Công tác tuyên giáo cần chủ động và tích cực hơn

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Đình Tăng)
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Đình Tăng)

Ngày 23/6, tại Phú Yên, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 các tỉnh uỷ, thành uỷ miền Trung - Tây Nguyên. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Bước vào năm 2017, năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn đan xen lẫn nhau, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và thực hiện được một khối lượng công việc tương đối lớn, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân yên tâm, phấn khởi, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định:  Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ tại miền Trung - Tây Nguyên đã tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Giúp cấp uỷ sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo như: Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 20 –NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…. và nhiều nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương, của các tỉnh uỷ, thành uỷ trên lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, định hướng báo chí và hoạt động báo cáo viên được chú trọng; chủ động hơn trong việc nắm bắt dư luận xã hội. Công tác giáo dục lý luận chính trị có chuyển biến mới. Các lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hoá, văn nghệ được quan tâm hơn. Đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đạt kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác tuyên giáo 6 tháng qua tại miền Trung - Tây Nguyên ở nơi này, nơi khác vẫn còn không ít những tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục như: Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 một số nơi còn trầm lắng, chưa có nhiều sáng tạo; công tác tuyên truyền có lúc, có nơi, có việc chưa nhạy bén, thiếu kịp thời; chất lượng giáo dục lý luận chính trị tại một số địa phương chưa tốt, hiệu quả chưa cao; vẫn còn những vấn đề hạn chế, yếu kém liên quan đến lĩnh vực khoa giáo; việc đấu tranh ngăn chặn, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái chưa sắc bén, thiếu kịp thời; công tác tuyên giáo cơ sở còn bất cập, hạn chế; việc đổi mới nội dung, phương thức tuy được quan tâm nhưng còn nhiều lúng túng; có nhiều khó khăn trong việc quản lý báo chí trung ương, các báo ngành ở địa phương….

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung như: Khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên giáo; đóng góp của ngành tuyên giáo đối với nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2017; chia sẻ những cách làm mới, sáng tạo trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo của từng địa phương, đơn vị để học hỏi, cùng nhau rút kinh nghiệm; đánh giá công tác triển khai thực hiện một số nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác tuyên giáo; công tác thông tin và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nhạy cảm, bức xúc cũng như nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vấn đề có tính phức tạp, nhạy cảm trong thời gian qua; đấu tranh chống diễn biến hoà bình, phòng chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những vấn đề bức thiết về công tác khoa giáo; dự báo tình hình sắp tới và xác định nhiệm vụ chung toàn ngành và từng địa phương trong 6 tháng cuối năm; đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác của toàn ngành.

Có thể khẳng định, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên cơ bản hoàn thành tốt các nội dung công việc đề ra. Trong đó, tinh thần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã có những cách làm mới, sáng tạo, nhất là ở một số mặt công tác như: trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trong việc chủ trì tổ chức giao ban báo chí, giao ban an ninh tư tưởng định kỳ hàng tháng; trong việc theo dõi, tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong dư luận ở địa phương. Một số địa phương đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành bàn biện pháp và đề ra kế hoạch đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, thù địch, phản động; một số địa phương tổ chức hội nghị báo cáo viên ở tỉnh bằng hình thức trực tuyến... Đó là  cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tiếp tục hoàn thành tốt các nội dung công việc của 6 tháng cuối năm 2017. 

Hội nghị cũng thống nhất, đề xuất nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong khu vực 6 tháng cuối năm, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, tập trung chỉ đạo việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng.

Thứ hai, chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: tuyên truyền kết quả các kỳ Hội nghị Trung ương; các kỳ họp Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga  (07/11/1917 - 07/11/2017);  72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); 70 năm Ngày Thương Binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Tiếp tục tuyên truyền hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới... Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, phát hiện mô hình, các nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước để đẩy mạnh các phong trào, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thứ ba, bám sát chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức. Đôn đốc, kiểm tra, tuyên truyền việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ tư, tham mưu cho các tỉnh, thành ủy tổ chức triển khai tốt các lĩnh vực khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, dạy nghề và các vấn đề xã hội khác, đồng thời tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về lĩnh vực này.

