Quảng Nam: Khai thác, sử dụng hiệu quả thông tin trên báo, tạp chí của Đảng

Quảng Nam sơ kết ba năm về Chỉ thị 13 mua và đọc báo Đảng
Quảng Nam sơ kết ba năm về Chỉ thị 13 mua và đọc báo Đảng

Năm 2011, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) "Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng" và ra Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/10/2011 về việc "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác, sử dụng thông tin, đặt mua và đọc báo Đảng". Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/11/2014, Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU và ban hành Kết luận số 225-KL/TU, ngày 15/12/2014 về “Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 18/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác, sử dụng thông tin, đặt mua và đọc báo Đảng” (sau đây chúng tôi gọi chung là Chỉ thị 11-CT/TW về báo Đảng). Điều đó cho thấy, công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (báo chí của Đảng) luôn được Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. 

Thời gian qua, các cấp ủy trong toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc mua, đọc, khai thác, sử dụng thông tin trên báo chí của Đảng. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy kế hoạch đặt mua và đọc báo chí của Đảng; phối hợp với bưu điện các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác theo dõi, báo cáo thường xuyên tình hình sử dụng kinh phí và số lượng các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan trên địa bàn đặt mua và không đặt mua báo chí của Đảng. Nhờ đó, việc đặt mua, đọc, khai thác, sử dụng thông tin trên báo chí của Đảng được các địa phương, cơ quan, đơn vị duy trì khá thường xuyên, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Các đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung đặt mua 4 loại báo chí của Đảng, gồm: Báo Nhân dân, báo Quảng Nam, tạp chí Cộng sản, tạp chí Xây dựng Đảng. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu, nhiều đơn vị đã đặt mua thêm các loại báo chí như: Tạp chí Kiểm tra; báo Tiền phong, Pháp luật, Lao động, Thanh niên, Phụ nữ, Nông thôn ngày nay, Biên phòng, An ninh biên giới, Dân tộc và phát triển,…Trong quý I năm 2017, toàn tỉnh có 3.175 chi bộ cơ sở, 642 đảng bộ cơ sở đặt mua báo chí của Đảng.

Đối với báo Nhân dân và báo Quảng Nam: Tỷ lệ đặt mua ở đảng bộ cơ sở đạt rất cao, có 6 huyện (Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh) có tỷ lệ đặt mua báo Nhân dân đạt 100%: 9 huyện (Tiên Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình, Phú Ninh) có tỷ lệ đặt mua báo Quảng Nam đạt 100%. Đặc biệt huyện Nam Giang có sự chuyển biến rất mạnh mẽ trong việc đặt mua báo Quảng Nam (đạt tỷ lệ 108,33%). Ở chi bộ cơ sở có 13 huyện có tỷ lệ đặt mua đạt trên 50%: Đại Lộc 93,52%; Duy Xuyên 91,72%; Quế Sơn 86,05%; Điện Bàn 85,88%; Hiệp Đức 78.7%; Nông Sơn 75%; Thăng Bình 72,1%; Phú Ninh 57,89%; Tiên Phước 57.80%; Hội An 53,68%; Núi Thành 52,51%; Tam Kỳ 50,29%; Đông Giang 50,12%.

Đối với tạp chí Cộng sản và Xây dựng Đảng: Hầu hết đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh đều đặt mua; trong đó có 3 huyện đặt mua cao nhất, lần lược là Hiệp Đức (91,67 % và 88,33%), Đại Lộc (88,89% và 72,22%), Thăng Bình (86,36% và 72,73%). 

Đối với các cơ quan, đơn vị (bao gồm các sở, ban, ngành, bệnh viện, trường học, các hội đoàn thể, các cơ sở sản xuất-kinh doanh): Tuy có đặt mua báo chí của Đảng, nhưng chưa địa phương nào đạt tỷ lệ 100% cơ quan, đơn vị đặt mua.

