Đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã trao tặng ngành Tuyên giáo Hưng Yên Huân chương Lao động Hạng Nhất.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã trao tặng ngành Tuyên giáo Hưng Yên Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Ngày 14/7, đã long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tuyên giáo Tỉnh Hưng Yên và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các thế hệ làm công tác tuyên giáo ở Hưng Yên qua các thời kỳ.

Ngành Tuyên giáo Hưng Yên luôn là hạt nhân quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh

Phát biểu diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, cách đây 70 năm, tháng 8.1947, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hưng Yên được thành lập (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên). Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, với những tên gọi khác nhau và những lần chia tách, hợp nhất, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực Tuyên giáo vẫn luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Ngay từ khi Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Sài Thị được thành lập (năm 1928 tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu) công tác tuyên truyền, nay là công tác tuyên giáo đã được chú trọng với những phương thức tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền miệng, diễn thuyết, cổ động; kêu gọi, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh, thực hiện treo cờ Đảng, rải truyền đơn, áp phích. 

Với sự đóng góp của công tác tuyên truyền, phong trào cách mạng của tỉnh ngày càng lớn mạnh, chi bộ Đảng được thành lập ở nhiều nơi, dẫn đến sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941). 

Cuộc tổng biểu tình ngày 22-8-1945, giành chính quyền ở tỉnh lỵ Hưng Yên được coi là ngày thắng lợi chung của cao trào khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên thành công thể hiện rõ vai trò xung kích của mặt trận tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. 

Ngày 4-1-1947, thực dân Pháp nổ súng tấn công Hưng Yên. Đứng trước thách thức to lớn ấy, tháng 5-1947, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất được tiến hành tại Trà Bồ (xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ). Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Tỉnh uỷ chỉ đạo đợt “phê bình và tự phê bình” qua học tập “Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đồng chí Bắc Bộ”, mở đợt phát triển đảng viên “Lớp Tháng Tám”.

Tháng 8-1947, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Hưng Yên được thành lập. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tư tưởng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Từ đây, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn ở Hưng Yên đã có cơ quan chuyên trách chỉ đạo hoạt động từ tỉnh đến cơ sở.

Sau gần 8 năm (1947-1954) kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trải qua nhiều thăng trầm song Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy luôn hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh giao, từng bước được trưởng thành và phát triển, đóng góp công sức không nhỏ vào quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ kháng chiến, lãnh đạo các tổ chức đảng, chính quyền các đoàn thể, chỉ đạo du kích chiến đấu, đấu tranh với địch trên các mặt trận, từng bước giành thắng lợi, giải phóng quê hương.

Từ năm 1954-1967, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ, rồi đổi tên thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành trong khối tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, tuyên truyền tin chiến thắng của quân và dân hai miền Nam - Bắc, về gương của các tập thể, đơn vị xuất sắc, gương người tốt việc tốt… Song song với việc đẩy mạnh các hoạt động, bộ máy tổ chức, biên chế của Ban Tuyên giáo các cấp đã được kiện toàn, củng cố thêm một bước. Hoạt động của ngành Tuyên giáo đã góp phần to lớn vào những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong những năm 1954-1967, chuẩn bị đầy đủ cả về tư tưởng và tổ chức, về tiềm lực kinh tế, quốc phòng để cùng với quân dân miền Bắc bước vào một thời kỳ cách mạng mới đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt - thời kỳ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ lần thứ hai, xây dựng hậu phương và chi viện tiền tuyến đánh bại kẻ thù.  

Năm 1968, tỉnh Hưng Yên và Hải Dương  hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng. Gần 29 năm hợp nhất tỉnh (1968-1996) trong bối cảnh đất nước gặp phải muôn vàn khó khăn do chiến tranh, thiên tai và sự chuyển đổi cơ chế cùng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, song ngành Tuyên giáo luôn chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy các cấp; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Việc tuyên truyền, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, không ngừng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

 
 Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy phát biểu tại lễ kỷ niệm


Ngày 1/1/1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Từ đó đến nay, ngành Tuyên giáo Hưng Yên tiếp tục phát triển, luôn là hạt nhân quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng, giữ vững vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Cụ thể:

Toàn ngành tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của các cấp ủy; xây dựng và ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, đề án, kế hoạch để thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trưng ương trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu, xây dựng các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp.

Cùng với công tác tham mưu, toàn ngành đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác tuyên giáo, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền; định hướng dư luận xã hội; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; công tác khoa giáo; giáo dục lý luận chính trị; văn hóa - văn nghệ

Cùng với chiều dài lịch sử 87 năm ngành tuyên giáo của Đảng, các thế hệ cán bộ tuyên giáo Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực, phát huy truyền thống; năng động, sáng tạo, từng bước đổi mới nhận thức, phương pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Tỉnh Hưng yên ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại trong giai đoạn hội nhập quốc tế; xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng vinh dự khác mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng 87 năm qua, truyền thống 70 năm ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên,  Ngành Tuyên giáo tỉnh nhà phải tiếp tục nỗ lực vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh thời gian tới cần tập trung thực hiện mục tiêu vừa cơ bản, vừa cụ thể là góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Ðảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Ðảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo theo hướng chuyển mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn. Công tác tuyên giáo phải thật sự gắn với cuộc sống, giải quyết kịp thời những vấn đề do thực tiễn đặt ra, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, giàu đẹp và văn minh. 

