Lào Cai: Công tác tuyên vận góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị

Ngay từ đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, ban ngành của tỉnh đã thực hiện phân công dự 115 hội nghị tuyên vận, khảo sát công tác tuyên vận tại 102 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Nội dung khảo sát chủ yếu tập trung vào nhận thức và việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU của Tỉnh ủy đối với cấp ủy, các thành viên ban tuyên vận, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã. Việc biên soạn tài liệu phục vụ hội nghị tuyên vận cơ sở hàng tháng được Ban Tuyên giáo Tỉnh chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, kịp thời; chất lượng nội dung thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh không ngừng được nâng cao, phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan như Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Tổ giúp việc – BCĐ Công tác tư tưởng của Tỉnh ủy trong việc tháo gỡ những khó khăn về đánh giá cán bộ phó trưởng ban tuyên vận, bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyên vận năm 2017…. được thực hiện kịp thời, có hiệu quả.

Hầu hết các sở, ngành của tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong biên soạn, cung cấp chuyên đề tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận hàng tháng theo kế hoạch đã được thống nhất và ban hành từ đầu năm 2017, tiêu biểu như Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh… Việc cử người đi dự, nắm tình hình tổ chức hội nghị tuyên vận hàng tháng cũng được các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh thực hiện cơ bản nghiêm túc, có chất lượng. Hoạt động dự xác xuất hội nghị tuyên vận của các cơ quan cấp tỉnh có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo của cấp huyện. Qua dự và báo cáo của các cơ quan đã có thêm những thông tin chính xác, khách quan hơn để tỉnh đánh giá kết quả công tác tuyên vận của cấp huyện. Hàng tháng, căn cứ vào kết quả dự hội nghị, khảo sát thực tế và các văn bản chỉ đạo của huyện ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Tổ giúp việc – BCĐ Công tác tư tưởng của Tỉnh ủy duy trì nghiêm túc, thống nhất cao và công khai kết quả việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại các huyện ủy, thành ủy; nhận xét kết quả hoạt động của cơ quan cấp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ các trưởng ban tuyên vận và cán bộ chuyên trách, nhất là nắm chắc các nội dung  Quy định số 11-QĐ/TU được các địa phương thực hiện khá nghiêm túc, nổi bật như huyện Sa Pa, Bát Xát. Công tác kiện toàn, sắp xếp thành viên cũng như rà soát, ban hành quy chế hoạt động Ban tuyên vận, Tổ tuyên vận được các địa phương thực hiện kịp thời, bảo đảm yêu cầu; nhiều nơi đã bố trí đồng chí phó trưởng ban chuyên trách làm tuyên vận là chính, chiếm hơn 80% công việc được giao. Chất lượng tổ chức hội nghị tuyên vận hàng tháng tại các xã, phường, thị trấn tiếp tục được nâng cao, cơ bản bảo đảm theo đúng quy định. Nhìn chung, các hội nghị đều có cán bộ huyện, thành phố dự và chỉ đạo; nhiều đơn vị đã làm tốt việc cụ thể thời gian cho từng nội dung trong chương trình hội nghị và thực hiện đầy đủ các chuyên đề của tháng theo quy định mới; thực hiện việc quản lý đối với các thành viên Ban tuyên vận, Tổ tuyên vận và cán bộ, công chức cấp xã tham dự hội nghị tuyên vận theo đúng yêu cầu; phân công từ 03 báo cáo viên trở lên truyền đạt các chuyên đề, có nhiều đồng chí có năng lực tốt, trình bày chuyên đề hiệu quả cao; duy trì việc đánh giá và triển khai công tác tuyên vận hàng tháng nghiêm túc và đánh giá, chấm điểm xếp loại chi bộ về công tác tuyên vận trong tháng. Hội nghị tuyên vận cơ bản được tổ chức thực hiện trước ngày 10 hằng tháng (sau hội nghị báo cáo viên cấp huyện và hội nghị đảng ủy cấp xã), đã cơ bản khắc phục tình trạng lồng ghép hội nghị tuyên vận với các nội dung khác và không tổ chức hội nghị tuyên vận theo kế hoạch đã đăng ký với cấp huyện, tỉnh. Qua việc dự và khảo sát công tác tuyên vận trong 6 tháng đầu năm cho thấy các nội dung Quy định số 11-QĐ/TU của Tỉnh ủy đã được các huyện ủy, thành ủy thực hiện khá nghiêm túc, có nhiều sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở, nhất là xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tiêu biểu như các huyện Bảo Thắng, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên, thành phố Lào Cai.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, việc thực hiện công tác tuyên vận trong 6 tháng đầu năm 2017 cũng còn tồn tại những hạn chế nhất định. Nhận thức của một số cấp ủy, trưởng – phó Ban tuyên vận cấp xã về điểm mới, nội dung cơ bản của Quy định số 11-QĐ/TU còn mơ hồ dẫn đến chất lượng tổ chức hội nghị tuyên vận chưa bảo đảm yêu cầu; chất lượng biên soạn tài liệu thông tin thời sự của một số huyện và các xã, phường, thị trấn chưa cao; năng lực báo cáo viên tại nhiều xã, phường, thị trấn còn hạn chế. Việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận và phân công tổ chức thực hiện từng tháng tại một số xã, phường, thị trấn còn chung chung do đó hạn chế về kết quả thực hiện cũng như thiếu căn cứ để đánh giá, phân xếp loại. Nhận thức về Quy định 11-QĐ/TU của nhiều cán bộ cấp huyện được phân công dự hội nghị tuyên vận hạn chế nên còn băn khoăn khi được phân công, khi dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tuyên vận chưa sát với yêu cầu. Vai trò tham mưu của một số cơ quan cấp huyện về công tác tuyên vận còn có mặt hạn chế hạn chế, thiếu tập trung. Tại cấp tỉnh, một số cơ quan được phân công dự hội nghị tuyên vận chưa thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định; việc báo cáo, phản ánh tình hình tổ chức hội nghị tuyên vận của một số cơ quan chưa đầy đủ.

Kết quả việc thực hiện công tác tuyên vận 6 tháng đầu năm 2017 là căn cứ quan trọng để xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Một trong những vấn đề quan trọng là duy trì thường xuyên các hoạt động chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ các cơ quan cấp tỉnh về cung cấp thông tin, dự hội nghị tuyên vận, khảo sát thực tiễn về công tác tuyên vận ở cơ sở; đánh giá công tác tuyên vận đối với các huyện ủy, thành ủy nghiêm túc, khách quan. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của các huyện ủy, thành ủy trong phân công, đánh giá kết quả việc cử cán bộ cấp huyện dự hội nghị tuyên vận. Kiện toàn tổ chức, phân công công tác và bảo đảm các quyền lợi của phó trưởng ban chuyên trách theo quy định và hoàn thiện, thực hiện quy chế hoạt động Ban tuyên vận, Tổ tuyên vận. Tăng cường trách nhiệm của đảng ủy cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên vận cũng như năng lực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ tuyên vận ở cấp xã và thôn, tổ dân phố. Nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu và trình độ báo cáo viên, năng lực điều hành của trưởng ban tuyên vận bảo đảm theo đúng quy định và yêu cầu thực tiễn tại cơ sở. Coi trọng và tăng cường hoạt động khảo sát thực tiễn tại xã phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố về công tác tuyên vận nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.  

Phùng Nam Trung

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục