Lạng Sơn: Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Theo đó, từ ngày 10/8/2017 đến hết ngày 18/8/2017, nội dung chương trình bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn thường xuyên quan tâm thực hiện, nhằm trang bị kiến thức về lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước... Qua đó, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị tư tưởng, vững vàng với mục tiêu phấn đấu, xác định rõ chí hướng hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng viên mới, kiên trì rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở thực tiễn chất lượng quá trình học tập và kết quả bài thu hoạch, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn cấp giấy chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu./.

Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.