Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở Quảng Bình

Một lớp báo cáo viên được tổ chức trực tuyến.
Một lớp báo cáo viên được tổ chức trực tuyến.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ, đảng viên.

Qua học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị, cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trên địa bàn đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới; xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng của địa phương, đơn vị.  

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2006 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong nhiệm kỳ; đồng thời rà soát, kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên cho nhiệm kỳ tới. Báo cáo viên Tỉnh ủy là các đồng chí Lãnh đạo thuộc các cơ quan ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. 

Ở các đảng bộ trực thuộc, Ban Tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc đã tham mưu cho cấp uỷ thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp huyện đến các cơ sở đảng. Số lượng báo cáo viên ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, tuyên truyền viên ở các cơ sở theo đúng quy định. Đến nay, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy có 50 đồng chí; báo cáo viên các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có 362 đồng chí; báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã, phường, thị trấn là 3.851 đồng chí.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở. Trong 10 năm qua, ở cấp tỉnh đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 47 báo cáo viên Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc mở được 38 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 2.209 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đảm bảo về tiêu chuẩn. Đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy có 50 đồng chí (trong đó 50/50 đồng chí có trình độ lý luận là cao cấp và cử nhân chính trị, 100% có trình độ từ đại học trở lên (trong đó có 6 đồng chí thạc sỹ); báo cáo viên cấp huyện có 362 đồng chí (trong đó: 322 đồng chí có trình độ đại học trở lên, 37 đồng chí có trình độ cao đẳng, trung cấp, 3 đồng chí có trình độ sơ cấp, trung học phổ thông); báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã, phường, thị trấn là 3.851 người (trong đó: Đại học trở lên 1.781 đồng chí, cao đẳng, trung cấp 894 đồng chí, sơ cấp, trung học phổ thông 1.260 đồng chí). Đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo cơ cấu, có lập trường quan điểm đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tính chiến đấu và ý thức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn; khiêm tốn học hỏi, gương mẫu về đạo đức lối sống, có mối quan hệ gần gũi, sâu sát với quần chúng nhân dân; có trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu công việc được giao. 

Kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên 


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình đã duy trì việc tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy theo định kỳ hàng tháng. Nội dung thông tin của các kỳ Hội nghị khá đa dạng, phong phú trên nhiều lĩnh vực, vừa mang tính thời sự, vừa mang tính nghiên cứu. Bình quân mỗi kỳ có từ 2 - 3 đề tài. Nội dung thông tin tập trung vào các chủ đề lớn, trong đó nổi bật là các chuyên đề về tình hình thời sự quốc tế; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương; kết quả các Hội nghị của Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; kỷ niệm các ngày lễ lớn; các điển hình tiên tiến; tình hình an ninh chính trị, các hoạt động chống phá của bọn phản động, các thế lực thù địch... Trong 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức được 110 Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy với 5.313 lượt báo cáo viên tham gia.

Hầu hết các đề tài báo cáo tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy Quảng Bình đều được chọn lọc từ Hội nghị Báo cáo viên ở Trung ương và các tài liệu theo nguồn cung cấp của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung thông tin tại các Hội nghị báo cáo viên hàng tháng được chuẩn bị chu đáo (với 276 đề tài), kết hợp chặt chẽ những chuyên đề tiếp thu ở Trung ương và những thông tin ở địa phương, vừa có nội dung chuyên sâu vừa có nội dung toàn diện, đảm bảo thông tin định hướng kịp thời, thông suốt từ Trung ương đến tỉnh và cơ sở.

Để đổi mới hình thức tổ chức và làm phong phú thêm nội dung báo cáo tại các hội nghị, ngoài các nội dung thông tin thời sự, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình phối hợp lồng ghép vào hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy nội dung tuyên truyền về truyền thống, kết quả hoạt động của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh để kết hợp tuyên truyền một số chuyên đề chuyên sâu, tuyên truyền các luật, Bộ luật mới, truyền thống của các ngành, công tác bảo vệ rừng; xây dựng nông thôn mới; biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ năm 2011 tại các Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy đã áp dụng công cụ hỗ trợ như máy chiếu, màn hình làm tăng sự phong phú, hấp dẫn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên.

Tại các hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình đã dành thời gian để định hướng công tác tuyên truyền, đặc biệt là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nổi lên trên địa bàn.

Để cung cấp tài liệu, định hướng công tác tuyên truyền nói chung, công tác truyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên nói riêng, trong 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban, ngành trong tỉnh biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền về xây dựng các dự án, định hướng tuyên truyền về hoạt động tôn giáo trái pháp luật; công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới; đại hội thi đua yêu nước; về công tác phòng, chống HIV/AIDS...

Tuy nhiên, chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt nhu cầu của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Một là, phương thức hoạt động còn nặng về tuyên truyền một chiều từ trên xuống, chưa chú ý đến đối thoại giữa người nói và người nghe. Hai là, trình độ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đồng đều; chất lượng còn hạn chế, một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đủ sức giải đáp có sức thuyết phục những vướng mắc do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Ba là, việc tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ hàng tháng nhiều lúc còn chậm. Một số đơn vị chưa duy trì thường xuyên việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ; số lượng báo cáo viên tham gia chưa đầy đủ. Hàng năm một số đơn vị chưa chú trọng công tác tổng kết, kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Việc tuyên truyền một số lĩnh vực như: pháp luật, tiến bộ về khoa học - kỹ thuật, về mô hình, điển hình tiên tiến...còn hạn chế. Chất lượng một số chuyên đề chưa được hấp dẫn nên chưa thu hút được người nghe, hiệu quả chưa cao. Bốn là, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài chính cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp còn hạn chế; thực hiện khen thưởng chưa thường xuyên.

Từ thực trạng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn Quảng Bình trong 10 năm qua; nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền vơi trong thời gian tới, cần tiếp tục thức hiện tốt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10 /2007 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Thông báo Kết luận số 225- TB/TW, ngày 3/3/2009 về “Cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền” của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Chỉ thị số 39 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới; xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng của địa phương, đơn vị. Từ đó, có sự quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Hai là,
đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng (khóa XII), các nghị quyết của Tỉnh uỷ Quảng Bình đi vào thực tiễn cuộc sống. Tuyên truyền tốt các ngày kỷ niệm, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác thông tin thời sự chính trị quốc tế và trong nước; tuyên truyền về pháp luật, gương điển hình tiên tiến, những tiến bộ về khoa học kỹ thuật... Chú trọng tuyên truyền giáo dục nhân dân đề cao ý thức cảnh giác, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Ba là, hàng năm, cấp ủy đảng các cấp lựa chọn, bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; tăng cường đối thoại, gắn với việc nắm bắt và phản ánh kịp thời dư luận xã hội, đáp ứng nhanh nhạy nhu cầu thông tin, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bốn là, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện về chế độ chính sách cho công tác tuyên truyền miệng; chăm lo đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và cung cấp đầy đủ, kịp thời những tài liệu, thông tin cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên cấp mình. Hằng năm tổ chức đánh giá, tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế; kịp thời khen thưởng, động viên đội ngũ báo cáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

Năm là, tiếp tục xây dựng, củng cố bộ máy cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

Nguyễn Văn Hùng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục