Thực hiện thiết thực, hiệu quả Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu tại Hội nghị

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương, UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì Hội nghị. 

 
 

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh, đối với Hội LHPN Việt Nam, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII tổ chức vào tháng 3 năm 2017 đã tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ tuyên giáo trong công tác Hội, đồng thời nhấn mạnh phải đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động. Trong thời gian qua, Trung ương Hội đã nghiên cứu, vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, các chỉ thị, Nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp Hội. Hội đã gắn việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảng đang” bằng cách mỗi cơ sở Hội xác định một hành động cụ thể để quyết tâm thay đổi hành vi; đẩy mạnh công tác điển hình, lấy điển hình làm đầu ra để đánh giá kết quả phong trào thi đua và các cuộc vận động; đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đặc biệt, TW Hội đã thực hiện phân cấp, phân quyền cho các tỉnh, thành trong việc lựa chọn nội dung tuyên truyền phong trào thi đua và các cuộc vận động đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trên cơ sở định hướng chung khung nội dung tuyên truyền. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết cũng bày tỏ mong muốn rằng Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, đặc biệt trong cụm của chúng ta sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo. Các ban, ngành trong khối sẽ quan tâm hơn đến vấn đề giới và phụ nữ trong hoạt động Tuyên giáo nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng.

Theo Báo cáo tại Hội nghị cho biết, công tác tuyên giáo trong những tháng cuối năm của các đảng ủy trực thuộc Trung ương, UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội đã có những đổi mới nội dung, phương thức, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm; đa dạng hình thức tuyên truyền, tích hợp tuyên truyền cổ vũ thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với tổ chức sự kiện, thông tin trên mạng xã hội, đáp ứng nhu cầu về thông tin đa dạng của đoàn viên, hội viên, người lao động. 

Đáng chú ý như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã mở trang Fanpage Công đoàn Việt Nam cập nhật và chia sẻ thông tin về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn; tiếp nhận và trả lời các câu hỏi của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức “Ngày hội tư vấn”… Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đa dạng hóa sản phẩm thông tin (inforgraphic, video-clip…) trên facebook của Ban Tuyên giáo TW Đoàn phối hợp cùng trang facebook “Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và một số trang cá nhân của các văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng với xã hội….

Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo đưa  nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng lực lượng; ban hành kế hoạch kiểm tra và ra 05 thông báo kết quả kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; chỉ đạo cấp ủy các cấp lựa chọn một số vấn đề  bức xúc nổi cộm để tập trung giải quyết, đồng thời tích cực phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân.

Quân ủy Trung ương tổ chức lực lượng, tập huấn, tiến hành thường xuyên đấu tranh trên không gian mạng, trên báo Quân đội nhân dân, Truyền hình Quân đội; Đảng ủy Công an chỉ đạo truyền hình An ninh nhân dân có nhiều sản phẩm đấu tranh sắc bén trước các đối tượng chống phá (như vụ việc một số đối tượng thù địch, tôn giáo cực đoan lợi dụng sự cố môi trường biển ở miền Trung do Fomorsa gây ra).

Các đơn vị nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai thể chế hóa nghị quyết, chỉ thị và đưa nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống. Coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phong cách lãnh đạo, làm việc, lao động của cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên. 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đã theo dõi sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 06/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc và tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành trung ương khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và về công tác dân số trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Ngoài nước Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. 

Ban Tuyên giáo UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức đi kiểm tra mô hình điểm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số tỉnh; tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ tại một số địa phương và cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội được duy trì và nâng cao chất lượng; chú trọng sâu sát vùng khó khăn, cơ sở, phát hiện vấn đề nổi cộm để định hướng dư luận, tham mưu đề xuất giải quyết vấn đề bức xúc kịp thời. 

