Đồng Tháp: Tổng kết một số Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương

Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp cho bằng khen cho một số cá nhân tiêu biểu
Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp cho bằng khen cho một số cá nhân tiêu biểu

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh coi trọng, tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục lý luận chính trị trong Đảng được tăng cường. Các cơ quan thông tin đại chúng trong Tỉnh luôn được củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, truyền thông, kịp thời giới thiệu, biểu dương lối sống văn hoá, hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp, đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực, phản văn hoá, trái với đạo lý dân tộc. Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp trong Tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn. 

Đối với Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, đến nay cơ sở vật chất, hệ thống đường truyền trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã được đầu tư nâng cấp; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên củng cố, kiện toàn và được tiếp nhận thông tin định kỳ từ hệ thống tuyên giáo. Từ đó, chất lượng hoạt động của công tác tuyên truyền miệng được nâng cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tư tưởng của Đảng. 

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28 tháng 8 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường và nâng cao chất lượng biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, chất lượng nghiên cứu, biên soạn các công trình Lịch sử Đảng được nâng lên, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học và tính thống nhất, đồng thời thể hiện được những nét đặc thù riêng của từng địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, qua 10 năm thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “bí thư, phó bí thư cấp uỷ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân”. Việc thực hiện chủ trương cấp uỷ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thời gian qua được triển khai thực hiện nghiêm túc, các cuộc tiếp xúc, đối thoại diễn ra dân chủ, trao đổi thông tin hai chiều; kịp thời nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng và giải quyết ý kiến thắc mắc của nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ biểu dương thành tích đạt được của các cấp ủy, các ngành, các cấp, của các tập thể, cá nhân tiêu biểu và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, đặc biệt là ban tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện một cách nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, lưu ý những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh một số nội dung các cấp uỷ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức triển khai thực hiện, chủ động giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm những cách làm hay, hiệu quả để tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ có năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

Hội nghị là dịp nhìn nhận và đánh giá những kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chủ trương của Tỉnh uỷ. Từ đó, có cơ sở để các cấp uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, lý luận và báo chí; tuyên truyền miệng; biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương và việc bí thư, phó bí thư cấp uỷ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trong thời gian tới. Dịp này 19 tập thể, 22 cá nhân nhận đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trên được nhận Bằng khen./.

Thu Thuỷ
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.