Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Tây Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Chấp hành thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh đã chủ động, đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Hội nghị trực tuyến về học tập Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp tỉnh cũng đã được kết nối trực tuyến đến 9 điểm cầu các huyện uỷ, thành uỷ cho 2.606 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện. Trong đó, có 443 đồng chí cán bộ chủ chốt học điểm cầu tỉnh và 2.163 cán bộ chủ chốt học điểm cầu cấp huyện. Còn các cấp uỷ cơ cở tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. 

Trong tổ chức học tập Nghị quyết, các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở đều có phân công cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phân công chuyên viên theo dõi địa bàn trực tiếp tham gia học tập tại các điểm cầu cấp huyện để nắm tỉnh hình tổ chức học tập; giữa buổi báo cáo tình hình học tập về lãnh đạo Ban tại điểm cầu tỉnh để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ nắm chỉ đạo, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay sau buổi học. Sau học tập học tập Nghị quyết, tất cả đảng viên đều viết thu hoạch theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đối với cá nhân, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tất cả đảng viên hằng năm phải có cam kết giữ gìn đạo đức, lối sống và đưa vào bảng kiểm điểm cuối năm... Việc đổi mới phương thức học tập Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến và quá trình thực hiện có kiểm tra, giám sát bước đầu đã đem lại kết quả tích cực, cơ bản khắc phục được tình trạng chưa nghiêm túc của đảng viên trong tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã xây dựng Chương trình hành động số 13-CTr/TU sát thực tế, phù hợp với địa phương. Theo đó, xác định 3 nội dung quan trọng: 1) Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; 2) Phát triển nguồn nhân lực; 3) Đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020; coi đó là khâu đột phá để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đổi mới phương thức trong lãnh đạo, điều hành thông qua việc tổ chức các cuộc khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực tế các vấn đề quan trọng để thống nhất đề ra Nghị quyết về một số chủ trương, định hướng lớn về đầu tư phát triển của tỉnh được tổ chức các hội thảo khoa học để tiếp thu, chọn lọc các ý kiến khách quan, khoa học làm cơ sở thống nhất chủ trương thực hiện.

Tiếp đó, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) với tinh thần thẳng thắn, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm qua một năm thực hiện, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết năm 2017, thể hiện sự quyết tâm cao trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Cụ thể như: 1) Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2017-2020; 2) Xây dựng Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại nông nghiệp; 3) Phối hợp với Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ tổ chức Hội thảo Quốc tế về phát triễn chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế và thực hiện mô hình điểm tại Tây Ninh; 4) Hội thảo Quốc tế Du lịch Tây Ninh: Tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển; 5) Hội nghị hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020...

Chủ động tìm cách làm mới, thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Một trong những điểm nổi bật để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII chính là sự chủ động, mạnh dạn trong nghiên cứu tìm cách làm mới của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Theo đó, để việc cải cách hành chính trong Đảng, giảm văn bản, giấy tờ, bảo đảm khoa học, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được triển khai nghiêm túc. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nghiên cứu, tham mưu thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ việc đăng ký cam kết và kế hoạch làm theo của cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng theo Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tích hợp nội dung chỉ đạo trên với nội dung chuẩn bị và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng tình.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phát hành Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện; in 2 loại sổ: Sổ theo đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên và Sổ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên để cấp phát đến chi bộ và mỗi đảng viên để thực hiện. Theo đó, mỗi đảng viên phải đăng ký vào Sổ theo đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viêndo tổ chức đảng quản lý và mỗi năm đảng viên phải đề ra kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Hằng tháng, cá nhân tự nhận xét kết quả thực hiện và đề ra phương hướng rèn luyện trong tháng tới. Chi uỷ, chi bộ tổng hợp, đánh giá kết quả rèn luyện, tu dưỡng của đảng viên; bình chọn biểu dương đảng viên các nhiều thành tích trong thực hiện… Đây là cách làm mới mà các cấp uỷ, tổ chức đảng đã triển khai đến đảng viên, trên tinh thần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hơn.

Sau một thời gian thực hiện, những kết quả bước đầu tại các cấp ủy cơ sở cho thấy: Việc triển khai thực hiện sổ tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân đã tích hợp rất nhiều nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 và các Quy định khác của Đảng là cẩm nang quan trọng để đảng viên nghiên cứu, thấm nhuần chủ trương, quyết tâm của của Trung ương trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đây không chỉ là cơ sở để đảng viên tự kiểm điểm, soi rọi lại chính bản thân mình, mà còn là cơ sở để cấp uỷ phê bình, góp ý cho đảng viên của chi bộ mình; kịp thời biểu dương hằng tháng và coi đó là cơ sở đánh giá rèn luyện, xếp loại đảng viên cuối năm.

Sau học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, hầu hết cán bộ, đảng viên đã nhận thức được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đều đồng tình nhất trí cao việc Trung ương mạnh dạn chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; coi đó là cơ sở để mỗi đảng viên, tổ chức đảng tự kiểm điểm, soi rọi bản thân nhằm kịp thời đề ra giải pháp khắc phục; đồng thời, cũng là cơ sở để đối chiếu xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Qua kiểm điểm hằng năm, các cấp uỷ đã mạnh dạn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, chọn những vấn đề tồn đọng, nổi cộm để tập trung giải quyết. Các cấp uỷ đã xem đây là việc làm quan trọng, thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị số 05 là cơ sở để Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề tồn đọng, kéo dài. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm một số vụ việc, cơ quan, đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy chế làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật kém (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch). Các cấp uỷ cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bức xúc, vụ việc kéo dài, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kinh nghiệm bước đầu và nhiệm vụ trong thời gian tới 

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII ở Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã để lại một số bài học kinh nghiệm bước đầu. Theo đó, để công tác xây dựng Đảng đem lại hiệu quả cao, không thể không chú trọng vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Có thể nói, nơi nào, cán bộ lãnh đạo gương mẫu trong tổ chức thực hiện thì nơi đó tổ chức đảng sẽ trong sạch, vững mạnh và ngược lại. Cùng đó, tập trung lãnh đạo giải quyết tốt, có hiệu quả những tồn động, bức xúc, nổi cộm của địa phương; cương quyết trong xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên thoái hoá, biến chất làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân và uy tín của Đảng là rất cần thiết, góp phần tạo chuyển biến rõ nét, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được xác định trong nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, gắn học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị, trong đó, nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, khả thi.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ nét, có hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Trong thực hiện, gợi ý kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các tập thể và cá nhân ở những nơi có vấn đề phức tạp, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ba là, tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện về Bác, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; thực hiện tốt việc đăng ký cam kết và theo dõi kết quả tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Qua đó, tạo chuyển biến thật sự về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo Bác; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với tích cực phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội.  

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là chủ đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phạm Hùng Thái
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.