Nâng cao vai trò của ngành Tuyên giáo đối với các vấn đề của xã hội, của nhân dân và cả trong hệ thống chính trị

Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu tại Hội nghị

Công tác tuyên giáo gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực của đời sống xã hội

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2017, công tác tuyên giáo của các địa phương trên địa bàn đã có sự gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường xây dựng Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo tiến độ, có chất lượng. Tích cực thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực giao. 

Đã kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiều mặt công tác. Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, đúng định hướng, có hiệu quả. Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị được tổ chức tốt, có hiệu quả. Công tác giao ban báo chí, tổ chức họp báo được thực hiện nghiêm túc. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội được tăng cường, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm; báo cáo cho Ban Tuyên giáo Trung ương kịp thời. 

Việc tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành, các tổ chức đảng ở cơ sở đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng. Các hoạt động trên lĩnh vực khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi. Công tác biên soạn, chỉnh biên lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử các ban, ngành, đoàn thể được chú trọng.    

Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa luôn được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, chủ quyền quốc gia được đẩy mạnh. Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” đã được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc. Công tác biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân được các địa phương tổ chức trang trọng, dưới nhiều hình thức, tạo được sự lan tỏa trong hệ thống chính trị và trong xã hội, góp phần nâng cao ý thức học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn. Công tác tuyên giáo của các cấp ủy ở địa phương đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tuy nhiên, các đại  biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác tuyên giáo các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân nhiều nơi còn chậm, tính thuyết phục chưa cao, nội dung, hình thức chưa phù hợp, chậm đi vào cuộc sống. Một số địa phương chưa cụ thể hóa các hướng dẫn tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh sát đúng tình hình địa phương; hình thức tuyên truyền chưa sinh động, chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền trực quan có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Việc kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở cấp huyện và cơ sở có nơi còn thiếu thường xuyên. 

Các kỳ hội nghị báo cáo viên ở một số tỉnh còn vắng nhiều. Hiệu quả hoạt động của nhiều báo cáo viên các cấp ở tỉnh chưa cao. Hoạt động báo cáo viên cấp cơ sở có lúc, có nơi chưa đáp ứng với yêu cầu. Một số báo cáo viên chưa thực sự chủ động, nhạy bén, nhất là đối với những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên nhiều nơi chưa đồng đều, trình độ, năng lực hạn chế, triển khai nghị quyết không thu hút được người nghe, chưa liên hệ với tình hình thực tế địa phương. 

Công tác quản lý báo chí, theo dõi, nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Một số tin, bài trên báo chí còn sai sót, chưa khách quan, thiếu tính tích cực, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Việc tham gia đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta thông qua các tác phẩm báo chí còn ít.

Việc theo dõi, nắm bắt, dự báo, định hướng dư luận xã hội trước các vấn đề, sự kiện nổi cộm, mới nảy sinh còn hạn chế. Khả năng nắm bắt thực tiễn, dự báo tình hình và cách thức ứng phó trước những vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn vẫn còn bị động, lúng túng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã được thành lập, kiện toàn nhưng chưa thật sự chủ động, nhạy bén, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm xảy ra tại địa bàn. Vẫn còn một số nơi chưa tham mưu cho cấp ủy xây dựng và tổ chức hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện.

Công tác học tập, quán triệt và phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số nơi còn có biểu hiện hình thức, đối phó, chưa thực chất; chủ yếu ở các dạng rút ngắn thời gian, nội dung so với yêu cầu. Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có lúc, có nơi còn chậm. Một số địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII chậm so với kế hoạch. Công tác tổ chức và quản lý việc học tập, quán triệt chưa chặt chẽ. Vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác học tập nghị quyết của Đảng; nhiều cán bộ, đảng viên sau khi học nghị quyết chưa viết thu hoạch cá nhân; một số bài viết nội dung còn sao chép, thiếu đầu tư nghiên cứu liên hệ trách nhiệm cá nhân với chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Công tác kiểm tra, sơ tổng kết chỉ thị, nghị quyết ở một số địa phương, đơn vị còn chậm. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với công tác khoa giáo của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo một số nơi thiếu thường xuyên. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở nhiều nơi gây bức xúc trong nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở một số địa phương còn nhiều hạn chế. Nhiều nơi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ, gây tâm lý lo ngại cho nhân dân.

Công tác biên soạn lịch sử đảng bộ huyện và truyền thống cách mạng xã, phường, thị trấn một số địa phương triển khai còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Một số địa phương cấp huyện chưa bố trí kinh phí và tích cực chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác sưu tầm, lưu trữ, tài liệu nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số địa phương còn trầm lắng. Một số tổ chức đảng còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề, việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân. Việc đưa nội dung các chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao; việc thực hiện chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên ở nhiều nơi còn hạn chế; việc chọn nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác chưa rõ nét; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký “làm theo” có nơi còn lúng túng, chưa gắn với nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; công tác phát hiện, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến chưa nhiều. 

Công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các ngành liên quan để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ nên hiệu quả phối hợp chưa cao. Nội dung và phương pháp đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chưa đa dạng, hiệu quả. 

Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội còn hạn chế. Hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng còn hạn chế; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên Internet còn thụ động, lúng túng; đấu tranh ngăn chặn, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chưa sắc bén, hiệu quả chưa cao. Việc sử dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc còn nhiều hạn chế. 

Trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp ở nhiều địa phương, đơn vị còn hạn chế, thiếu tâm huyết với nghề. Trong tham mưu, triển khai công việc vẫn còn mang tính sự vụ, hành chính nhiều, hàm lượng chuyên môn tuyên giáo, tính mẫn cán và tâm huyết, lòng say mê với nghề chưa nhiều.  