Thứ năm, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, chính trị; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chủ động đấu tranh, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Thứ sáu, tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng; tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị; chỉ đạo, đôn đốc việc biên soạn, thẩm địch lịch sử đảng bộ các ngành, địa phương; chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Thứ bảy, tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu về các lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo.
Thứ tám, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để có sơ sở tham mưu cho cấp ủy giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm.
Thứ chín, tổ chức tốt các hội nghị (nhất là hội nghị tổng kết năm 2017), các hội thảo, tọa đàm, khảo sát, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, bảo đảm có hiệu quả cao, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu đề ra, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy giao.

Công tác tuyên giáo cần chủ động và tích cực hơn

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã nỗ lực đạt được trong 6 tháng qua. Những vấn đề mà các đại biểu nêu ra tại Hội nghị có ý nghĩa rất thiết thực, đây sẽ là cơ sở để lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, tổng hợp, bổ sung kế hoạch chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng khẳng định, kết quả đạt được của ngành tuyên giáo miền Trung- Tây Nguyên 6 tháng qua rất phong phú, đáng kể nhất là các ban đã bám sát tình hình và bám sát chỉ đạo của cấp trên để đạt nhiều kết quả khá cụ thể. Đặc biệt là đã tham mưu cho cấp uỷ kịp thời, đúng tiến độ, đạt chất lượng trong sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các Ban Tuyên giáo trong khu vực đã bám sát tình hình thời sự quốc tế, khu vực, trong nước và tình hình của địa phương để có biện pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Hệ thống tuyên giáo các cấp trên địa bàn đã có nỗ lực, chủ động trong nắm bắt tình hình tư tưởng, tình hình dư luận xã hội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như các nghị quyết khác của Trung ương trong thời gian qua, nhất là Nghị quyết chuyên Trung ương 4 (khoá XII) để có tham mưu, giải quyết hiệu quả và kịp thời. Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn nhiều điểm mà toàn ngành Tuyên giáo trong khu vực phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Trong 6 tháng cuối năm, tình hình quốc tế, khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Điều này tác động trực tiếp  đến đất nước ta nên công tác tuyên giáo cần chủ động và tích cực hơn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản như: Kịp thời triển khai học tập 3 Nghị quyết mà Hội nghị lần thứ 5 của Trung ương vừa qua đã ban hành gồm: “Hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đây là những nghị quyết thể hiện sự phát triển về tư duy chiến lược và sự vận dụng, đúc kết thực tiễn, kinh nghiệm của Đảng ta trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu, phải đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa công tác tuyên tuyền trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh bùng nổ thông tin và người dân có điều kiện để tiếp nhận nhiều thông tin trên mạng. Vì thế, đổi mới hiệu quả công tác tuyên truyền chính là để đáp ứng yêu cầu tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khắc phục tình trạng chạy theo việc nói lại. Nội dung tuyên truyền cần cô đọng, đúng bản chất, nhằm giúp người nghe dễ nắm bắt, dễ nhớ những vấn đề cốt lõi; phải phát huy thật tốt vai trò của các lưc lượng trong công tác tuyên truyền như báo chí, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên hiện nay. Đồng thời nắm sát tình hình, sát thực tiễn, nhất là những vấn đề mới nảy sinh để chủ động tham mưu, đề xuất biện pháp, giải pháp nhằm giải quyết vấn đề đặt ra. Trong tuyên truyền phải chú ý ưu tiên nét chủ đạo, nét tích cực để nhân rộng cái tích cực, cái đẹp, đồng thời ngăn chặn, hạn chế những mặt tiêu cực, cái xấu trong xã hội. Đồng chí cũng đề nghị các ban tuyên giáo phải thực sự chủ động trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; để báo chí đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, công tác Tuyên giáo cần quan tâm phát huy, khuyến khích để cán bộ, đảng viên quan tâm đến vấn đề mạng xã hội, đề cập các gương người tốt việc tốt, gương điển hình, các nhân tố tốt trong xã hội. Thông qua đó làm lan toả nhiều hơn về cái đẹp, cái tốt trong xã hội.

Riêng với lực lượng làm công tác Tuyên giáo, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các địa phương cần cố gắng, nỗ lực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của mình; cần tập hợp, mở rộng lực lượng làm tuyên giáo có chất lượng, có năng lực và động viên mọi người làm tuyên giáo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và tấm lòng với công việc.

Đối với các kiến nghị của các địa phương, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trả lời trực tiếp một số ý kiến tại Hội nghị và cho biết sẽ tiếp tục tiếp thu để xử lý, đồng thời đề nghị các địa phương nên tham mưu cụ thể với Thường trực cấp uỷ để chỉ đạo, tháo gỡ./.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.