Bám sát tình hình thực tiễn, chủ động hơn trong công tác tuyên giáo

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh phát biểu kết luận tại Hội nghị
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Ngày 28/11, tại Lạng Sơn, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017 các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì Hội nghị. 

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh khẳng định, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn trong nhiều năm đã coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; quan tâm xây dựng Đảng toàn diện trên tất cả các mặt, trong đó hết sức coi trọng công tác tuyên giáo của Đảng, coi đây là giải pháp quan trọng, nền tảng giữ vững ổn định chính trị, đồng thuận trong Đảng và trong xã hội để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 

 
 Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu chào mừng tại Hội nghị

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo”. Công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ đã bám sát định hướng, chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời những tư tưởng mới nảy sinh ngay tại cơ sở, những vấn đề bức xúc trong xã hội và định hướng dư luận; hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận về tư tưởng, thống nhất về hành động trong Đảng và trong xã hội. Công tác giáo dục lý luận chính trị được đổi mới theo hướng gắn lý luận với thực tiễn. Lĩnh vực khoa giáo được triển khai thực hiện toàn diện và sâu sát từ tỉnh đến cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các ngành trong khối Khoa giáo giai đoạn 2016 - 2020. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương, giáo dục truyền thống được chú trọng. Đặc biệt, ban tuyên giáo các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng Lạng Sơn ổn định và phát triển.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, năm 2018, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tiếp tục bám sát nhiệm vụ, giải pháp các chủ trương của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Tỉnh ủy đã ban hành về công tác tuyên giáo. Tham mưu cấp ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh tại cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.

 
 Toàn cảnh Hội nghị

Triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ thống nhất tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lâm Phương Thanh nhấn mạnh, Hội nghị giao ban cụm các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ nhằm đánh giá công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm, dự báo tình hình, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Lâm Phương Thanh đề nghị các đại biểu không nêu lại kết quả của đơn vị mình, tập trung thảo luận một số vấn đề như sau: Đánh giá sâu sắc những chuyển biến tích cực của công tác tuyên giáo trong 6 tháng vừa qua; một số kinh nghiệm về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng của công tác tuyên giáo địa phương. Trên cơ sở dự báo tình hình năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo, giải pháp thực hiện phù hợp với bối cảnh chung và tình hình thực tiễn của địa phương.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng cuối năm 2017, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành uỷ để thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ đã thống nhất tại giao ban 6 tháng đầu năm. Nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới; trong đó nổi bật một số lĩnh vực như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5,6 (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng; tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, gương người tốt, việc tốt và phong trào thi đua yêu nước. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị và dư luận xã hội đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, những vấn đề, vụ việc, sự kiện quan trọng, phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn có tác động đến tư tưởng, tình cảm cảu người dân. Công tác lịch sử Đảng, định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ được quan tâm hơn. Tăng cường kết nối lực lượng đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; củng cố mạng lưới báo cáo viên và dư luận viên các cấp. Tham mưu tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã cho biết, toàn ngành tuyên giáo Thanh Hóa đã tập trung triển khai Đề án: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Trong đó, tập trung mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp; đặc biệt chú trọng  bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo xã phường, thị trấn với những nội dung cụ thể thiết thực.

 
 Đồng chí Nguyễn Văn Phát phát biểu tại Hội nghị

Về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên kiểm điểm, đánh giá những nội dung theo kế hoạch đã đăng ký. Chủ động nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, tạo hiệu ứng tốt, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh; từ đó đề ra biện pháp khắc phục. Đồng chí cũng đề nghị, cần chú ý tới việc xây dựng văn hóa trong Đảng; nên chăng có hướng dẫn các tiêu chí để cấp ủy thực hiện gắn với chủ đề học và làm theo Bác trong năm 2018, đặc biệt là đề cao vấn đề nêu gương của người đứng đầu. 

Đồng chí Kha Văn Tám, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã chia sẻ những kinh nghiệm các hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 trong tỉnh, Nhóm chuyên gia đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” được kịp thời củng cố, có bước đổi mới nội dung và phương thức; tăng cường lực lượng viết tin, bài; đấu tranh trên báo, đài, Internet và mạng xã hội; tuyên truyền đấu tranh, phản bác chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo, ô nhiễm môi trường...

 
 Đồng chí Nông Văn Thảm phát biểu tại Hội nghị

 
Chia sẻ những kinh nghiệm về công tác dư luận xã hội tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cộng tác viên dư luận xã hội, tổng hợp báo cáo tình hình dư luận xã hội từ cơ sở, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề nhạy cảm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giúp cấp ủy tổ chức thực hiện điều tra dư luận xã hội về “Điều tra lấy ý kiến đánh giá của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện “Nói đi đôi với làm”của cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh”.

Tuy nhiên, các ý kiến phát biểu cũng thẳng thắn nhận định, vẫn còn một số bất cập, hạn chế như: công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa nhanh nhạy. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi, có việc chưa nhạy bén. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch còn chậm, các tin bài đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật trong đời sống xã hội... còn chung chung. Ý thức học tập các nghị quyết, chỉ thị của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc. Công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các lĩnh vực khoa giáo của Đảng có việc kết quả còn hạn chế.

 
 Đồng chí Đặng Ái Xoan phát biểu tại Hội nghị


Chủ động hơn trong công tác tuyên giáo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất, nhận định, trong thời gian tới, Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng sẽ có nhiều thách thức, tác động đến Việt Nam. Bối cảnh đó đã và sẽ tác động sâu sắc đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, đòi hỏi ban tuyên giáo các tỉnh, thành trong khu vực phải bám sát tình hình thực tế, chủ động hơn trong công tác, phối hợp chặt chẽ với các ngành để thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, thành ủy; trong đó tập trung tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng.

Thứ hai, chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của tỉnh, thành ủy trên các lĩnh vực tuyên giáo, trong đó tập trung: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185 - QĐ/TW, ngày 3/9/2008 của Ban Bí thư (khóa X) “về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”… 

Thứ ba, tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh, đối ngoại trên địa bàn. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của các tỉnh, thành, như: 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2018); 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018); 88 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2018); 43 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2018); 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); Hội nghị Trung ương 7,8; kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV...

Thứ tư, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thiết thực, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. 

Thứ năm,  tiếp tục tham mưu để các tỉnh, thành ủy chỉ đạo sâu sát về công tác lý luận chính trị trên địa bàn, trước hết là đổi mới công tác học tập, bồi dưỡng lý luận trong hệ thống chính trị, trong các nhà trường; tổ chức có chất lượng hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018. Trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư, tăng cường công tác biên soạn lịch sử Đảng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Thứ sáu, định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm, trước hết là đón Xuân Mậu Tuất 2018. Chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản đảm bảo đúng định hướng tư tưởng chính trị, cổ vũ động viên nhân tố mới, mô hình mới; đấu tranh ngặn chặn tệ nạn, tiêu cực xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương trong thời đại mới, chống thương mại hóa các lễ hội.

Thứ bảy, thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chủ động đấu tranh, phê phán có hiệu quả các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, nhất là những thông tin xấu độc trên Internet; lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. 

Thứ tám, căn cứ nhiệm vụ chung của ngành và địa phương để xây dựng chương trình công tác năm 2018 một cách khoa học; triển khai và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đôn đốc các ngành chức năng thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo; chú trọng việc sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XII trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Bám sát chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành đảng bộ các tỉnh, thành ủy để xây dựng các đề án, đề tài khoa học, chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ do tỉnh, thành ủy giao.

Thứ chín, tiếp tục quan tâm củng cố bộ máy tổ chức, rà soát chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo cấp tỉnh và cơ sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ trong bộ máy Tuyên giáo; nêu cao vai trò, trách nhiệm của Tuyên giáo cơ sở. Mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng thông tin hai chiều. Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cấp, các ngành và các đơn vị trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, thành ủy.

 
 Các đại biểu tham dự tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung  ương, đồng chí Lâm Phương Thanh đã biểu dương những kết quả mà ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực đạt được trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác tuyên giáo có nơi, có lúc sáng tạo chưa nhiều, hiệu quả chưa cao, đôi lúc còn lúng túng.

Ngoài những nội dung đã được xác định và thống nhất trong dự thảo báo cáo, trong phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Phương Thanh cũng lưu ý một số vấn đề như sau: cần tiếp tục đổi mới học tập, quán triệt tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương. Trong đó, chú ý tuyên truyền những nội dung cốt lõi của nghị quyết, gắn với chương trình, kế hoạch hành động của mỗi cấp, địa phương, đơn vị, đảm bảo chất lượng. Trong công tác tuyên giáo, cần có sự hướng dẫn từ trên xuống dưới cụ thể, đúng mức, sát với tình hình thực tiễn. Cần kịp thời, nhạy bén, sát thực hơn trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng; lưu ý những vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo…  Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền qua nhiều kênh. Chủ động cung cấp thông tinh minh bạch, xác thực. Nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại. Củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Lâm Phương Thanh cũng bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng rằng, với kết quả công tác 6 tháng cuối năm nói riêng và kết quả cả năm 2017 nói chung của cụm các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ, với sự thống nhất cao tại Hội nghị này, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh uy, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, công tác tuyên giáo trong cụm sẽ bước vào năm 2018 với tinh thần khí thế mới, với tinh thần tự tin, trách nhiệm, góp phần cùng đất nước hoàn thành nhiệm vụ chính trị của năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…