 
 Tiết mục văn nghệ của cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên
 chào mừng lễ kỷ niệm

Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ sự vui mừng được thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Bùi Thế Đức cũng khẳng định, Hưng Yên là mảnh đất có bề dày lịch sử văn hóa và truyền thống hiếu học, nổi tiếng với câu ca: “ Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Hưng Yên là tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Ngay từ năm 1928, chi bộ tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội đã được thành lập tại Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tiền thân của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Hưng Yên. Tháng 7 năm 1941, tại Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên được thành lập, đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở Hưng Yên. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị trong quần chúng nhân dân tại Hưng Yên xuất hiện từ rất sớm - từ thời kỳ vận động thành lập Đảng. Sau khi thành lập, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên huấn của Đảng. Điều đó được minh chứng rất rõ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Để rồi, cách đây vừa đúng 70 năm, vào tháng 8/1947, Ban Tuyên huấn (nay là Ban Tuyên giáo) Tỉnh ủy Hưng Yên được thành lập. 

Hòa cùng dòng chảy lịch sử hơn 75 năm thành lập và phát triển của Đảng bộ tỉnh, trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những tên gọi khác nhau và những lần chia tách, hợp nhất, nhưng ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ. Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, động viên nhân dân tích cực tham gia kháng chiến và kiến quốc, góp sức cùng nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bùi Thế Đức cũng bày tỏ sự vui mừng nhận thấy, trong những năm qua, nhất là sau 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn của một tỉnh thuần nông, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã đoàn kết nhất trí, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực vươn lên, đổi mới trên nhiều lĩnh vực và thu được nhiều thành tựu khá toàn diện, từng bước xây dựng tỉnh Hưng Yên khang trang, giàu đẹp. Trong những thành tựu quan trọng đó, có sự đóng góp không nhỏ của Ngành Tuyên giáo tỉnh nhà. Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, những năm qua, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục luôn là hạt nhân quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng và giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo; kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực thông tin, tuyên truyền; định hướng dư luận xã hội; nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương; công tác khoa giáo; giáo dục lý luận chính trị; văn hóa-văn nghệ… Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Với những đóng góp đó, Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động Hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba; được Chính phủ tặng Cờ, Bằng khen; nhiều tập thể và cá nhân trong ngành Tuyên giáo được Trung ương, Tỉnh và các cấp, các ngành khen thưởng. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những công lao, cống hiến của Ngành Tuyên giáo, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Thế Đức nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Ngành Tuyên giáo, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua.

 
 Đ/c Bùi Thế Đức phát biểu tại lễ kỷ niệm

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thời gian tới, đồng chí Bùi Thế Đức đề nghị Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung như sau:

Một là, chủ động và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo “trúng, đúng, kịp thời”. 

Hai là, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cần xác định: Mọi hoạt động của công tác Tuyên giáo đều phải bám sát và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương, đơn vị; phải là đội quân xung kích, tiên phong trong những lĩnh vực khó và mới. Trước mắt, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 18 và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thông tin, tuyên truyền, theo hướng hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả; theo kịp xu thế phát triển của xã hội và nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo của Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng; tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận trên Internet và mạng xã hội. Làm tốt công tác định hướng; phát huy thế mạnh của báo chí, văn hóa - văn nghệ tỉnh nhà.

Bốn là, chủ động dự báo, nắm và định hướng những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc; kịp thời tham mưu xử lý không để trở thành điểm nóng, phức tạp ngay từ cơ sở. Đa dạng hình thức đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là trên Internet và mạng xã hội. 

Năm là, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở các cấp. Tổng kết thực tiễn; kịp thời biểu dương, nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tích cực tổ chức, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng góp sức xây dựng quê hương Hưng Yên giàu đẹp, văn minh.

Để thực hiện được các nhiệm vụ nêu trên, Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh cần tập trung, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở. Chủ động tham mưu với cấp ủy trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, bảo đảm cán bộ tuyên giáo được đào tạo bài bản và ngày càng có tính chuyên nghiệp.

Đồng chí Bùi Thế Đức cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của một vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng; với những kết quả và kinh nghiệm tích lũy được qua 70 năm xây dựng và phát triển, Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên sẽ đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp ủy giao, cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, giàu đẹp, văn minh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

* Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã trao tặng ngành Tuyên giáo Hưng Yên Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Thu Hằng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…