Lào Cai: tham mưu đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án về công tác tuyên giáo, dân vận năm 2018

Thứ nhất, tham mưu rà soát, xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm kịp thời, sát thực tiễn.

Trên cơ sở rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả, nhất là những hạn chế và nguyên nhân còn tồn tại trong 2 năm thực hiện Đề án số 17 (2016, 2017) cũng như các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, cân đối mục tiêu, nhiệm vụ từ đó xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 05/01/2018 về thực hiện Đề án 17-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XV “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020” năm 2018. Kế hoạch nhằm tiếp tục cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 09/5/2016 của Tỉnh ủy và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU thành các mục tiêu, nhiệm vụ chi tiết thực hiện trong năm 2018; xác định nội dung và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan chủ trì thực hiện, cơ quan phối hợp thực hiện, thời gian thực hiện, cơ chế phối hợp thực hiện. Bảo đảm việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đồng bộ, hiệu quả cũng như bố trí đủ nguồn lực triển khai. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá tiến độ, chất lượng đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án. 

Nội dung của kế hoạch tập trung vào phân công các cơ quan, địa phương liên quan gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, trong đó: (1) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện 7 nhiệm vụ với 20 nhóm đầu công việc thuộc các lĩnh vực về đổi mới công tác tư tưởng, chính trị, công tác tuyên truyền, vận động và công tác tổng hợp, báo cáo; (2) Ban Dân vận Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện 5 nhóm đầu công việc thuộc các lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động, duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền; (3) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện 6 nhóm đầu công việc thuộc các lĩnh vực đổi mới công tác tư tưởng, chính trị, tuyên truyền, vận động. Ngoài ra, kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan liên quan như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh với 8 nhóm nhiệm vụ. Quy định chế độ báo cáo, kiểm tra định kỳ 06 tháng, 01 năm làm căn cứ để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Thứ hai, tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện giữa các cơ quan, địa phương liên quan đến nội dung Đề án và kế hoạch thực hiện năm 2018.

Trên cơ sở Đề án số 17 và Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018, ngay đầu năm 2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và bàn giải pháp thực hiện năm 2018 với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các cơ quan liên quan đã thảo luận và đi đến thống nhất nhiều nội dung, giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm việc thực hiện Đề án năm 2018 đạt chất lượng. 

Một là, các cơ quan cần năng động, sáng tạo trong quá trình thực hiện trên cơ sở mục tiêu không thay đổi nhưng nhiệm vụ, giải pháp có thể đề nghị bổ sung, cập nhật cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Quá trình triển khai kế hoạch cần thực hiện tốt chế độ thông tin, kiểm tra, đánh giá; tạo ra không khí thi đua trong các ngành, các cấp, đặc biệt là các ngành trong khối tuyên giáo, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Trên cơ sở kế hoạch, các sở, ngành, địa phương rà soát nội dung thuộc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch chi tiết gắn với dự toán kinh phí trình phê duyệt để triển khai. Các nội dung có liên quan đến các ngành, đơn vị khác cần có sự trao đổi, thống nhất trước khi tổ chức thực hiện.  

Hai là, đối với nhiệm vụ công tác tuyên vận, các huyện ủy, thành ủy bám sát Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm yêu cầu. Từ năm 2018, công tác tuyên vận là nhiệm vụ thường xuyên của các huyện ủy, thành ủy; trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Tiếp tục rà soát, kiện toàn ban tuyên vận, tổ tuyên vận phù hợp với tình hình mới tại cơ sở, nhất là Phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách; rà roát, bổ sung quy chế làm việc, kế hoạch, chương trình thực hiện công tác tuyên vận năm 2018. Tăng cường trách nhiệm, năng lực chỉ đạo của đội ngũ cán bộ cấp huyện đi dự hội nghị tuyên vận hằng tháng; tích cực thực hiện khảo sát, kiểm tra của các cơ quan cấp huyện đối với hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận để có căn cứ đánh giá kết quả công tác tuyên vận theo Quy định; (2) Từ tháng 1 năm 2018 công tác tuyên vận hằng tháng, quý, (tiến tới báo cáo năm) không xây dựng thành báo cáo riêng mà được thể hiện thành một mục trong báo cáo của cấp ủy huyện, thành phố. Việc truyền tải thông tin, báo cáo công tác tuyên vận cơ bản được thực hiện thông qua Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy; (3) Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo đảng ủy xã, phường, thị trấn hằng tháng cùng với việc gửi các báo cáo về huyện, thành ủy đồng thời gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tài liệu liên quan để tổng hợp, theo dõi, đánh giá, báo cáo. (4) Công tác cử cán bộ dự hội nghị tuyên vận cấp xã của các cơ quan cấp tỉnh tiếp tục thực hiện theo quy chế, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất phân công; việc chấm điểm công tác tuyên vận hằng tháng được thực hiện nghiêm túc dựa trên nhiều nguồn thông tin bảo đảm trung thực, khách quan.

Điều chỉnh một số nội dung bảo đảm phù hợp với thực tiến như thời gian, nội dung, quy mô tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện; triển khai công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng các cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; tổ chức cuộc điều tra dư luận xã hội về sự hài lòng của du khách với du lịch Lào Cai bảo đảm phù hợp với thực trạng hạ tầng phục vụ du lịch hiện nay tại Sa Pa. Tăng cường tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh hằng tháng theo hình thức trực tuyến (trên 50% hội nghị/năm). Tổng hợp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo một số nội dung liên quan đến tiêu chí chấm điểm tuyên vận; mở lớp trung cấp LLCT đối với một số huyện có điều kiện khó khăn; mô hình một cán bộ kiêm hai chức danh ở cấp huyện… để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với sự tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, việc triển khai Đề án số 17-ĐA/TU về “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020” năm 2018 hứa hẹn sẽ đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi 4 chương trình, 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Phùng Nam Trung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…