Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần vào sự ổn định và phát triển của Lào Cai

Được sự chỉ đạo và nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 6/12/2017 Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội thảo “Công tác dân tộc – tôn giáo tỉnh Lào Cai, một số vấn đề thực trạng và giải pháp” với sự tham gia của lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh; một số sở, ban, ngành của tỉnh; thường trực, ban dân vận, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lý Seo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì hội thảo.  

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo và công tác dân tộc, công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, phát huy truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc là nhân tố quyết định, đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Nhận thức đúng đắn vị trí và ý nghĩa to lớn của công tác dân tộc - tôn giáo, trong những năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn từ khi tái lập tỉnh (ngày 01/10/1991) đến nay, Tỉnh ủy Lào Cai luôn lãnh chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc - tôn giáo; đã ngăn chặn có hiệu quả sự chia rẽ, mất đoàn kết giữa các dân tộc, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để kích động quần chúng chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời thực hiện tốt quyền bình đẳng của các dân tộc thiểu số, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân; quan tâm chăm lo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, từ đó củng cố lòng tin của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng và Nhà nước, đóng góp chung vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước. 

Bên cạnh những thành công quan trọng đã đạt được, trước xu thế hội nhập và giao lưu ngày càng đa dạng, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là việc các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta; công tác dân tộc, tôn giáo hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng đang đặt ra nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần có nghiên cứu sâu, toàn diện từ đó bảo đảm việc lãnh đạo, quản lý hiệu quả. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, hội thảo “Công tác dân tộc – tôn giáo tỉnh Lào Cai, một số vấn đề thực trạng và giải pháp” nhằm mục đích đánh giá thực trạng vấn đề dân tộc, tôn giáo, những yếu tố liên quan, tác động ảnh hưởng. Rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của công tác dân tộc, tôn giáo đối với sự ổn định xã hội, đoàn kết dân tộc và sự phát triển của tỉnh Lào Cai. Đưa ra bài học kinh nghiệm, giải pháp trong lãnh đạo, quản lý, giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, định hướng giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, bảo đảm phù hợp với thực tiễn tỉnh Lào Cai trong thời gian tới. 

Trên cơ sở chủ đề và định hướng tại hội thảo, đã có 20 báo cáo tham luận, và 10 ý kiến phát biểu trực tiếp thuộc các cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và các huyện Sa Pa, Bảo Yên, Bảo Thắng, Si Ma Cai, thành phố Lào Cai. Từ việc phân tích, làm rõ nhiều vấn đề thực trạng tình hình công tác dân tộc, tôn giáo tại các địa phương trong tỉnh, báo cáo tham luận và các ý kiến phát biểu đã đưa ra 41 bài  học kinh nghiệm trong quá trình tham mưu chỉ đạo, thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, đề xuất gần 100 giải pháp tập trung vào 10 nhóm gồm: (1) Quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, hiểu biết của Nhân dân; (2) đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; (3) xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, trong sạch; (4) chủ động đối thoại, làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; (5) tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động; (6) thường xuyên quan tâm đến hoạt động của các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng; (7) gắn chặt giữa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần với cải tạo tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa; (8) nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành chuyên môn và các địa phương; (9) chú trọng lắng nghe ý kiến phản biện của các tầng lớp Nhân dân để kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách bảo đảm phù hợp; (10) làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, xử lý nghiêm các vi phạm cũng như khen thưởng kịp thời trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo.

Kết luận tại hội thảo, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù thời gian chuẩn bị không được nhiều nhưng với thực tiễn công tác, sự trăn trở trong việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý công tác dân tộc, tôn giáo với một tỉnh đặc thù như Lào Cai, các đại biểu, nhà quản lý thuộc các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã mang đến hội thảo nhiều ý kiến phát biểu rất sinh động, kết hợp giữa lý luận với thực tiễn của ngành địa phương, đưa ra nhiều đánh giá, nhận định, bài học kinh nghiệm, đặc biệt là các giải pháp có tính khả thi, có khả năng nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý vấn đề dân tộc, tôn giáo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Lào Cai. Tham luận và ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội thảo này sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy nghiên cứu, cụ thể hóa vào các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phùng Nam Trung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.