Xứng đáng với nhiệm vụ lãnh đạo tư tưởng chính trị, đáp ứng yêu cầu mới của toàn ngành Tuyên giáo

Đồng  chí Bùi Thế Đức phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Thế Đức phát biểu tại Hội nghị

Chiều ngày 3/7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2017. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự Hội nghị. Đồng chí Bùi Thế Đức, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lâm Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lâm Phương Thanh nhấn mạnh, trong sáu tháng đầu năm, Đảng ủy đã chủ động tổ chức tốt và có nhiều đổi mới nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gắn bó với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; gương mẫu thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Ban, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm  sáu tháng đầu năm; kịp thời báo cáo, tham mưu định hướng công tác tư tưởng; dư luận xã hội; công tác tuyên truyền hoạt động báo chí, lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế và các vấn đề xã hội trong nước và quốc tế.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, quan tâm công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, một số chi bộ chưa quan tâm thực hiện Nghị quyết số 01NQ/ĐU. Nội dung sinh hoạt còn chậm đổi mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; nội dung sinh hoạt chuyên đề còn hình thức, chưa bám sát được nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Một số chi bộ còn ít sinh hoạt chuyên đề. Việc thực hiện chế độ báo cáo của một số chi bộ chưa được thường xuyên và còn chậm so với quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trao đổi ý kiến và thống nhất, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2017, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung vào một số nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2017 như sau:

Thứ nhất, xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đây là nhiệm vụ lớn, cần các cấp ủy, chi bộ tập trung chỉ đạo và thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, đúng tiến độ. Triển khai thực hiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ hai, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Thứ ba, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 01 NQ/ĐU của Đảng ủy cơ quan về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương”. Chú trọng chất lượng công tác phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Thứ tư, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận  trong việc sắp xếp tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, đảm bảo tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và công tác đảng cho các cấp ủy.

Thứ năm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các đợt kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2017. Thường xuyên giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, tự giám sát ở các chi bộ nhằm ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực,  mất đoàn kết nội bộ. Nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Thứ sáu, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần tạo không khí thi đua quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tập trung chỉ đạo các hoạt động của Chi đoàn thanh niên cơ quan để phát huy vai trò xung kích của thanh niên.

Thứ bảy, các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo các vụ, đơn vị thực hiện tốt việc rà soát, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy hoàn thành Đề án xây dựng vị trí việc làm gắn với ngạch công chức, viên chức; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch 2017 của Ban.

 
 

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Quy định đối với đảng viên về việc rèn luyện, giữ gìn tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Theo đó, các đảng bộ bộ phận, chi bộ hằng năm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị và chủ đề công tác năm; lựa chọn nội dung cụ thể, định hướng cán bộ, đảng viên thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện.

Hằng năm, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, trong đó đăng ký bằng văn bản về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Người đăng ký báo cáo chi bộ nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện.

Kế hoạch của tập thể và đăng ký của cá nhân hoàn thành trong tháng 1 hằng năm. Kết quả thực hiện đăng ký của cá nhân phải được nêu rõ trong bản kiểm điểm đảng viên hằng năm và đọc trước chi bộ. Kết quả thực hiện cam kết hằng năm gắn với việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. Đảng viên vi phạm quy định phải chịu xử lý kỷ luật về Đảng theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định, quy chế khác có liên quan.

Đảng viên phải đăng ký với chi ủy, chi bộ. Chi ủy, chi bộ lưu giữ bản đăng ký để theo dõi, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bùi Thế Đức đã hoan nghênh những kết quả quan trọng mà toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã phấn đấu thực hiện trong sáu tháng đầu năm. Những ý kiến phát biểu tại Hội nghị này cũng như trong các báo cáo của cấp ủy cơ sở đều phản ánh những nét mới, đáng ghi nhận trọng công tác đảng của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian qua. Những đổi mới trong công tác Đảng là một động lực tinh thần quan trọng, góp phần quyết định tới việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức chấp hành nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; là một trong những nhân tố hàng đầu bảo đảm thành công công tác tác tham mưu của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian qua.

Trong sáu tháng cuối năm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đồng chí Bùi Thế Đức đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tập trung cho một số vấn đề có tính đột phá công tác Đảng dưới đây.

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải gương mẫu, thực sự xứng đáng với cơ quan tham mưu cấp chiến lược.

Hai là, bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan về đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập Nghị quyết của Đảng, từ đó, tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, vận dụng cụ thể vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ bộ phận, từng chi bộ.

Ba là, tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao mà tham mưu các giải pháp tiến hành công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới ngày càng có chất lượng, hiệu quả cao hơn, bảo đảm tính sắc bén, kịp thời, thuyết phục của công tác tuyên giáo.

Bốn là, trong từng tổ chức cơ sở đảng, phải không ngừng thắt chặt kỷ cương, kỷ luật sinh hoạt đảng, làm cho mỗi cán bộ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức, đạo đức, văn hóa.

Năm là, tăng cường mối gắn kết, phân công phân nhiệm và kết hợp khoa học giữa công tác chuyên môn với công tác đảng. Nhiệm vụ trước mắt là các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ do Đảng ủy cơ quan lãnh đạo sẽ làm tốt công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ tới, tổ chức thành công các đại hội của các chi bộ trong tháng 8 và tháng 9 năm 2017.

Đồng chí Bùi Thế Đức cũng bày tỏ sự tin tưởng, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục có chuyển biến mạnh  mẽ, rõ nét, bảo đảm ngày càng xứng đáng với nhiệm vụ lãnh đạo tư tưởng chính trị, đáp ứng yêu cầu mới của toàn ngành và toàn cơ quan.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục