Lào Cai: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng

Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai, tổng kết nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm phục vụ sự phát triển của tỉnh. Việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng được đổi mới theo hướng lựa chọn báo cáo viên có chất lượng, tăng cường thảo luận, xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn; quản lý lớp học chặt chẽ, sau học tập có viết thu hoạch, chấm và đánh giá chất lượng bài thu hoạch và kết quả chung của đợt học tập, báo cáo Tỉnh ủy. Công nghệ thông tin được ứng dụng triệt để vào tổ chức các hội nghị trực tuyến ở 2 cấp tỉnh và huyện nhằm đưa thông tin mới, chính xác, kịp thời đến cấp huyện và cơ sở, mở rộng số lượng người tham gia học tâp đến cán bộ chủ chốt cấp xã, vì vậy vừa tiết kiệm thời gian, kinh phí, vùa nâng cao chất lượng học tập nghị quyết và nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp. Việc đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết được các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở đồng thuận cao, dần trở thành nhu cầu thiết yếu. Công tác tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng về khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lịch sử Đảng, tuyên truyền,… được ngành thực hiện chủ động, nghiêm túc và có chiều sâu theo quan điểm tổng kết là dịp để tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả thực hiện. Chỉ tính từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay, toàn ngành đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức đánh giá gần 20 chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo; phối hợp với các cơ quan Trung ương và tỉnh tổ chức 15 đợt khảo sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như các lĩnh vực công tác tuyên giáo tại cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo, đánh giá, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo của tỉnh.

Tiếp tục chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình Tỉnh ủy ban hành Quy định học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo việc đăng ký học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, kế hoạch học tập, quán triệt chuyên đề 2017. Tham mưu cho Tỉnh ủy đưa tiêu chí học tập và làm theo Bác vào chấm điểm, phân xếp loại các tổ chức đảng trong 15 đảng bộ trực thuộc, tạo sự chuyển biến rõ nét, gắn kết việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp. Tổ chức sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị bảo đảm khoa học, đổi mới như tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện tại 12/15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 521 chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức 04 hội nghị đánh giá tại 04 cụm trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc thù từng địa bàn, từng vùng, từ đó điều chỉnh nội dung, phương thức lãnh chỉ đạo trong thời gian tới sát yêu cầu thực tiễn. 

Hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn gắn với công tác lịch sử Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Tham mưu cho Tỉnh ủy tham gia đề án Tổng kết 30 năm đổi mới về vấn đề xã hội của Trung ương; tổng kết 25 năm tái lập, xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai (1991 – 2016); chỉ đạo nghiên cứu 6 đề tài khoa học cấp tỉnh có giá trị, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp chủ trì 2 đề tài. Đặc biệt, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng hoàn thành và công bố Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai toàn tập (27 tập) từ khóa I (1947) đến khóa XIV (2016). Tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu Lịch sử 70 năm Đảng bộ tỉnh tỉnh Lào Cai (1947 - 2017) và Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tỉnh Lào Cai; hoàn thành bản thảo và chuẩn bị các điều kiện xuất bản, phát hành cuốn Lịch sử Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai (1947 – 2017). 

Công tác tư tưởng luôn bám sát chủ trương đổi mới và được tiến hành đồng bộ, toàn diện. Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 17 về “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động giai đoạn 2016 – 2020” và kế hoạch thực hiện hàng năm bảo đảm khoa học, sát thực tiễn. Đây là căn cứ và tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác tuyên giáo Lào Cai trong thời gian qua cũng như trong những năm tiếp theo. Sau 5 năm thực hiện thí điểm (từ 2012 đến 2016), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các ngành tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện cũng như ban hành Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 về công tác tuyên vận, đưa việc thực hiện nội dung này trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền. Một trong những hiệu quả rõ nét của mô hình tuyên vận là đã góp phần quan trọng kịp thời đưa chủ trương đường lối của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển và quản lý đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được quan tâm. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng theo đúng quy chế, chức năng, nhiệm vụ, từng bước đi vào chiều sâu, thực chất. Việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận cấp xã, hội nghị giao ban báo chí, an ninh tư tưởng, văn hóa được thực hiện đúng quy chế, bảo đảm về chất lượng, thiết thực, hiệu quả, sát hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác quản lý, chỉ đạo, định hướng và tổng hợp tình hình báo chí tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Điểm nổi bật là đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành ban hành Quy định về hoạt động nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; báo cáo tổng hợp tình hình báo chí, tình hình dư luận xã hội, đề xuất nội dung Thường trực Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề báo chí phản ánh của hàng tuần. Từ đó kịp thời định hướng, chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan báo chí bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích, nâng cao tính dự báo, định hướng dư luận, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc chỉ đạo mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện sát sao, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. 

Đã tích cực tham mưu chỉ đạo và tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch quan trọng như khai mạc Năm du lịch Quốc gia 2017: Lào Cai – Tây Bắc, Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (1947 – 2017), 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (1907 – 2017), 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (1947 – 2017)…, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, quảng bá những tiềm năng và hình ảnh vùng đất, con người Lào Cai, thu hút du khách đến với Lào Cai. Việc cụ thể hóa đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ như Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết 23- NQ/TW về phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới, Chỉ thị số 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội... tiếp tục được ngành tuyên giáo phối hợp với các cơ quan, địa phương các cấp trong tỉnh nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện. 

Công tác khoa giáo như giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường... đạt được nhiều kết quả nổi bật so với thời gian trước. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động phối hợp với các ngành khối trong tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy coi trọng việc xây dựng và ban hành quy chế phối hợp với các ngành trong khối như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường... qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền cũng như hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo. 

Nối tiếp truyền thống vẻ vang 87 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo Lào Cai tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ra sức phấn đấu, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng. Cùng với lịch sử 110 năm thành lập tỉnh (1907 – 2017), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1947 – 2017) và những thành quả mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đạt được trong những năm qua; phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo ngành tuyên giáo Lào Cai tiếp tục ra sức thi đua góp phần cùng toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc, tiến tới trở thành tỉnh khá trong cả nước, nhân dân các dân tộc Lào Cai ngày càng ấm no, hạnh phúc./. 


Đỗ Trường Sơn
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.