Công tác mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ở một số trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chưa sát với nhu cầu thực tế ở địa phương. Một số giảng viên còn hạn chế về kỹ năng, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị.  

 
 Toàn cảnh Hội nghị

Tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

Một là, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của các tỉnh, thành ủy; trong đó tập trung tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng.

Hai là, chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của tỉnh, thành ủy trên các lĩnh vực tuyên giáo, trong đó tập trung: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư (khóa X) “về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”… 

Ba là, tuyên truyền đồng bộ, toàn diện tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018. Chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của các tỉnh, thành phố, như: Kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội (khóa XIV); Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII); 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2018); 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018); 88 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2018); 43 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2018); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)...

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thiết thực, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. 

Năm là, tiếp tục tham mưu để các tỉnh, thành ủy chỉ đạo sâu sát về công tác lý luận chính trị trên địa bàn, trước hết là đổi mới công tác học tập, bồi dưỡng lý luận trong hệ thống chính trị, trong các nhà trường; tổ chức có chất lượng hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018. Trên cơ sở tổng kết Chỉ thị 15-CT/TW, tăng cường công tác biên soạn lịch sử Đảng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Sáu là, định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm, trước hết là đón Xuân 2018. Chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, chính trị, cổ vũ động viên những nhân tố mới, những mô hình mới; đấu tranh ngăn chặn tệ nạn, tiêu cực xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương trong thời đại mới, chống thương mại hóa các lễ hội.

Bảy là, thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chủ động đấu tranh, phê phán có hiệu quả các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, nhất là những thông tin xấu độc trên Internet; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tỉnh, thành, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các nội dung về nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Tám là, căn cứ nhiệm vụ chung của ngành và địa phương để xây dựng chương trình công tác năm 2018 một cách khoa học; triển khai và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đôn đốc các ngành chức năng thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo; chú trọng việc sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XII trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Bám sát chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành đảng bộ các tỉnh, thành ủy để xây dựng các đề án, đề tài khoa học, chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ do tỉnh, thành ủy giao.

Chín là, tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức, bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo cấp tỉnh và cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp; chú ý phát huy tốt vai trò của công tác tuyên giáo ở cơ sở. Mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng thông tin hai chiều. Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cấp, các ngành và các đơn vị trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của các tỉnh, thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh cuối năm. Đây cũng là thời điểm “cao điểm) cả nước tập trung vào thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm; đặc biệt là đang tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 5, Trung ương 6 (khóa XII).

Do đó, theo đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, những vấn đề đặt ra thảo luận, trao đổi tại Hội nghị lần này vừa có ý nghĩa tổng kết, đánh giá các mặt công tác cơ bản tại mỗi địa phương, đơn vị cũng như của từng lĩnh vực, từng ngành, đặc biệt là ngành Tuyên giáo trong khu vực; đồng thời trên cơ sở các ý kiến, vấn đề đặt ra tại Hội nghị sẽ được tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để triển khai nhiệm vụ trong năm tới hiệu quả, chất lượng hơn.

Đồng chí Phạm Văn Linh đánh giá cao và ghi nhận các kết quả của ngành Tuyên giáo khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh về vai trò của ngành Tuyên giáo trong bối cảnh hiện nay, nhất là trong điều kiện mạng, thông tin phát triển, đời sống xã hội phát triển… đã tác động trực tiếp đến tư tưởng xã hội và bản thân công ngành Tuyên giáo. Do đó, đồng chí mong muốn sắp tới ngành Tuyên giáo sắp tới phải tiếp tục đổi mới nhiều hơn nữa; công tác tuyên giáo phải đi trước, đi cùng và đi sau trong xử lý, giải quyết các vụ việc, để qua đó tiếp tục củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Linh cũng chia sẻ các khó khăn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân miền Trung đang chịu nhiều thiệt hại bởi mưa bão. Tuy nhiên, đồng chí cũng mong muốn Ban Tuyên giáo các cần làm tốt hơn công tác tham mưu giúp cấp ủy xử lý, giải quyết các hậu quả của thiên tai, các vấn đề nóng, nổi cộm ở địa phương; đồng thời nhạy bén đề xuất, xử lý các công việc ngày càng thuyết phục, từ đó nâng cao vai trò của ngành Tuyên giáo đối với các vấn đề của xã hội, của nhân dân và cả trong hệ thống chính trị, đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch.

Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới phải chú ý nâng cao chất lượng công tác thoe dõi, định hướng dư luận xã hội, trong đó cần nắm chắc thông tin hai chiều (từ gợi ý của Trung ương và thực tế dư luận ở cơ sở); việc giao ban báo chí phải đúng quy định và hướng đến chất lượng cao hơn; quan tâm phối hợp và tham mưu có hiệu quả hơn đối với công tác chống “Diễn biến hòa binh trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa; tiếp tục đề xuất nâng cấp đường truyền, phương tiện để phục vụ hiệu quả hơn việc triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đảng qua trực tuyến.

Riêng với việc tinh giảm biên chế, ghép một số đơn vị sắp tới theo đồng chí Phạm Văn Linh, sẽ thực hiện chặt chẽ, có lộ trình, hiệu quả và tạo sự yên tâm cho cán bộ, công chức.

Đồng chí Phạm Văn Linh cũng đã giải thích, trao đổi thêm một số kiến nghị mà các đại biểu đề xuất, đồng ghi nhận và cho biết sẽ báo cáo với Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục giải quyết cho ý kiến đối với những vấn đề thuộc phạm vi giải quyết cuả Lãnh đạo Ban và của Trung ương.

Thu Hằng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.