác định thẩm quyền, nội dung tố cáo, bố trí thời gian, địa điểm và lựa chọn phương thức làm việc phù hợp để bảo vệ bí mật, thông tin cho người tố cáo; đồng thời phải có kế hoạch áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với người có hành vi vi phạm và bảo vệ người tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác giải quyết tố cáo đảm bảo có trình độ chuyên môn; có bản lĩnh; công tâm, khách quan, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao, hòan thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết tố cáo. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc giải quyết tố cáo. 

Gò Quao là huyện nông thôn thuộc tỉnh Kiên Giang, có diện tích tự nhiên 43.940 ha, diện tích sản xuất nông nghiệp 39.190 ha, dân số 148.555 người trong đó dân tộc Khmer 45.513 người chiếm 30,63%. Toàn huyện có 11 xã, thị trấn, với 100 ấp, khu phố; có 40 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, gồm 15 Đảng bộ (11 Đảng bộ xã, thị trấn và 04 Đảng bộ ban, ngành cấp huyện), 25 chi bộ, với tổng số 3.416 đảng viên. 

Kim Thư

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.