Tiền Giang: Công tác thông tin đối ngoại góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể... xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan, gắn với việc quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị định 72/NĐ-CP ngày 7/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Tiền Giang. Phát hành 50 bộ tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam cho các sở, ban, ngành, đoàn thể. Tài liệu gồm: sách “Những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông”, “Tài liệu định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo”, “Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” (song ngữ Việt - Anh), “Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý” (song ngữ Việt - Anh); đĩa DVD phim tài liệu “Hoàng Sa - Trường Sa, nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt,…

Các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh quảng bá hình ảnh của tỉnh Tiền Giang đến với các nước và kiều bào ta trên thế giới, đồng thời thông tin thường xuyên về các hoạt động liên quan của các nước và kiều bào ta ở nước ngoài đến với nhân dân trong tỉnh; tuyên truyền về những thành tựu của đất nước và tỉnh Tiền Giang, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu phát tiển kinh tế - xã hội và chủ động hội nhập quốc tế; thông tin các cuộc làm việc, trao đổi, tiếp xúc lãnh đạo tỉnh với các tỉnh, thành bạn, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại Tiền Giang. 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì, nâng cao chất lượng chuyên mục “Tiền Giang hội nhập thế giới” trên sóng phát thanh, mỗi tháng phát sóng 2 chuyên mục, mỗi chuyên mục 15 phút. Thực hiện Bản tin kinh tế hàng ngày trên sóng truyền hình, mỗi bản tin có thời lượng 6 phút, nội dung liên quan đến hoạt động hội nhập thế giới của doanh nghiệp, địa phương, cả nước về xuất khẩu, nhập khẩu, đổi mới công nghệ, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các ngành trong lĩnh vực kinh tế, sản xuất tiêu dùng, tài chính, dịch vụ… 

Báo Ấp Bắc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về thông tin đối ngoại trên báo in và báo điện tử, đặc biệt là trang tiếng Anh của báo điện tử được thực hiện theo hướng tích hợp nhiều thông tin phục vụ nhiều đối tượng nhằm góp phần từng bước đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về thông tin đối ngoại. Trung bình lượt truy cập báo Ấp Bắc điện tử là: 7.000 lượt/ngày; 195.521 lượt/tháng và 2.242.589 lượt/năm.

Qua đó, cho thấy các sở, ban, ngành địa phương đã tận dụng tốt các kênh song phương và đa phương, các đoàn công tác đi nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh, nhằm tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài đối với các sự kiện, vấn đề đối ngoại quan trọng của đất nước, địa phương. Chú trọng gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng. Các cấp các ngành, đơn vị nâng cao công tác dự báo tình hình khu vực và thế giới. Xây dựng cơ chế phối hợp và xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, đột xuất để chủ động hơn nữa trong định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là trong vấn đề Biển Đông, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Làm tốt công tác phát ngôn, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, đấu tranh dư luận, định hướng báo chí để giành thế chủ động trong thông tin.

Hiện nay, yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại ngày càng trở nên quan trọng, đòi hỏi phải đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài theo phương châm "chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng", công tác đối ngoại cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, Đại hội XII của Đảng đã đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều thuận lợi để phát triển đất nước. Mục tiêu của đối ngoại, Đảng xác định phải bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nhằm "phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới".

Hai là, nâng cao chất lượng dự báo tình hình, trao đổi thông tin và thống nhất định hướng chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội. Đây là một vấn đề rất quan trọng đối với công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường như hiện nay. Đối với các trường hợp quan trọng, nhạy cảm, mới nảy sinh cần xây dựng cơ chế phù hợp để xử lý kịp thời, chủ động định hướng thông tin, tránh để xảy ra tình trạng bị động, chạy sau dư luận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là trong vấn đề biên giới, biển, đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những vấn đề quan trọng khác.

Ba là, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động, sản phẩm thông tin đối ngoại, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực. Mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao chất lượng thông tin của các kênh thông tin bằng tiếng nước ngoài. Tận dụng tốt hơn nữa tiếng nói quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam, nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài đối với quan điểm, lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quan trọng, được dư luận quan tâm. Chú trọng nghiên cứu sử dụng các phương tiện truyền thông mới, nhất là mạng xã hội vào mục đích thông tin, tuyên truyền đối ngoại một cách kịp thời và hiệu quả.

Bốn là, các cơ quan báo chí chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và kỹ thuật của các chương trình, chuyên trang giới thiệu về đất nước và con người Tiền Giang, khai thác tốt trang thông tin điện tử; phối hợp, hỗ trợ các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn của tỉnh có mời khách quốc tế đến dự nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Tiền Giang.
Năm là, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức về thông tin, tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên trách thông tin đối ngoại của các sở, ngành, cơ quan báo chí.

Sáu là, trong năm 2017, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại nêu trong Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020"; Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 6/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; các kế hoạch, chương trình, đề án liên quan đến công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, địa phương. Đặc biệt, chú trọng sự kiện đối ngoại trọng tâm là Năm APEC 2017 và các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương./.

Tấn Quân
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

(TG)-Trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp của tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động tham mưu cấp ủy đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của ngành và phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo hướng chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo.