Hội thảo khoa học “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lâm Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; GS. TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương,... chủ trì Hội thảo.

Trong quá trình chuẩn bị cho Hội thảo này, ngày 17/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Toạ đàm khoa học quốc tế với cùng chủ đề Hội thảo hôm nay, nhằm mục đích lắng nghe và cùng trao đổi một cách khách quan, khoa học những đánh giá của một số nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị và hoạt động thực tiễn đến từ các nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Cuba, Thuỵ Điển về giá trị của Cách mạng Tháng Mười và những vấn đề đang đặt ra hiện nay cần nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội hiện thực.


Quang cảnh Hội thảo

Ban Tổ chức đã nhận được gần 60 bài viết chuyên sâu của các chuyên gia, các nhà khoa học và các nhà hoạt động chính trị thực tiễn. Mỗi bài viết tham luận là một vấn đề lớn, hệ thống, quan trọng bàn về lý luận và thực tiễn của quốc gia và quốc tế liên quan đến vận mệnh của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và ở Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mở đầu: “Vào ngày 7/11/1917, cách đây 100 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvich Nga, đứng đầu là V.I.Lênin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô Viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại bquá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, lần đầu tiên khát vọng của nhân loại về một xã hội tự do, công bằng, bình đẳng, dân chủ đã “trở thành hiện thực trong xã hội, có sức mạnh vô cùng to lớn lôi cuốn hàng ngàn triệu người vào hành động cách mạng vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ mở ra con đường giải phóng dân tộc cho tất cả các dân tộc thuộc địa, mà còn thức tỉnh, cổ vũ giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới đứng lên đấu tranh tự giải phóng và lựa chọn con đường giành tự do, dân chủ. Sau Cách mạng Tháng Mười, đã có nhiều nước ở châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh vùng lên đấu tranh đánh đổ ách thống trị của thực dân và giành được độc lập, tự do cho dân tộc, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội…”

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ: Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười thành công đã thổi luồng ánh sáng mới của thời đại, ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin truyền tỏa đến Việt Nam đúng vào lúc phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang có chuyển biến sâu sắc, giai cấp công nhân đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và bước lên vũ đài chính trị, góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc vào đầu thế kỷ XX. Cách mạng Tháng Mười không chỉ rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam mà còn cổ vũ quần chúng công nông vùng lên làm cách mạng, đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô trong đánh bại quân phiệt Nhật Bản buộc chúng đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15/8/1945 đã tạo tiền đề rất quan trọng cho nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội cvhủ nghĩa Việt Nam, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do của chủ nghĩa xã hội, cổ vũ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới… 

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với Việt Nam: “Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, khởi đầu quá trình ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam. Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và thực tiễn hoạt động của chính quyền Xô viết đã để lại nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc cho Đảng và nhân dân Việt Nam. Vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp những giá trị phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lê nin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga vào điều kiện cụ thể của đất nước, cùng với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; là Đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; là thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Hơn 30 năm đổi mới, với tư cách một Đảng cách mạng chân chính, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời không ngừng tiếp thu có chọn lọc và vận dụng phù hợp những giá trị của nền văn minh nhân loại để hiện thực hóa con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Những thắng lợi và thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới đã góp phần khẳng định tầm vóc lớn lao, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng; đồng thời là minh chứng sinh động tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đi theo con đường do Lê-nin vĩ đại vạch ra, con đường của Cách mạng Tháng 10, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn. Chính vì vậy, mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng Tháng 10, đối với Lê-nin vĩ đại… là vô cùng sâu sắc”…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo: "Cách đây 100 năm, ngày 7/11/1917 đã nổ ra cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đã khai sinh chủ nghĩa xã hội hiện thực. Một thế kỷ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội đã diễn ra với nhiều thăng trầm: có cả những thành tựu to lớn đã đạt được ở mỗi nước va cả những đổ vỡ, thất bại. Nhưng cũng chính từ thực tiễn thăng trầm đó, mỗi nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực đ ã đúc rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho mình. Với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga và lịch sử thăng trầm của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới luôn có ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc đặc biệt. Mỗi lần kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là một lần chúng ta bày tỏ biết ơn đối với nhân dân Liên Xô và đối với lãnh tụ V.I.Lênin vĩ đại, mà còn là dịp để chúng ta nhìn nhận đầy đủ, sâu sắc hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai của chủ nghĩa xã hội; về những thuận lợi và khó khăn, những thời cơ và thách thức, những bài học lịch sử từ những thành công và sai lầm, thất bại; về mục tiêu, con đường xã hội chủ nghĩa và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...”

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đưa ra 4 vấn đề lớn mà các đại biểu tham dự có thể thảo luận, tranh luận, làm sâu sắc hơn những nội dung như: thứ nhất, về giá trị thời đại, ý nghĩa mở đương và tinh thần khai sáng cho một thế kỷ phát triển vừa qua của cuộc cách mạng tháng Mười Nga 1917; thứ hai, về chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới: thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, thời cơ, thách thức và triển vọng của nó; thứ ba, kiên định trung thành, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới trong một thế kỷ qua; thứ tư, về thách thức, thời cơ và triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay từ ánh sáng cách mạng tháng Mười Nga và bài học lịch sử thăng trầm một thế kỷ qua của chủ nghĩa xã hội hiện thực thế giới."

Hội thảo lắng nghe các tham luận của GS. TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận: "Những sai lầm về nhận thức lý luận dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô viết”. GS. TS Lê Hữu Nghĩa, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hô Chí Minh với tham luận: "Cách mạng Tháng mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay". Trong đó, tham luận nêu bật vai trò của Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ đem lại cho giai cấp vô sản và những người lao động nước Nga một cuộc đời mới, Cách mạng Tháng Mười Nga còn làm thức tỉnh toàn thể nhân loại nhất là với các dân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giành quyền quyết định vận mệnh của mình... Như V.I. Lênin đã từng khẳng định: "Tấm gương Nga chỉ ra cho tất cả các nước thấy một cái gì hoàn toàn căn bản về tương lai tất yếu và gần đây của họ"... "một số đặc điểm cơ bản của cách mạng của ta không phải chỉ có ý nghĩa địa phương, ý nghĩa đặc biệt - dân tộc, ý nghĩa riêng cho nước Nga mà có ý nghĩa quốc tế... nó có tính tất yếu lịch sử là sẽ tái diễn trong phạm vi quốc tế"...

Đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, người từng có 20 học tập và làm việc ở Nga, sau đó về công tác tại Bộ Ngoại giao chia sẻ một số ý kiến: giữa nước Nga và Việt Nam có nhiều tương đồng như: vận mệnh dân tộc, tình nghĩa giữa các dân tộc vô sản trên thế giới,...  

Nguyên Phó Thủ tướng chỉ ra 7 bước tiến của Nga sau khi Cách mạng Tháng Mươi Nga thành công đó là: tiến hành Cách mạng thay đổi cục diện trên thế giới; biến nước Nga thành cường quốc thế giới; giành được thắng lợi về khoa học kỹ thuật (khoa học vũ trụ, cách mạng khoa học...); phát triển về văn hoá mang đậm tính nhân văn, đặc sắc; xây dựng cuộc sống lành mạnh tốt hơn cho nhân dân; tinh thần quốc tế vô sản giúp đỡ các nước anh em; xây dựng lực lượng quốc phòng hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Đồng chí Vũ Khoan cũng chỉ rõ những khiếm khuyết như: về kinh tế quan liêu tập trung duy trì quá lâu; tư tưởng chủ quan duy ý chí, nóng vội; nhà nước dân chủ xã hội mang nặng tính hình thức; mâu thuẫn dân tộc (có 15 dân tộc)...

Các đại biểu tiếp tục được lắng nghe các tham luận của Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Bá Dương, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc Phòng với tham luân "Diễn biến hoà bình" - một kịch bản "phi kịch tính", thảm hoạ và bài học kinh nghiệm; PGS - TS Đỗ Thị Thạch và TS Nguyễn Anh Tuấn với tham luận “Dân chủ xã hội Chủ nghĩa qua một thế kỷ và ý nghĩa đối với Việt Nam"; GS. TS Trần Văn Phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với tham luận "Giải quyết mối quan hệ giữa tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay”. 

Các tham  luận đều thống nhất ý nghĩa to lớn của của Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra con đường giải phóng dân tộc không chỉ ở nước Nga mà còn nhiều nước thuộc địa bị áp lức trên thế giới trong đó có Việt Nam. Giá trị lịch sử xuyên suốt 100 năm qua của Cách mạng Tháng Mười Nga và những tác động của nó đến tiến trình vận động, phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế trong một thế kỷ qua. Rút ra những bài học quý báu từ thực tiễn, Việt Nam vận dụng sáng tạo những giá trị cốt lõi của Cách mạng Tháng Mười Nga vào xây dựng đất nước hội nhập, phát triển hôm nay. Đối với rất nhiều người từng có thời gian sinh sống, học tập ở nước Nga xã hội chủ nghĩa, những ngày này thật sự ý nghĩa, xúc động khi nói về nước Nga, nói về Cách mạng Tháng Mười. 

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Hội thảo đã được nghe nhiều ý kiến xác đáng, đánh giá cái nhìn tổng quan về Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như nguyên do sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội của Liên Xô. Các báo cáo khẳng định Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra con đường giải phóng của nước Nga và các nước thuộc địa bị áp bức trên toàn thế giới

Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Từ buổi hội khoa học cấp quốc gia này sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở, căn cứ lý luận và thực tiễn cho đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước theo ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười và mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Hội thảo cũng sẽ góp phần tạo niềm tin khoa học để góp phần thực hiện tốt hơn các Nghị quyết Trung ương nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, nhất là thực hiện có hiệu quả những quyết định quan trọng mới đây của Đảng tại Hội nghị Trung ương 4, 5 và 6 ( Khóa XII)./.

Nhật Minh

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

'Rừng' cờ hoa trên đường phố Thủ đô mừng kỳ tích U23 Việt Nam

'Rừng' cờ hoa trên đường phố Thủ đô mừng kỳ tích U23 Việt Nam

Hoàn toàn không phải cổ tích, chiều 23/1, sau hơn 120 phút thi đấu và loạt luân lưu nghẹt thở, U23 Việt Nam chính thức viết nên một trang mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam với trận thắng đầy kịch tính U23 Qatar ở trận bán kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018.