Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai quyết liệt các giải pháp đột phá

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII do Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức. (Ảnh: TTXVN)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII do Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức. (Ảnh: TTXVN)

Vừa qua tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ từ sau Đại hội Đảng bộ khối (nhiệm kỳ 2015-2020) tháng 10/2015 đến nay, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, nỗ lực tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; triển khai quyết liệt các giải pháp đột phá, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm theo Nghị quyết của Đảng bộ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc có nhiều đổi mới sáng tạo, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác phối hợp với Đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị được tăng cường, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tạo được sự chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các mặt công tác.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các nghị quyết, kết luận của Trung ương đã được Đảng ủy quán triệt, triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả bước đầu.

Công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận, lãnh đạo các đoàn thể đều có những chuyển biến tích cực, vai trò năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy Khối tiếp tục được nâng cao...

Thời gian tới, Đảng ủy Khối lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, trước mắt phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp theo chương trình hành động, nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch đã đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; nghiên cứu, đề xuất, từng bước hoàn hiện mô hình tổ chức đảng phù hợp với đặc thù trong các cơ quan Trung ương nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Các mặt công tác xây dựng Đảng triển khai toàn diện, trong đó tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đổi mới công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể; thực hiện quy chế giám sát, phản biện của các đoàn thể đối với lãnh đạo của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị...

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương những đóng góp quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2016. Tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ủy Khối xác định thực hiện trong thời gian tới, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã ban hành các nghị quyết, kết luận. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Đảng ủy Khối cần tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, thực hiện nghiêm túc có kết quả những nhiệm vụ đã đề ra.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trịvới 63 đảng bộ trực thuộc, 841 tổ chức cơ sở đảng; là Đảng bộ có nhiều loại hình tổ chức đảng, đa dạng về nhiệm vụ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cơ quan báo chí, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước.

Xuất phát từ đặc điểm của Đảng bộ Khối, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chỉ rõ hai vấn đề lớn, có tính chất cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Đó là, Đảng ủy phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, cấp ủy đảng, tổ chức Đảng phải là hạt nhân; quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng về tổ chức, cán bộ, về phương thức làm việc và phong cách, đạo đức.

Nêu rõ tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay,” Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý cán bộ, đốn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…