Lạng Sơn: Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XII

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chỉ đạo hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Riêng Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ  đã được Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức triển khai lồng ghép với Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngày 09/12/2016 đối với cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.

Năm 2016, do có sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức, một số chỉ tiêu tăng trưởng quan trọng không đạt kế hoạch đề ra. Mục tiêu tổng quát năm 2017 là: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Kết luận chỉ ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017: Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tái cơ cấu nền kinh tế một cách thực chất, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển văn hoá, xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Thời gian qua, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng đã được cụ thể hoá, thực hiện đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng ở nước ta còn chậm được đổi mới, về cơ bản vẫn theo mô hình cũ; tăng trưởng vẫn dựa chủ yếu vào tăng đầu tư và tăng số lượng lao động, chưa dựa nhiều vào tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thời gian tới, cần nhận thức, quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là định hướng chiến lược lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân; doanh nhân, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức là lực lượng đi đầu; cần tập trung khuyến khích, tạo điều kiện cho sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nhân, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về cơ hội và thách thức từ việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; không ảo tưởng, mất cảnh giác và cũng không lo lắng thái quá, dẫn đến thiếu sự chủ động, tự tin cần thiết.

Tại hội nghị, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã triển khai, thảo luận các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Đồng thời, quán triệt việc viết bài thu hoạch cá nhân đối với cán bộ, đảng viên trong thành phần tham gia học tập, quán triệt. Nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp; đặc biệt, tập trung đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân./.

Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.