Kon Plông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực tuyên giáo

Huyện ủy Kon Plông tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Huyện ủy Kon Plông tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết... một trong những việc không thể thiếu là công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các địa phương, cơ sở.

Xác định được vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã chủ động tham mưu cấp ủy đưa nội dung công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực tuyên giáo vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung liên quan. Đồng thời thành lập Đoàn và triển khai kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; về công tác giáo dục-đào tạo; về phát triển thể dự thể thao; về công tác biên soạn lịch sử địa phương; về xây dựng nếp sống văn minh trong dịp cưới, tang, lễ, hội; về công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống...

Đặc biệt, định kỳ vào quý III hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu kiểm tra việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc Huyện ủy.

Trong năm 2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu xây dựng Kế hoạch giám sát, thành lập đoàn và triển khai giám sát việc thực hiện Đề án 02-ĐA/HU của Huyện ủy Kon Plông về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Kon Plông giai đoạn 2014-2020, tính đến năm 2025”, trong đó chú trọng đến nội dung giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của các TCCS đảng đối với cán bộ, đảng viên; kiểm tra kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trên cơ sở nêu lên kết quả, kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI để xác định nội dung, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Plông đã phân công cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, kết hợp với các chuyến công tác để nắm tình hình tiếp nhận, quản lý và khai thác sách, báo tại cơ sở; khảo sát công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; theo dõi công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... để đôn đốc, nhắc nhở kịp thời.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát đã kịp thời phát hiện và uốn nắn những quan điểm sai trái, những nhận thức lệch lạc, chấn chỉnh những cách làm chưa phù hợp, chưa hiệu quả; giúp cho tổ chức đảng, đảng viên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm, từng bước góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo nói chung và công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo nói riêng trên địa bàn huyện Kon Plông vẫn còn những khó khăn, bất cập như: số lượng biên chế của Ban Tuyên giáo Huyện ủy quá ít so với khối lượng công việc (03 biên chế, 01 hợp đồng học việc); sự xáo trộn cán bộ của Ban trong năm 2016 đã ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn và tiến độ kiểm tra, giám sát; cán bộ Tuyên giáo cấp xã đa số là kiêm nhiệm, phụ trách nhiều công việc, nên công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao...

Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, trong thời gian tới, Huyện ủy Kon Plông và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành trong khối văn hóa - xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực tuyên giáo; thường xuyên cập nhật thông tin, nắm chắc tình hình thực tiễn để tham mưu đúng, trúng và kịp thời.

Thứ hai, có trách nhiệm thẩm định chặt chẽ hơn các báo cáo, đề án, dự án của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực tuyên giáo trước khi trình lên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

Thứ ba, tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo với UBND cùng cấp và các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực tuyên giáo; thường xuyên duy trì chế độ giao ban, báo cáo và cung cấp thông tin hai chiều để nắm sâu hơn tình hình thực tiễn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực tuyên giáo.

Thứ tư, hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục chủ động tham mưu đưa nội dung thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực tuyên giáo vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cùng cấp. Đồng thời, kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và theo sự chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ năm, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ tuyên giáo cấp huyện, cấp cơ sở tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo nói chung và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực tuyên giáo nói riêng góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng thẩm định, chất lượng kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo.

Nhiệm vụ trước mắt của công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo của huyện Kon Plông trong năm 2017 là tham mưu cấp ủy kiểm tra Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chương trình số 49-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; giám sát kết quả tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII  về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ưng 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.../.

Bài, ảnh: Võ Thị Mỹ Thu
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Plông - Kon Tum

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.