Ban Tuyên giáo UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham mưu xây dựng báo cáo tình hình tư tưởng, phản ánh nguyện vọng và kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV. Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương duy trì giao ban an ninh tư tưởng định kỳ, thường xuyên tổ chức nắm tình hình và giải quyết vấn đề bức xúc tư tưởng. Đảng đoàn TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chú trọng chỉ đạo các tỉnh, thành Hội nắm sát diễn biến dư luận xã hội, kịp thời tham mưu xử lý. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo ủy viên ban chấp hành đảng bộ, các đảng ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm theo dõi tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo lãnh đạo đảng ủy khi có diễn biến bất thường. TW Hội Nông dân thiết lập đường dây nóng, mở hộp thư điện tử để thu thập các ý kiến phản ánh từ khắp các vùng miền cả nước. 

Cần tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đoàn, hội

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận vào những tồn tại trong hoạt động công tác tuyên giáo như: Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Chất lượng công tác tham mưu một số nội dung công tác chưa cao, chưa sát với thực tiễn, chưa sâu, nhất là về triển khai các nghị quyết, chỉ thị về văn hóa, văn nghệ, khoa giáo. Công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng bộ ngành, đoàn thể tuy có những đổi mới nhưng chưa có sự bứt phá về chất lượng, hiệu quả. Việc tuyên truyền về điển hình tích cực, tiên tiến trong các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị chưa nhiều. Một số nơi vẫn nặng về tuyên truyền theo kiểu rập khuôn, máy móc, cấp trên ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền như thế nào, cấp cơ sở thực hiện như vậy, chưa có sự sáng tạo, không căn cứ tình hình thực tế để áp dụng, triển khai. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tuy đã được đổi mới nâng cao chất lượng, nhưng hiệu quả nắm bắt diễn biến trước một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm còn thấp. 

 
 Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
phát biểu tại Hội nghị

Các ý kiến phát biểu của đại diện Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đề nghị, cần có sự chỉ đạo thông tin nhanh, kịp thời, chính thống quan điểm của Đảng trước những vấn đề, sự kiện nhạy cảm, vấn đề bức xúc để bảo đảm việc định hướng thông tin dư luận. Có giải pháp hiệu quả quản lý báo chí, mạng xã hội nhằm ngăn chặn mặt trái, hạn chế việc ảnh hưởng tiêu cực tới tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người dân. Quan tâm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên của các tổ chức đoàn thể trong việc truyền đạt, nắm bắt thông tin, dư luận của các tầng lớp nhân dân. Cần tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đoàn, hội, nhất là trong công tác tuyên truyền.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của ban tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có ý kiến trao đổi trở lại để làm rõ hơn các vấn đề, nội dung thảo luận. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định, tất cả các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị này đều rất xác đáng, sẽ được ghi nhận và có ý kiến giải thích, làm rõ. 

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Phuông lưu ý một số vấn đề như: Trước mắt, Ban Tuyên giáo các các đảng ủy trực thuộc Trung ương, UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội cần làm tiếp tục tập trung tham mưu cho Đảng ủy, Đảng đoàn về học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gần đây nhất là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Làm thế nào để Nghị quyết của Đảng được triển khai xuống cơ sở, đi vào cuộc sống; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện theo tiến độ đã đề ra. Tránh việc hình thức hóa trong triển khai Nghị quyết. Các các đảng ủy trực thuộc Trung ương, UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội cũng xem xét, đề xuất giải pháp học tập, quán triệt triển khai nghị quyết phù hợp với đối tượng là đảng viên cao tuổi, đảng viên ở doanh nghiệp ngoài nhà nước, đảng viên ở nước ngoài. 

Đồng chí Võ Văn Phuông cũng nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện thiết thực, hiệu quả Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, coi đây là việc làm thường xuyên; trong đó, chú ý việc học tập quán triệt chuyên đề năm 2018, đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Coi trọng công tác tuyên truyền, coi đây là công việc thường xuyên qua nhiều hình thức: báo cáo viên, tuyên truyền miệng, báo chí – xuất bản… Trong đó, tập trung tuyên truyền tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2017; chia sẻ khó khăn, rủi ro trong phát triển sản xuất kinh doanh; về các sự kiện, ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm quan trọng trong năm 2018; các hoạt động, công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể; trước mắt là kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 (theo Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW ngày 01/11/2017 và đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (1948-2018)…

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác chuyên nghiệp cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo chuyên trách ở các đoàn thể, ngành.

Thu Hằng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…