Tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thu Hằng)
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thu Hằng)

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc  biên giới trên đất liền năm 2013; triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đinh Thế Huynh, UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan, đơn vị làm công tác thông tin đối ngoại; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông.

Năm 2013, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực triển khai tuyên truyền nhiều nội dung thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, căm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới.

Công tác tuyên truyền tập trung vào các sự kiện, các vấn đề nổi bật như: Hoạt động kỷ niệm 40 năm ký Hiệp định Paris về Việt Nam; kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và một số nước trên thế giới; Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với một số nước lớn trên thế giới; lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và việc Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vấn đề Biển Đông, lập trường và quan điểm của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông; tình hình biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng và kết quả phân giới, cắm mốc cũng như tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới; Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016 với số phiếu cao nhất và một số vấn đề quan trọng của đất nước, khu vực và thế giới.

 
 Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2013, các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền. Tăng cường hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, kiểm tra thống nhất đối với cong tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc từ Trung ương tới địa phương, trong và ngoài nước, gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội. Nhiều cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục mới để phục vụ tuyên truyền đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền. Thông tin bằng tiếng nước nước ngoài được chú trọng hơn. Nhiều tạp chí, trang mạng điện tử bằng tiếng nước ngoài được khai trương trong năm 2013. Việc cung cấp thông tin cho báo chí làm sáng tỏ lập trường của Việt Nam, phản bác các luận điệu xuyên tạc về những vấn đề quan trọng, nhạy cảm được dư luận quan tâm như: tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo… được tiến hành chủ động, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả hơn. Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành, địa phương đã chủ động tăng cường phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về tuyên truyền đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, già làng, trưởng bản ở khu vực biên giới, cán bộ quản lý và phóng viên báo chí; tổ chức nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, hội nghị báo cáo viên, các buổi tọa đàm, trưng bày, triển lãm; đổi mới nội dung và hình thức, biện pháp tuyên truyền…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục như: Việc phối hợp triển khai giữa các lực lượng thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc chưa thực sự đồng bộ, có lúc vẫn còn bị động, lúng túng trong định hướng tuyên truyền; chất lượng công tác dự báo tình hình, tham mưu đề xuất biên pháp tuyên truyền còn hạn chế; công tác đấu tranh dư luận, thông tin, tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài vẫn còn nhiều hạn chế, sức thuyết phục chưa cao, chưa đến được với nhiều đối tương quan trọng; một số thông tin khai thác từ báo chí nước ngoài thiếu kiểm chứng, ảnh hưởng không tốt đến dư luận…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong năm 2013 đã có nhiều cố gắng đổi mới và tăng cường thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền, góp phần tích cực vào môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực cơ hội, thù địch tăng cường lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền trong năm 2014 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm  như sau:

Thứ nhất, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch về thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền ngay từ những tháng đầu năm 2014. Chú ý gắn kết với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền nhân các ngày lễ kỷ niệm và sự kiện quan trọng của đất nước.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới và tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trung ương với địa phương, giữa trong và ngoài nước, giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng. Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài.

Thứ ba, bám sát tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, đẩy mạnh đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm. Tăng cường định hướng dư luận về những vấn đề quan trọng.

Thứ tư, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về tuyên truyền đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, căm mốc biên giới trên đất liền cho cán bộ chủ chốt ở các địa phương, cán bộ quản lý, phóng viên báo chí.

Thứ năm, chú trọng khai thác thông tin từ thế giới và Việt Nam phù hợp với những chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và văn hóa Việt Nam. Không đưa những thông tin thiếu kiểm chứng, kích động dư luận. Thông tin tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về đường lối đổi mới, đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ của Đảng và Nhà nước ta; về đất nước Việt Nam giàu đẹp, dân tộc Việt Nam cần cù dũng cảm, yêu chuộng hòa bình, đang năng động tiến hành công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

 
 Biểu dương 26 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại;
tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền trong năm 2013.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 26 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền trong năm 2013.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.