Thanh niên Quảng Yên hướng tới phong trào tự giáo dục chủ nghĩa yêu nước

1. Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã và đang mang lại những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với những thành tựu đó đã tạo điều kiện cho thanh niên học tập, giao lưu với các nước, đặc biệt là các nước có nền văn hóa, khoa học kỹ thuật hiện đại. Sự phát triển này đã hình thành những lối sống mới với sự hội nhập mạnh mẽ của thanh niên. Tuy nhiên, dù phát triển ở mức độ nào, dù lối sống thay đổi thì vẫn đòi hỏi con người có lòng yêu nước, tự hào dân độc, đặc biệt là đối với thế hệ thanh niên hiện nay. Việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay là một việc làm cần thiết và rất quan trọng. Chỉ có giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên mới tạo được sức mạnh to lớn để phát huy tiềm năng của con người trước những thách thức của lịch sử, thách thức của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. '

Thực hiện công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước ở Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên 5 năm qua đã cùng với các địa phương khác trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền với tinh thần: “Đồng thuận cao - thi đua giỏi - về đích sớm” phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Yên đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thị xã và của tỉnh.

Từ thực tiễn, có thể đánh giá, công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên Thị xã Quảng Yên đã tạo ra sự chuyển động tích cực và đạt được thành tựu được thể hiện trên nhiều mặt, từ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, từ sự chuyển biến nhận thức và nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước (CNYN)  của các tổ chức, các cơ quan, các đoàn thể, các trường học, các gia đình..., cụ thể như sau:

Thứ nhất, cụ thể hóa các nội dung giáo dục CNYN cho thanh niên dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước, điều kiện KT-XH của địa phương đồng thời với đặc điểm thanh niên thị xã Quảng Yên. Dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước và căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, các tổ chức Đảng đã cụ thể hóa các nội dung giáo dục CNYN cho thanh niên đáp ứng yêu cầu giáo dục CNYN trong thời kỳ đất nước và thị xã Quảng Yên xây dựng CNH-HĐH.

Thứ hai, luôn coi trọng giáo dục lòng yêu nước và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức dân tộc. Đây là một trong những truyền thống văn hoá vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam nói chung và của người dân Thị xã Quảng Yên nói riêng. Đặc biệt Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Quảng Yên đã tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng nguồn lực chung của cả đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Đây là những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, thể hiện tấm lòng và tình cảm của tuổi trẻ Quảng Yên luôn đồng hành cùng cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc vớichương trình Tuổi trẻ với chủ quyền biển đảo Tổ quốc và phát động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

Thứ ba, sử dụng đa dạng các hình thức giáo dục CNYN cho thanh niên. Một trong những nét nổi bật về sự chuyển động tích cực tạo nên thành quả giáo dục CNYN cho thanh niên thị xã Quảng Yên là sự sử dụng nhiều hình thức phong phú để thực hiện giáo dục CNYN. Các hình thức giáo dục đã chú trọng tới việc bồi dưỡng tình cảm đạo đức cách mạng, giáo dục lý tưởng và lối sống, rèn luyện phẩm chất tư cách, củng cố ý thức tổ chức kỷ luật,...

Thứ tư, kết hợp các phương pháp và phương tiện khác nhau trong giáo dục CNYN cho thanh niên: Xây dựng các nội dung giáo dục CNYN phong phú song song với hoạt động dạy học. Bên cạnh đó Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sử dụng đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao, chính trị… thu hút thanh niên ở các khóa học tham gia mọi hoạt động. Tích cực phối hợp với nhà trường và ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục CNYN cho thanh niên.

Thứ năm, giáo dục giá trị truyền thống, chính trị, nâng cao giác ngộ lý tưởng, hoài bão, đạo đức cách mạng cho thanh niên.

