Đảng viên gương mẫu, đi đầu trong thực hiện công tác chuyên môn

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nắm vững đặc điểm, tình hình nội bộ cơ quan, Đảng ủy cơ quan có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng. Đã chủ động tổ chức và đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gắn bó với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; gương mẫu thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. 

Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; kịp thời chỉ đạo, tham mưu định hướng công tác tư tưởng, dư luận xã hội, công tác tuyên truyền, hoạt động báo chí, lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế và các vấn đề xã hội trong nước và quốc tế. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được Đảng ủy, lãnh đạo Ban quan tâm. Việc thực hiện quy trình dân chủ, khách quan, công tâm, tạo ra được không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, quan tâm công tác quản lý, giáo dục đảng viên, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật.

Hội nghị cũng xác định, bước sang năm 2018, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế thừa và phát huy kết quả công tác Đảng, công tác chuyên môn năm 2017 của cơ quan, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật; đối mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; nghiêm túc khắc phục nhưng tồn tại, hạn chế; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018. 

Để thực hiện được phương hướng đã đề ra, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cần chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Làm tốt công tác tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn về công tác tuyên giáo. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, xây dựng các giải pháp thực hiện đồng bộ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ban và từng vụ, đơn vị trực thuộc. 

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, nhất là công tác tham mưu, góp phần ổn định tư tưởng, tạo khí thế phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm được giao. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo các viên tuyên truyền, góp phần đưa các Nghị quyết khóa XII của Đảng vào cuộc sống.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên các đoàn thể trong Đảng bộ học tập và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và chương trình hành động thực Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII. 

Thường xuyên cập nhật, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối cho cán bộ, đảng viên; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nhất là những thông tin liên quan đến tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những vấn đề mà cán bộ, đảng viên quan tâm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên theo dõi kịp thời nhắc nhở, uốn nắn và ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động.

Tập trung lãnh đạo nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và công tác đảng cho các cấp ủy. Tăng cường chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt vai trò tiền phong, gương mẫu tinh thần trách nhiệm đối với công việc; tích cực nghiên cứu lý luận, đúc kết thực tiễn; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để nâng cao năng lực chuyên môn.

Thứ ba, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ,7. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với việc phòng ngừa suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Làm tốt công tác tư tưởng cho đảng viên trong Đảng bộ khi thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện Điều lệ và các Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Thứ năm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết 0l-NQ/ĐU, ngày 09/11/2015 của Đảng ủy cơ quan. Chú trọng chất lượng công tác phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. 

Thứ sáu, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần tạo không khí thi đua quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 -2020.

 
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong đó, nổi bật là sự đổi mới tích cực trong việc học tập triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XII. Tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Chấp hành Đảng bộ có sự đầu tư để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, kịp thời bổ sung kiện toàn cấp ủy khi khiếm khuyết và khi cần. Phong cách lãnh đạo, làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan có nhiều đổi mới, có sự gắn kết, chia sẻ công việc, trao đổi thường xuyên với tập thể lãnh đạo Ban hơn, thực sự là cơ quan đảm bảo lãnh đạo về mặt tư tưởng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của Ban Tuyên giáo Trung trong năm 2017. Sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đối với tổ chức đoàn thể cơ quan chặt chẽ, thường xuyên, sâu sắc hơn.

 
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh đó, yêu cầu công việc cũng đòi hỏi ngày một cao hơn. Bước sang năm 2018, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cần thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Một là, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, đảng bộ cơ sở, chi ủy lãnh đạo làm sao phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan trong năm 2018; góp phần hiệu quả vào việc đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên giáo.

Hai là, làm tốt hơn nữa và tăng cường việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có đăng ký cam kết với tập thể, chi bộ những nội dung cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05.

Ba là, chủ động phối hợp với lãnh đạo Ban để tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Vì, việc nâng cao chất lượng nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo phải dựa trên nền tảng của công tác cán bộ. 

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên với tinh thần chủ động, kịp thời, phát hiện, uốn nắn; không để tình trạng vụ việc xảy ra rồi mới kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý vi phạm. 

Năm là, tiếp tục quan tâm tới công tác đoàn thể của cơ quan như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Sáu là, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, các cấp ủy cơ sở, chi ủy tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, lãnh đạo đảng viên đi đầu trong công tác chuyên môn, góp phần vào chất lượng công việc của Ban, nâng cao vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương trong hệ thống chính trị, trong công tác; đồng thời, cũng chính là nâng cao niềm tin, niềm tự hào, vinh dự của mỗi cán bộ, đảng viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, của ngành Tuyên giáo.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên của Đảng bộ.

 
 Đồng chí Bùi Thế Đức, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
trao tặng Bằng khen cho các Đảng bộ bộ phận, chi bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng
 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017


Hội nghị cũng công bố các quyết định khen thưởng cho các Đảng bộ bộ phận, chi bộ và đảng viên đạt thành tích xuất sắc năm 2017. Theo đó, công nhận 12 chi bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; 6 chi bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Thu Hằng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.