Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ tám

Đáp án cuộc thi tuần thứ tám:

Câu hỏi 1:
Phương án 2: Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh.

Câu hỏi 2:
Phương án 1: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Câu hỏi 3:

Phương án 1: Theo hướng: doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Câu hỏi 4:

Phương án 3: Khởi nghiệp.
 
Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 1.777 người.

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần thứ tám thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất:  Phạm Xuân Tiến
                  Số nhà 122, tổ 15, phường Mường Thanh
                  TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
                  Điện thoại: 0916.540.506
Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 1.777 người.
(Thời gian tham gia thi: 6h23’ ngày 27/10/2016).

Giải Nhì: 
  Dương Tùng Lâm
                  Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long
                  Điện thoại: 0919.308.729    
     
 Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 1.777 người.
(Thời gian tham gia thi: 7h55’ ngày 31/10/2016).

Giải Ba:   Trương Công Sơn
                 50/42B - Trần Phú
                 Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
                 Điện thoại: 0983.015.358      
   
 Trả lời đúng; dự đoán 1.776 người trả lời đúng
(Thời gian tham gia thi: 23h53’ ngày 24/10/2016)

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ chín (diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 7/11/2016) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: 
Văn kiện Đại hội XII đã nhận định như thế nào về kết quả cơ bản của Khoa học xã hội nhân văn ở nước ta trong 5 năm 2011 - 2015?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1:
Góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường văn hoá gắn với xây dựng con người; bước đầu hình thành những giá trị mới về con người với các phẩm chất về trách nhiệm xã hội, ý thức công dân, dân chủ, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên.

Phương án 2:
Góp phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các giá trị và bản sắc văn hoá Việt Nam.

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

CÂU HỎI 2: Trong những phương án trả lời dưới đây (về kết quả đạt được trong phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ ở nước ta), đâu là phương án đúng với Văn kiện Đại hội XII ?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1:
Một số ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn đã có đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Phương án 2:
Đa số ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn đã có đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Phương án 3: Tất cả ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn đã có đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh.

CÂU HỎI 3:
Đại hội XII đề ra “Phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là (…) hàng đầu”. Nội dung trong dấu (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1:
Động lực

Phương án 2:
Điều kiện

Phương án 3: Quốc sách.

CÂU HỎI 4: Nội dung “Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý” được Đại hội XII đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1:  Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Phương án 2:
Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực.

Phương án 3:
Cả hai lĩnh vực trên./.

Ban Tổ chức Cuộc thi

 Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục