Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình Gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ (29/4/1954 - 29/4/2017.
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình Gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ (29/4/1954 - 29/4/2017.

Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai các nội dung:

Một là, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Quy định 101-QĐ/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Hai là, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt gắn với thực hiện các Chỉ thị 03 và 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng.

Ba là, xây dựng quy định chuẩn mực và hệ thống tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối các cơ quan tỉnh.

Bốn là, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần các Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII đối với tập thể, cá nhân các đồng chí cấp ủy, cán bộ, đảng viên; đánh giá những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những  tồn tại, hạn chế và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.

Năm là, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ bước đầu đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch, nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; nêu cao ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, qua đó đã phần nào khắc phục được cách làm mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy sau phê bình được quan tâm, do đó, cán bộ, đảng viên được phê bình đã có chuyển biến tích cực.

Trong mối quan hệ với nhân dân, cán bộ, đảng viên trong Khối luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân; tiếp xúc, làm việc với nhân dân với thái độ khách quan, công tâm; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú. Hàng năm, 100% đảng viên đều được cấp ủy nơi cư trú nhận xét, đánh giá tốt.

Thực hiện trách nhiệm trong công tác, cán bộ, đảng viên trong Khối, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị (hiện nay, trên 96% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có trình độ chuyên môn đại học, trên đại học; 42,6% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên); chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, có trên 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 13% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ giảm xuống còn 0,3%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ cũng còn những hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. Tình trạng cán bộ, đảng viên  vi phạm kỷ luật luật vẫn chưa được đẩy lùi. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhất là trong sinh hoạt Đảng có mặt chưa được phát huy; việc đăng ký các nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW còn mang tính chung chung, chưa được cụ thể hóa, gây khó khăn trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện của cán bộ, đảng viên; việc nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy định 101- QĐ/TW gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được tiến hành thường xuyên; công tác khen thưởng, biểu dương cán bộ, đảng viên gương mẫu có lúc chưa kịp thời.

Để thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức triển khai tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

Thứ hai, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Tiếp tục đưa nội dung nêu gương thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Thứ ba, nhân rộng, biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các đảng bộ, chi bộ trực thuộc./.

Hồng Liên
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.