Công tác phát hành báo chí của Đảng đúng đối tượng và khá kịp thời. Trong quý, số lượng phát hành báo Nhân dân 1.335 tờ/kỳ, báo Quảng Nam 1.805 tờ/kỳ, tạp chí Cộng sản 413 cuốn/kỳ và tạp chí Xây dựng Đảng 264 cuốn/kỳ. Nhiều đơn vị đã phát hành báo chí của Đảng đến tận tay bí thư chi bộ, trưởng ban dân chính thôn, khối phố, đảng viên hưu trí.

Việc đọc, khai thác, sử dụng thông tin trên báo chí của Đảng đã trở thành thói quen hàng ngày của đa số cán bộ, đảng viên; biến nhận thức thành hành động bằng cách sử dụng, khai thác thông tin trên báo chí Đảng áp dụng vào thực tiễn nhiệm vụ chính trị của cá nhân, cơ quan, đơn vị; làm một trong những tài liệu quan trọng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, các cuộc sinh hoạt tọa đàm,…; kết hợp thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30.10.2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ", gắn với triển khai thực hiện có Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các cơ quan, đơn vị. 

Tùy theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, như một số tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, Hội An đã tổ chức tập trung đọc báo Đảng vào các buổi sáng hằng ngày trước giờ làm việc; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp lưu trữ báo chí của Đảng tạo thành tủ sách báo để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, khai thác thông tin khi cần thiết.

Có thể thấy rằng đa số tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong tỉnh đều nhận thức và đánh giá cao tầm quan trọng, tác dụng tích cực của việc đọc, khai thác, sử dụng thông tin trên báo chí Đảng, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Được các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện theo quy định, với việc phân bổ số lượng và nguồn kinh phí phù hợp với thực tế của từng địa phương, như: Huyện Hiệp Đức: Cấp ngân sách đặt mua báo chí của Đảng cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ đã nghỉ hưu; bao cấp kinh phí đặt mua cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thành phố Tam Kỳ: Kinh phí được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị và sách địa phương; các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể. Huyện Nam Trà My: Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động để chi cho việc đặt mua báo chí của Đảng. Huyện Tây Giang: Giao tự đặt mua từ nguồn đảng phí trích lại của đảng ủy các xã và các chi, đảng bộ các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện. Huyện Bắc Trà My: Kinh phí huyện cấp 10 triệu đồng cho mỗi đơn vị trong một năm… 

Việc mua, đọc, khai thác, sử dụng thông tin trên báo chí của Đảng trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, khó khăn, đó là: Một số chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa bố trí kinh phí để mua báo chí của Đảng. Một số địa phương còn khó khăn trong việc phân bổ kinh phí đặt mua báo chí của Đảng; số lượng các loại báo chí được cấp miễn phí đối với miền núi khá nhiều nên các cơ sở tập trung sử dụng các loại báo, tạp chí được hỗ trợ là chủ yếu. Các huyện miền núi của tỉnh có vị trí địa lý, địa hình đặc thù, giao thông đi lại khó khăn... Vì vậy, công tác phát hành báo chí của Đảng tới các chi bộ thôn, bản một số nơi chưa kịp thời, số lượng báo chưa đảm bảo. Đặc biệt là công tác chuyển báo đến bưu điện xã các huyện miền núi cao Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My chưa kịp thời, 2 đến 3 ngày, 2 lần/tuần mới chuyển đến, nhất là vào mùa mưa.

Một số đơn vị được cấp, phát báo nhưng việc sử dụng mới chỉ dừng lại ở đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn; việc sử dụng báo đến cán bộ, đảng viên chưa chú trọng. Một số cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ trực thuộc các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp huyện ít quan tâm đến đặt mua báo chí của Đảng. Sự phát triển mạnh mẽ của loại hình báo điện tử, mạng internet tạo ra sự nhanh chóng, thuận tiện trong việc đọc và khai thác thông tin nên tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đặt mua báo chí của Đảng chưa đạt yêu cầu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thờ ơ, ít quan tâm đến việc đọc, khai thác, sử dụng thông tin từ báo chí của Đảng. 

