Đồng Tháp: Sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm tuyên giáo

Năm 2017, ngành Tuyên giáo Đồng Tháp đã chủ động tham mưu và tích cực phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Trước hết là việc chủ trì, phối hợp sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hoá, khoa giáo sát với tình hình thực tế địa phương. Đề xuất các giải pháp chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, báo chí. Thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Duy trì việc định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài Tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh của địa phương. Nét nổi bật được nhiều đại biểu tham dự hội nghị đánh giá nhìn nhận là công tác tuyên giáo năm 2017 đã đi sát thực tế, gần địa bàn cơ sở hơn thông qua khảo sát nắm tình hình hoạt động của ban tuyên giáo cấp xã; cán bộ ngành tỉnh dự họp chi bộ cơ sở để nắm tình hình sinh hoạt tư tưởng và thông tin thời sự; nắm thực trạng tác nghiệp của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở từ những cuộc sinh hoạt các chi, tổ hội đoàn thể khóm, ấp, xã, phường, thị trấn từ đó có thể đề xuất phát huy những điểm mạnh, phát hiện kịp thời những vấn đề tồn tại để tham mưu đề xuất cấp uỷ và phối hợp các ngành tổ chức giải quyết. 

Thêm một điểm mới sáng tạo là ban tuyên giáo từ tỉnh đến huyện đã nhạy bén, linh hoạt tham mưu cấp uỷ chọn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để làm điểm nhấn trong công việc, thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với phương châm hành động của cấp uỷ, chính quyền địa phương như: cấp tỉnh với khẩu hiệu “Mới mẻ trong cách nghĩ - Sáng tạo trong cách làm - Nhịp nhàng trong phối hợp”; Huyện Lai Vung tập trung: “Nhìn thẳng, nói rõ và đánh giá đúng sự thật”; thành phố Sa Đéc “Cải cách hành chính gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thành phố Cao Lãnh “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; thị xã Hồng Ngự phối hợp các ngành tổng hợp và tham mưu cấp uỷ giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm;  huyện Tân Hồng tiếp tục tuyên truyền và triển khai kế hoạch thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng tại địa phương. 

Trong phần tham luận và thảo luận, nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm công tác nắm bắt, xử lý, định hướng dư luận xã hội; việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và việc tuyên truyền thực hiện các đề án, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, trong đó có nhiệm vụ tạo dựng hình ảnh địa phương, việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, xây dựng nông thôn mới và đề án tái cơ cấu nông nghiệp; Công tác tham mưu, định hướng phát triển văn học, nghệ thuật và tổ chức lễ hội trên địa bàn; Công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Quan tâm đẩy mạnh công tác phối hợp, đại biểu các ngành tỉnh cũng trao đổi đề nghị bước sang năm 2018, ngành tuyên giáo tỉnh nhà sẽ càng đổi mới nội dung cách làm, nhất là chủ trì tập hợp các lực lượng, binh chủng tuyên giáo trong đó có lực lượng vũ trang để cùng giữ vững công tác an ninh truyền thông; nghiên cứu thay đổi phương thức tổ chức bồi dưỡng chính trị hè hằng năm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục với thời gian thường xuyên, trọng tâm trong năm học; tuyên giáo cả tỉnh cùng đoàn sức phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia tích cực Giải thưởng sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí chủ đề học tập Bác để phát hiện thêm nhiều nhân tố tài năng trên các lĩnh vực này,...
 
Khẳng định quyết tâm của toàn ngành trong năm 2018, đồng chí Lê Thị Kim Loan – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ/Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề ra yêu cầu nhiệm vụ cho lực lượng tuyên giáo Đồng Tháp là tập trung nắm vững tình hình trong nước, trong tỉnh; bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp ủy đảng; kết nối chặt chẽ trong toàn hệ thống tuyên giáo với các lực lượng xã hội; chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức công tác ở tất cả các cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó; củng cố niềm tin của dân với Đảng, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018, đặt nền tảng quan trọng cho nửa nhiệm kỳ còn lại của Đại hội X Đảng bộ Tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015- 2020). 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác tuyên giáo năm 2017. Đồng chí phân tích chỉ ra công tác tuyên giáo năm 2017 vẫn còn một số hạn chế như: việc tham mưu cấp uỷ xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và việc xử lý những thông tin tiêu cực trên báo chí đôi khi còn chậm; việc biên soạn lịch sử Đảng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng văn hoá còn lúng túng, thiếu cụ thể; việc nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh còn khó khăn, kém hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ lưu ý, năm 2018, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2018; gắn triển khai với kiểm tra, giám sát tốt quá trình học tập, tiếp thu của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là trong bối cảnh người dân có điều kiện để tiếp nhận nhiều thông tin từ mạng xã hội; phải phát huy thật tốt vai trò của lực lượng tuyên truyền, nhất là báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, dư luận viên dư luận xã hội để chủ động đấu tranh, phê phán các thông tin, quan điểm sai trái, tiêu cực. Kiểm tra, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và kịp thời phát hiện để nhân rộng các gương người tốt, việc tốt. Nghiên cứu hướng dẫn chỉ đạo những công việc cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 33 về văn hoá có chiều sâu; đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Trung ương và Tỉnh uỷ về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là những chính sách liên quan đến đổi mới giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo hiểm xã hội, giải quyết việc làm,… Đồng chí nhấn mạnh việc khẩn trương thực hiện công tác biên soạn biên niên sử, lịch sử Đảng ở các cấp; kiện toàn lực lượng và bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên dạy lý luận chính trị trong các trường chính trị, đại học, cao đẳng, trung tâm bồi dưỡng chính trị và đội ngũ báo cáo viên của các cấp uỷ đảng; làm tốt vai trò của ngành trong tham gia sắp xếp, kiện toàn bộ máy tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương vừa mới thông qua.

Dịp này Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho 15 đồng chí đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển ngành tuyên giáo của Đảng.

Ngọc Hân
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.