• Trà Vinh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Trà Vinh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  (TG) - Thực hiện Nghị quyết 32 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị khoá XI “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Trà Vinh đã quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, rà soát và bổ sung cơ chế chính sách về đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, kiện toàn hệ thống trường chính trị, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, nâng cao trình độ nhận thức, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

 • Giá trị bền vững của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

  Giá trị bền vững của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

  (TG) - Sáng 18/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/1947 – 10/2017). 

 • Xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước

  Xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước

   Xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới là góp phần nâng cao sức mạnh lực lượng tham gia nghiên cứu, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước. Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, nhất là trong các học viện, các trường đại học lớn là một bộ phận của giới nghiên cứu lý luận Việt Nam, đã đang tích cực tham gia nghiên cứu, đưa ra những luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới phát triển thắng lợi.

 • Quảng Trị: Hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII

  Quảng Trị: Hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII

  (TG)-Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW, ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”, đến ngày 30/8/2017, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết trên địa bàn toàn tỉnh. 

 • Thanh Hóa: Bồi dưỡng chuyên sâu công tác tuyên giáo năm 2017

  Thanh Hóa: Bồi dưỡng chuyên sâu công tác tuyên giáo năm 2017

  (TG)-Thực hiện Quyết định số 458-QĐ/TU, ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về phê duyệt Đề án về Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Học viện Báo chí – Tuyên truyền đã tiến hành khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về công tác Tuyên giáo. 

 • Hướng dẫn Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018

  Hướng dẫn Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018

  (TG)- Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 46- HD/BTGTW về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

 • Quảng Trị: Đào tạo, bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ

  Quảng Trị: Đào tạo, bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ

  (TG)- Đào tạo, bồi dưỡng Sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của Đảng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng; hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng vào thực tiễn công tác. 

 • Điện Biên: Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị

  Điện Biên: Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị

  (TG) - Ngày 14/8/2017, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung. Tiến sỹ - Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh - Giàng Thị Hoa cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tỉnh đã dự Lễ khai giảng.

 • Lạng Sơn: Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

  Lạng Sơn: Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

  (TG)-Ngày 10/8/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II năm 2017 với trên 80 học viên đến từ các tổ chức đảng trực thuộc. 

 • Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi

  Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi

  (TG)-Hội thi giảng viên giảng dạy chính trị giỏi là hoạt động đã được tỉnh Quảng Ninh duy trì tổ chức trong nhiều năm qua. Hội thi nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. 

 • Quảng Ninh: Thiết thực từ hội thi giảng viên giảng dạy chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017

  Quảng Ninh: Thiết thực từ hội thi giảng viên giảng dạy chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017

  (TG)-Theo đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, hội thi là một hoạt động góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, trong đó có nội dung về nâng cao chất lượng tuyên truyền và bồi dưỡng lý luận chính trị. 

 • Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống ở Quảng Ninh

  Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống ở Quảng Ninh

  (TG)-Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh, đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh Quảng Ninh đã có bước phát triển rõ rệt. Các ấn phẩm đã tái hiện một cách đầy đủ, toàn diện, chân thực, sinh động lịch sử chung của toàn Đảng và lịch sử dân tộc, góp phần quan trọng trong việc tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh nói riêng và của toàn Đảng nói chung trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị năm 2017

  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị năm 2017

  (TG) – Trong hai ngày 26, 27/4/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức thành công Hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị năm 2017. Tham gia Hội thi có 28 thí sinh là giảng viên chuyên trách, kiêm chức của 9 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố và báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 • Hà Tĩnh bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017

  Hà Tĩnh bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017

  (TG)- Ngày 19/3, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới khóa I/2017. 

 • Hiệu quả từ đổi mới phương thức quán triệt Nghị quyết ở Bình Phước

  Hiệu quả từ đổi mới phương thức quán triệt Nghị quyết ở Bình Phước

  (TG) -Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là một trong ba công đoạn quan trọng để đảm bảo nghị quyết được đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đó là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương. Vì vậy, để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tỉnh uỷ Bình Phước đã có một số đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc này và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.