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, báo chí của Đảng là kênh thông tin chính thống, cung cấp những kiến thức, luận cứ khoa học, thực tiễn trên tất cả các mặt công tác của đời sống xã hội; từ thực tiễn công tác mua, đọc, khai thác, sử dụng thông tin trên báo,, tạp chí của Đảng thời gian qua, xin kiến nghị một số giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW về báo Đảng trong thời gian tới:

Một là, các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Chỉ thị 11-CT/TW về báo Đảng; Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25.8.2012 của Ban Bí thư về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng" và Kết luận số 225-KL/TU, ngày 15.12.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về “Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 18.10.2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác, sử dụng thông tin, đặt mua và đọc báo Đảng”. Các tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở cần xác định việc mua, đọc, khai thác, sử dụng thông tin trên báo chí của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này.

Hai là, Văn phòng Tỉnh ủy cần rà soát tình hình sử dụng kinh phí đặt mua báo chí của Đảng tại các địa phương trong toàn tỉnh, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có những biện pháp chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt đối với những trường hợp sử dụng kinh phí sai mục đích. Đồng thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy có chủ trương cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 11-CT/TW về báo Đảng, theo hướng: Các tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở sử dụng nguồn đảng phí được trích giữ lại mua báo chí Đảng cấp cho cấp ủy viên. Trường hợp kinh phí trích giữ lại không đủ thì cấp ủy cơ sở báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp để hỗ trợ từ nguồn Đảng phí được trích giữ lại của đảng bộ cấp trên trực tiếp. Trường hợp Đảng phí được trích giữ lại tại cấp ủy cấp trên cơ sở không đủ, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ hỗ trợ từ nguồn đảng phí được trích giữ lại của Đảng bộ tỉnh và nguồn thu từ kinh doanh, dịch vụ để đảm bảo tất cả các tổ chức cơ sở đảng, nhất là khu vực miền núi và các cơ quan hành chính sự nghiệp, mặt trận, đoàn thể đều phải có báo chí của Đảng (ít nhất là báo Nhân dân và báo Quảng Nam) hàng ngày để đọc.

Ba là, ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp phối hợp chặt chẽ với văn phòng cấp ủy, bưu điện cùng cấp tham mưu, đôn đốc việc thực hiện mua, đọc báo chí của Đảng. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc đăng ký mua và sử dụng báo chí của Đảng tại các cơ quan, đơn vị; kiên quyết khắc phục tình trạng sử dụng kinh phí không đúng mục đích. Tăng cường các giải pháp tăng lượng phát hành, nhất là các nơi vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, đơn vị sản xuất - kinh doanh. 

Bốn là, các cơ quan, đơn vị, nhất là các chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc thực hiện đọc, khai thác, sử dụng vào thực tiễn công tác thông tin trên báo chí của Đảng. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt việc chọn lọc thông tin để tuyên truyền phù hợp, góp phần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, trang bị kiến thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị mình. Đưa việc đặt mua, đọc, khai thác, sử dụng báo chí của Đảng thành tiêu chí thi đua để đánh giá, phân loại tổ chức đảng hàng năm.

Năm là, ngành Bưu điện tỉnh cần tăng cường tinh thần trách nhiệm, mở rộng các dịch vụ công ích, nâng cao hơn nữa chất lượng phát hành báo chí; làm tốt nhiệm vụ đơn vị chủ lực phát hành báo chí của Đảng với phương châm kết hợp hài hoà giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Nghiên cứu các giải pháp góp phần đưa báo chí của Đảng đến đông đảo nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc đăng ký mua báo chí của Đảng phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Sáu là, báo Quảng Nam tiếp tục đổi mới, cải tiến theo hướng nâng cao chất lượng các loại hình báo giấy và báo điện tử cả về nội dung, hình thức; thông tin trên báo phải nhanh nhạy, chính xác, đúng định hướng; quan tâm hơn nữa những bài viết liên quan đến công tác xây dựng Đảng; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội, góp phần cùng báo chí của Đảng làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Phan Thanh Hậu
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.