Trang bị trên 9,4 triệu bản sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2016)

Sáng ngày 24/8/2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2016).

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Đề án, đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Đề án cùng đại diện các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các đồng chí đại diện lãnh đạo 63 Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy; một số nhà xuất bản và công ty phát hành sách trên cả nước cùng phóng viên của các cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội đến dự, đưa tin.

Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Đề án nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư, thời gian qua, Đề án đã xuất bản gần 400 đầu sách (bao gồm cả đĩa CD-ROM và CD Audio) với trên 9,4 triệu bản sách. Sách của Đề án phong phú về nhiều lĩnh vực, cung cấp những tri thức cơ bản, thiết thực, quan trọng, chính thống về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, công tác quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho cơ sở xã, phường, thị trấn... Nội dung sách bảo đảm khách quan, chính xác, khoa học, cung cấp những thông tin chính thống về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật, phổ biến nhiều kiến thức, kỹ năng thực hành cụ thể, phù hợp với đối tượng ở cơ sở. Sách được biên soạn ngắn gọn, văn phong giản dị, trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trên, đồng chí Phạm Chí Thành thừa nhận, việc triển khai thực hiện Đề án cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Nội dung và hình thức sách chưa đa dạng, phong phú; có đầu sách chưa phù hợp với đối tượng cán bộ và nhân dân ở cơ sở. Số lượng bộ sách gửi cho xã, phường, thị trấn còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu phong phú, đa dạng của người đọc. Ở một số nơi, quá trình quản lý, khai thác, sử dụng sách chưa bám sát mục tiêu của Đề án; một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng sách của Đề án, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện Đề án,...


 
 Đề án đã xuất bản gần 400 đầu sách (bao gồm cả đĩa CD-ROM và CD Audio) với trên 9,4 triệu bản sách.

Phát biểu tổng kết việc thực hiện Đề án đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Đề án khẳng định: Việc chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở nhất là việc nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ cấp xã, phường có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tuy nhiên, cùng với những thành tích đáng ghi nhận trên, việc triển khai thực hiện Đề án cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Sự phối hợp giữa đơn vị hạt nhân là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với các nhà xuất bản khác còn lúng túng, chưa huy động sức mạnh của toàn ngành vào thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Một số đề tài, chất lượng chính trị, khoa học đã được nâng lên, song nội dung và hình thức còn cứng nhắc, chưa phù hợp với đối tượng cán bộ và nhân dân ở một số cơ sở. Số lượng bộ sách gửi cho xã, phường, thị trấn còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu phong phú, đa dạng của người đọc. Ở một số nơi, quá trình quản lý, khai thác, sử dụng sách chưa bám sát mục tiêu của Đề án; một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng sách của Đề án, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện Đề án.


 
Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho tập thể đã có thành tích xuất sắc
trong việc thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2016). (Ảnh DP)

Để khắc phục hạn chế, bảo đảm Đề án có thể được tiếp tục thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Đề án đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Một là, các đơn vị tham gia cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của Đề án; xác định rõ mục đích của Đề án là cung cấp cho các xã, phường, thị trấn trong cả nước những ấn phẩm thiết yếu phục vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở; phổ biến kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng, an ninh; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Từ đó hình thành ở mỗi cơ sở một tủ sách có giá trị thiết thực, góp phần trực tiếp nâng cao tri thức toàn diện, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hai là, trong vai trò là lực lượng đầu tiên quyết định hiệu quả của Đề án, các nhà xuất bản tham gia, trước hết là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần chủ động tìm các giải pháp để tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, biên tập viên tham gia Đề án; bảo đảm quá trình lựa chọn, tổ chức bản thảo, biên tập xuất bản phẩm; cung cấp những đầu sách có chất lượng, khách quan, khoa học; có giá trị nội dung cao, cung cấp, phổ biến các kiến thức và kỹ năng thực hành, mang tính cẩm nang, dễ đọc, dễ hiểu, dễ vận dụng, nhất là đối với các xã, phường, vùng sâu, vùng xa. Sách đến với cơ sở không chỉ bảo đảm chất lượng mà hình thức cũng phải đa dạng, phong phú, phù hợp đối tượng, hấp dẫn bạn đọc.

Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hành, đảm bảo sách được phát hành đúng về thời gian, phù hợp đối tượng. Cùng với việc tổ chức phát hành sách đến cơ sở, Công ty Phát hành Báo chí Trung ương và bưu chính các tỉnh, thành cần quan tâm nắm chắc thông tin phản hồi về nhu cầu sách của từng cơ sở, địa phương, để cung cấp cho các nhà xuất bản và Hội đồng Chỉ đạo thực hiện Đề án chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đề tài.

Bốn là, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá công việc triển khai Đề án tại các tỉnh, thành phố, cụ thể là công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện Đề án; công tác tiếp nhận, quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng các ấn phẩm được trang bị. Trên cơ sở đó, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân; những vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án và các giải pháp khắc phục; đề xuất, kiến nghị tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án này đến năm 2020 và các năm tiếp theo với quy mô phù hợp.

Năm là, để phát huy tác dụng của Đề án, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai Đề án; quan tâm sắp xếp, chỉ đạo đầu tư xây dựng, tu bổ các nhà văn hóa, thư viện, tủ sách, bố trí phòng đọc riêng ở xã, phường, thị trấn; có phương án khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn sách được trang bị ở cơ sở theo đầu mối thống nhất dựa trên các tủ sách đã có: Tủ sách lý luận chính trị, Tủ sách pháp luật, Điểm bưu điện văn hóa xã…; phân công cán bộ quản lý, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc và mượn sách. Đồng thời, quan tâm xây dựng cơ chế, chế độ chính sách đối với những người làm công tác quản lý chuyên trách, kiêm nhiệm Tủ sách xã, phường, thị trấn ở cơ sở.

Sáu là, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của Đề án và những nội dung  sách của Đề án; đưa nội dung sách của Đề án vào chương trình giảng dạy tại các trường chính trị tỉnh, thành phố và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, ngân sách eo hẹp, việc triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đã thể hiện nhận thức và quyết tâm của Đảng đối với yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân ở cơ sở. Công việc này đòi hỏi những người trực tiếp tham gia thực hiện Đề án đề cao trách nhiệm và tâm huyết với công việc không ít khó khăn này. Với những kết quả bước đầu đáng khích lệ thời gian qua, tin tưởng rằng, Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn sẽ tiếp tục được triển khai tốt hơn, phát huy hiệu quả, không để xảy ra tình trạng lãng phí, hình thức.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho 69 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2016)./.

Duy Phong-Tuấn Anh 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.