Ninh Bình: Công tác tuyên giáo đổi mới có trọng tâm, trọng điểm

Chú trọng đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trong năm 2017, bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, ngành Tuyên giáo Ninh Bình đã tập trung tham mưu, hướng dẫn, triển khai việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, toàn diện và có nhiều đổi mới. Trọng tâm là việc triển khai các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, thứ 5, thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, Ban Bí thư như Nghị quyết số 07, Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị số 14 và Kết luận số 18 của Ban Bí thư (khóa XII).v.v.. Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4: Cấp tỉnh, có 258 người tham dự (đạt tỷ lệ 96,6%); cấp huyện, có 2945 người dự (đạt tỷ lệ 97,5%; cấp cơ sở có 65.434 người dự (đạt tỷ lệ 96,5%). Nghị quyết Trung ương 5: Cấp tỉnh, có 321 người tham dự (đạt tỷ lệ 98,5%); cấp huyện, có 2789 người dự (đạt tỷ lệ 96,9%; cấp cơ sở có 63.484 người dự (đạt tỷ lệ 95%).

Đặc biệt, trong năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, hướng dẫn triển khai đợt học tập, quán triệt các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI bảo đảm tập trung, dứt điểm và kịp thời... Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các đợt triển khai học tập cơ bản sử dụng lồng ghép cả 3 hình thức: học trực tuyến, qua truyền hình trực tiếp và truyền đạt của đội ngũ báo cáo viên các cấp; kết hợp nghe phổ biến với tự nghiên cứu; giữa học tập, quán triệt với thảo luận, viết thu hoạch; nâng cao hơn vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết; chú trọng việc lựa chọn báo cáo viên; tăng cường quản lý, nâng cao ý thức người học; các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, sát với tình hình và được thông qua, ban hành kịp thời để tổ chức thực hiện đã góp phần nhanh chóng đưa các chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết được tăng cường; công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết được chú trọng và có chất lượng. Trong năm đã thực hiện việc sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương, của tỉnh như: Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, v.v.. Từ đó, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng. Đồng thời, thấy rõ những hạn chế, vướng mắc, tồn tại để tập trung khắc phục, tháo gỡ nhằm từng bước nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Nâng cao chất lượng công tác văn hóa - văn nghệ, báo chí - xuất bản

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng và quản lý thông tin trên báo chí, truyền thông đảm bảo chủ động, kịp thời, hiệu quả. Tích cực theo dõi, tổng hợp, đánh giá hoạt động văn hoá - văn nghệ, báo chí - xuất bản trên địa bàn tỉnh, nhất là hoạt động của các cơ quan thông tấn, báo chí và các thông tin trên báo chí viết về Ninh Bình. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hội nghị giao ban công tác báo chí, tuyên truyền hằng tháng. Năng lực của các cơ quan thông tin, tuyên truyền được tăng cường. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh nhạy, kịp thời các sự kiện, vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung, chủ động, tích cực phối hợp với Viện Việt Nam học và khoa học phát triển tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thành công cuộc Hội thảo khoa học “Văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững”. Hội thảo đã thu hút trên 100 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều nhà khoa học đầu ngành ở Trung ương. Cuộc Hội thảo đã bổ sung thêm nhiều thông tin, tư liệu quý về truyền thống lịch sử, văn hóa con người Ninh Bình; những đóng góp to lớn của văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững của tỉnh trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay; làm sáng tỏ nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn; nhấn mạnh vào những vấn đề cốt lõi đặt ra đối với việc tạo ra nhận thức mang tính nền tảng cho việc khai thác văn hóa, con người Ninh Bình như một nguồn lực để phát triển.

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trên cơ sở kết quả cuộc Hội thảo khoa học về văn hóa, con người Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10 – NQ/TU, ngày 26/6/2017 “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”. Việc ban hành Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay, thể hiện tư duy mới trong lãnh đạo phát triển văn hóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở kế thừa và phát triển những nhận thức, quan điểm về xây dựng và phát triển văn hóa, con người được thể hiện trong các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, trong các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” để đưa ra các giải pháp nhằm phát huy các thế mạnh về giá trị văn hóa, truyền thống của con người Ninh Bình, vừa phù hợp với thuần phong mỹ tục, cốt cách văn hóa của người Việt Nam, vừa có nét riêng của con người vùng đất Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình, phù hợp với yêu cầu thời kỳ hội nhập sâu rộng, toàn diện với quốc tế hiện nay.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Giải báo chí về an toàn giao thông năm 2017; Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 – 2020. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc Hội Nhà báo tỉnh, Báo Ninh Bình, Đài PTTH tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho hội viên, phóng viên, văn nghệ sĩ tích cực sáng tạo các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật có chất lượng tốt về chủ đề trên; thành lập ban sơ khảo, xét chọn các tác phẩm có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương theo quy định. Tập trung tham mưu, hướng dẫn việc “sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”. Để việc sơ kết được sâu sắc, sát với tình hình thực tiễn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ở tất cả các huyện, thành phố và nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gắn với khảo sát việc biên tập, phát hành và sử dụng bản tin của các ngành, các cấp.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp trong dịp tổ chức các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - xã hội, mừng Đảng, mừng Xuân… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai sâu rộng; các thiết chế văn hóa thường xuyên được củng cố, tăng cường, phát huy hiệu quả. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện khá nghiêm túc ở nhiều địa phương. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội từng bước được đổi mới, bảo đảm theo quy định của pháp luật; việc xây dựng nếp sống văn hóa trong các khu, điểm du lịch được coi trọng; công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của các di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm.

