Bình Thuận: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

 Theo đó, yêu cầu đặt ra là: các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thị,thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Bằng các biện pháp phù hợp, tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Công văn số 2194-CV/TU, ngày 04/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Cần xác định đây là kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đơn vị cũng như các vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong nội bộ, sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

 Tăng cường xây dựng, quản lý và chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên của cấp mình, ngành mình nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm theo đúng Quy chế hoạt động của báo cáo viên các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 234-QĐ/TU, ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnhuỷ); thường xuyên rà soát, củngcố, kiện toàn,bảo đảm đội ngũ báo cáo viên phải là những cán bộ có quan điểm chính trị vững vàng, có chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống trong sáng, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng; đồng thời, thay thế ngay những báo cáo viên không có đủ tiêu chuẩn, uy tín giảm sút, không thường xuyên hoạt động. Có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ báo cáo viên các cấp. Cấp uỷ các cấp cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ báo cáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, cách thức thông tin tuyên truyền. Trong đó, chú ý những vấn đề quan trọng, bức thiết, có tính thời sự của cả nước nói chung và của địa phương nói riêng, những vấn đề gắn với công việc, cuộc sống, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phương pháp tuyên truyền miệng phải dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền. Chú trọng tính khách quan, tính thuyết phục trong việc định hướng thông tin trên cơ sở phát huy ưu thế của loại hình truyên truyền miệng là trực tiếp, có trao đổi hai chiều, giải đáp kịp thời những vướng mắc phát sinh. Đồng thời, thường xuyên và kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và báo cáo viên để mọi đảng viên đều có thể tiến hành tuyên truyền miệng ở mọi lúc, mọi nơi cho mọi đối tượng. 

 Khi phát hiện những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, trao đổi với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cung cấp thông tin ban đầu về quan điểm xử lý của các cơ quan chức năng để kịp thời định hướng dư luận.

 Chú ý chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, kế hoạch, nội dung công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên từng tháng, quý, năm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền miệng. 

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội nghị báo cáo viên các cấp; thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bổ sung báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học, các chuyên gia có uy tín, am hiểu nội dung và lĩnh vực tuyên truyền, có kỹ năng truyền đạt tốt. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng theo Hướng dẫn của BanTuyên giáo Trung ương Đảng. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong tỉnh, thường xuyên báo cáoThường trực Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo./.

Tô Long
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận  

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.