Kịp thời, nhạy bén, nâng cao chất lượng tham mưu cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác cơ quan năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Ban đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trọng tâm, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Từ đó, đã đạt kết quả bước đầu về đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, nhất là công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 01 về học tập, quán triệt, truyên tuyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị 05 về đẩy  mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng khác của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo.

Kết quả đã góp phần quan trọng trong việc đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2016 -  năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, giữ vững ổn định về tư tưởng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

 
Đồng chí Mai Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị


Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn Ban cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan, Ban Chấp hành đã chỉ đạo các ban của Công đoàn, các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc, triển khai nhiều nhiệm vụ. Đó là, tuyên truyền, quán triệt thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của công đoàn cấp trên và sự lãnh đạo của lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tích cực triển khai các phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tích cực tham gia xây dựng Đảng. Hoạt động nữ công và phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động được thực hiện tốt. Các hoạt động này đã khích lệ, động viên cán bộ nữ trong công tác và trong cuộc sống. Hoạt động của công đoàn bộ phận và các tổ công đoàn trực thuộc tích cực, sôi nổi hơn. Một số công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn đã duy trì và làm tốt các hoạt động tương thân tương ái, các hoạt động xã hội. Công đoàn Ban đã thực hiện đầy đủ, đúng kế hoạch công tác tài chính, bảo đảm yêu cầu của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Trần Doãn Tiến khẳng định, sang năm 2017, Công đoàn Ban tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chấp hành, của các ban của Công đoàn, các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi, thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban nhiệm kỳ 2015- 2020. Phấn đấu tạo sự chuyển biến tích cực trong mỗi đoàn viên công đoàn nhằm thực hiện tốt các chủ trương của lãnh đạo Ban, nhất là chủ trương đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo.

 
 Đồng chí Trần Doãn Tiến phát biểu tại Hội nghị


Các ý kiến phát biểu, tham luận tại hội nghị đều đồng tình, thống nhất, Ban Tuyên giáo Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức công tác để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, về công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi nâng cao chất lượng tham mưu là nhiệm vụ số một đánh giá kết quả hoạt động của các vụ, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Hai là, về chỉ đạo công tác tuyên truyền, báo chí – xuất bản, văn hóa – văn nghệ, dư luận xã hội, cần tăng cường chỉ đạo, định hướng tư tưởng chính trị, xây dựng giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tập trung chỉ đạo, định hướng và tổ chức công tác tuyên truyền nhằm giáo dục, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2017 về phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa – văn nghệ, quốc phòng – an niinh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng. Theo dõi tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân, nắm tình hình diễn biến, dự báo xu hướng, phát hiện sớm những vấn đề phức tạp, bức xúc nảy sinh, chủ động tham mưu, định hướng và kịp thời xử lý các điểm nóng mà nhân dân quan tâm để phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục.

Ba là, về  công tác giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường, các vấn đề xã hội, cần tham mưu các giải pháp đổi mới công tác giáo dục lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, làm tốt công tác tuyên truyền về  mô hình đổi mới giáo dục; tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về kiến thức, kỹ năng, tinh thần đổi mới, xây dựng phương án đổi mới thi cử bảo đảm tính ổn định; xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa phổ thông để có thể áp dụng sớm.

Đôn đốc, kiểm tra các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực khoa học, công nghệ, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành, đề xuất cơ chế đủ mạnh để phát triển khoa học, công nghệ thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, góp phần phát triển đất nước bền vững.

Bốn là, công tác chỉ đạo đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, phản động: chỉ đạo tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao tính chuyên nghiệp để dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Năm là, công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, duy trì, đẩy  mạnh và phát triển quan hệ với các đối tác truyền thống, đồng thời tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực tuyên giáo với các nước, các tổ chức trên thế giới.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc, tăng dày, tôn tạo, chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn  bè quốc tế; tiếp tục triển khai Dự án biên soạn lịch sử quan hệ Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào.

Sáu là, trong xây dựng nội bộ cơ quan, hoàn thiện đề án vị trí việc làm; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan, chú trọng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên, phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban trong năm 2016. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh một số kết quả đã đạt được trong năm qua, cụ thể là:

Thứ nhất, thẩm định và có ý kiến nhiều nội dung, nhiều văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về chất lượng công việc của nội dung tham mưu, nhìn chung đều đạt yêu cầu và được thông qua.

Thứ hai, tính kế hoạch hóa trong công việc có nhiều tiến bộ. Xây dựng và bám sát chương trình công  tác, chủ động thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm theo sát chức năng của từng vụ, đơn vị. Các vụ, đơn vị đều có chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ của mình, cụ thể, trong công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tuyên truyền, công tác báo chí, văn hóa văn nghệ, dư luận xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường  thông tin đối ngoại, thông tin công tác tuyên giáo, hoạt động của các báo và tạp chí trong Ban.

Thứ ba, trong phương pháp công tác bước đầu có những cải tiến, có những cố gắng tìm tòi để hiệu quả công việc được nâng cao. Điều đó thể hiện ở mối quan hệ giữa Ban và cơ sở trong việc gắn bó, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa vụ, đơn vị và các ban tuyên giáo tỉnh, thành ủy; mối quan hệ giữa Ban và các tỉnh, thành ủy.

Các hội nghị giao ban ngắn gọn hơn, nội dung được tập trung hơn, có cải tiến. Ví dụ, Hội nghị giao ban báo chí có cải tiến nhiều, tăng tính tương tác, đi vào những vấn đề chủ động định hướng, trao đổi những vấn đề nhận xét, đánh giá, siết chặt lại thành phần tham dự giao ban.

Phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tuyên giáo và các đơn vị liên quan được tăng cường, bước đầu có nền nếp, giữ được cơ chế trao đổi.

Thứ tư, tình hình nội bộ của Ban cơ bản đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt công việc.

Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, đội ngũ cán bộ trong toàn Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kịp thời, nhạy bén tham mưu những vấn đề theo chương trình công tác và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Thứ hai,
nâng cao chất lượng thẩm định và góp ý vào các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phải thể hiện được khía cạnh tư tưởng và chính trị của vấn đề. Chủ trương và chính sách khi được ban hành tác động đến lòng dân như thế nào, có phù hợp với xu thế phát triển của thời đại hay không…

Thứ ba, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ chương trình làm việc của lãnh đạo Ban. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tại các vụ, đơn vị; tăng cường thảo luận về công việc trong vụ, tăng cường tranh luận, khi tranh luận phải cầu thị, chân thành, đạt sự đồng thuận trong vụ.

Nâng cao chất lượng các kế hoạch, hướng dẫn công tác của Ban; yêu cầu văn bản có "độ nén" thông tin cao. Các kế hoạch, hướng dẫn công tác của Ban khuyến khích ý tưởng mới , cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của cơ sở.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Ban cần phải phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội trong  bối cảnh thông tin đa chiều, mạng xã hội nở rộ, cách thức chia sẻ thông tin nhanh chóng, nhiều vấn đề hình thành theo xu hướng số đông.  Cần bám sát, dự báo, nghiên cứu để dự báo chính xác, kết hợp dư luận xã hội với báo chí, tuyên truyền để tạo sự chủ động trong định hướng thông tin.

Thứ tư, nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, nhất là nâng cao chất lượng của chính đội ngũ cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của tổ chức; nỗ lực rèn luyện để nâng cao trình độ, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề, khả năng phối hợp công tác, khả năng kết nối lực lượng.

Mỗi cán bộ phải cầu thị, lắng nghe, tăng cường tiếp xúc đối thoại, chân thành trao đổi, kiên trì thuyết phục, mạnh dạn tranh luận, đấu tranh thẳng thắn, khắc phục giáo điều, bảo thủ; gắn bó với cơ sở.

Thứ năm, cần cải cách hành chính trong các khâu trong hoạt động của Ban, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong toàn bộ hoạt động của Ban.

Thứ sáu, chăm lo tốt hơn về điều kiện làm việc cũng như đời sống của cán bộ, công nhân viên trong toàn Ban.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhì cho đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 4 Huân chương hạng Nhì và 3 Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí là lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo một số vụ đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

 
 

Ban Tuyên giáo Trung ương tặng cờ thi đua cho 06 đơn vị và bằng khen cho 12 đơn vị thuộc Ban vì có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

 
 


 Ban Tuyên giáo Trung ương còn tặng bằng khen cho 05 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Ban,  54 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 191 Lao động tiên tiến.

 
 

Thu Hằng
Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.