Hoạt động xuất bản luôn bám sát quan điểm, tư tưởng và định hướng của Đảng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và các qui định của pháp luật, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao về xuất bản phẩm. Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xuất bản 12 số bản tin Thông báo nội bộ với 54.000 cuốn; xuất bản 500 cuốn sổ tay báo cáo viên năm 2017; 1.800 cuốn tập san “Ninh Bình - 25 năm xây dựng và phát triển”; 1.500 cuốn tài liệu "Ninh Bình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến, bền vững"; 200 cuốn Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững” và nhiều tài liệu tuyên truyền khác phục vụ công tác tuyên truyền... Các đơn vị cấp huyện tiếp tục duy trì việc xuất bản bản tin thông báo nội bộ; nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể duy trì việc phát hành bản tin; đổi mới, nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử. Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình duy trì đều số lượng phát hành, chất lượng nội dung tiếp tục được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số nơi trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên ý thức học tập chỉ thị, nghị quyết chưa nghiêm túc; một số đơn vị tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị chưa kịp thời, dồn  nhiều chỉ thị, nghị quyết trong một buổi để học đã ảnh hướng tới chất lượng truyền đạt của báo cáo viên và việc tiếp thu của người học. Số lượng tác phẩm báo chí có giá trị cao chưa nhiều; tỷ lệ bài viết sắc sảo để phản bác lại những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch còn ít. Công tác theo dõi, tổng hợp, phản ánh thông tin trên báo chí viết về Ninh Bình của phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiều khi còn chậm. Trong khi đó, sự phối hợp giữa một số ngành, đơn vị với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực khoa giáo đôi khi chưa đảm bảo về thời gian, chất lượng chưa cao.

Nguyên nhân của những hạn chế đó là, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; những tác động mặt trái của đời sống xã hội; sự tăng cường chống phá của các thế lực thù địch; sự xuống cấp của đạo đức xã hội; việc tham ô, tham nhũng, suy thoái, thiếu gương mẫu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.v.v.. đã tác động tiêu cực đến tư tưởng, tâm trạng xã hội, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tuyên giáo.Việc bùng nổ thông tin, nhiều thông tin trái chiều không được kiểm soát; tác động mặt trái của các trang mạng xã hội cũng rất lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác tư tưởng. Trong khi đó, chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là ở cơ sở nhìn chung vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới; trình độ, khả năng, kinh nghiệm của một số báo cáo viên còn hạn chế; việc ứng dụng, sử dụng công nghệ, thông tin để phục vụ nhiệm vụ công tác tuyên giáo đang là vấn đề khó khăn với một bộ phận lớn cán bộ ngành tuyên giáo. Công tác tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc của ban tuyên giáo các cấp, sự phối kết hợp của ban tuyên giáo với các đơn vị liên quan có nơi, có việc chưa chủ động, kịp thời.

Năm 2018, ngành Tuyên giáo tỉnh Ninh Bình tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo; tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ phục vụ công tác tuyên giáo; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội; củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ của ngành như: đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; triển khai sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị. Tăng cường công tác biên soạn lịch sử Đảng. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử tỉnh Ninh Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo; củng cố, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực tuyên giáo. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc trực tiếp phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; tăng cường biện pháp quản lý, nâng cao ý thức người học. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết nhằm phát hiện được những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng; đồng thời chủ động giải quyết, khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Đổi mới việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo khoa học, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Tăng cường công tác văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản. Tiếp tục đẩy mạnh tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, nhất là các cơ quan thường trú và có phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tham mưu ban hành quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí của tỉnh. Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng nội dung tuyên truyền đảm chính xác, nhanh nhạy, kịp thời về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương, cơ sở.

Phạm Quang Ngọc
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.