Trong những năm vừa qua công tác giáo dục giá trị truyền thống cho thanh niên Thị xã Quảng Yên đạt nhiều kết quả đáng ghi nhớ. Nhiều nội dung phong phú thuộc về những truyền thống quý báu của dân tộc như truyền thống yêu nước, truyền thống nhân đạo, truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động, sản xuất, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”... Thông qua đó giúp cho thanh niên Thị xã Quảng Yên nhận thấy trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước, với gia đình và xã hội mà trước tiên là trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm trong học tập, lao động... và hình thành trong mỗi thanh niên những phẩm chất truyền thống đáng quý của dân tộc Việt Nam. Giáo dục nói chung và giáo dục CNYN thanh niên nói riêng nhằm hình thành hành vi ứng xử văn hóa cho thanh niên Thị xã Quảng Yên là vấn đề hết sức cần thiết hiện nay. Đó chính là sự định hướng vào những bản chất tốt đẹp của con người Việt Nam mới, và giữ được thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Thứ sáu
, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Thị xã Quảng Yên đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Được các cấp bộ Đoàn tập trung tổ chức triển khai hiệu quả, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia: tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu các Nghị quyết và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà Nước thông qua nhiều hình thức sinh hoạt chi đoàn, hội nghị v.v, tổ chức tọa đàm, tuyên truyền Nghị quyết 25 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Nghị quyết Trung ương 3 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”, tọa đàm theo chủ đề “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”.

Thứ bảy, giáo dục lý tưởng, niềm tin, ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua nội dung các hoạt động xã hội nhằm hướng tới việc truyền tải chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên, củng cố lý tưởng niềm tin để các em có sự phấn đấu cho tương lai của mình và của đất nước. Hiểu rõ yêu nước, trước hết phải thể hiện được ý thức xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, làm cho nhân dân no ấm, hạnh phúc. Điều này không chỉ là nhận thức mà phải thể hiện qua thái độ, hành vi với một quyết tâm, ý chí cao tạo thành một sức mạnh thực tế của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Các hoạt động trao đổi, đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhất là những vấn đề có liên quan đến thanh niên qua đó giáo dục cho thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn những vấn đề đặt ra của thực tiễn như vấn đề việc làm, thu nhập, thời cơ, thách thức của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 100% các cấp bộ Đoàn đều tổ chức chương trình học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản, các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cho đoàn viên thanh niên gắn với tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Toàn thị xã tổ chức được 295 lớp học tập, nghiên cứu các bài học lý luận chính trị cho 13.970 lượt cán bộ Đoàn; tổ chức được cho hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên học tập các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

Thứ tám, chú trọng giáo dục thái độ, giá trị lao động, nghề nghiệp, vai trò của học tập tu dưỡng rèn luyện vì ngày mai lập thân, lập nghiệp.

Một trong những nội dung quan trọng của giáo dục CNYN cho thanh niên Thị xã Quảng Yên là giáo dục thái độ đối với lao động và nghề nghiệp. Bước vào tuổi thanh niên, mỗi người phải đặt cho mình việc chọn nghề để chuẩn bị cuộc sống tự lập. Đây là vấn đề hệ trọng khi vào đời, lập thân lập nghiệp là cả một bước ngoặt trong cuộc sống đối với tuổi trẻ. Gia đình, nhà trýờng và xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn thanh niên, Hội thanh niên sẽ hỗ trợ cho tuổi trẻ phát triển. Song điều căn bản là ở chỗ, mỗi người phải tự ý thức trách nhiệm về cuộc sống, về tương lai, về hạnh phúc của mình gắn liền với trách nhiệm của một thành viên trong gia đình và trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước và xã hội.

Thứ chín, chú trọng giáo dục lối sống, văn hóa. Tổ chức Đoàn có vai trò quan trọng trong việc giáo dục lối sống văn hóa cho thanh niên, nhằm thúc đẩy thanh niên hình thành nếp sống văn hóa, lành mạnh, tích cực. Đoàn thanh niên Thị xã Quảng Yên đã vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích” gắn với cuộc vận động “Thanh niên Thị xã Quảng Yên học tập và làm theo lời Bác” góp phần hiệu quả trong giáo dục nếp sống văn minh cho thanh niên, ý thức công dân, chấp hành pháp luật và hiểu biết kiến thức pháp luật của thanh niên. Các giá trị sống đẹp nhằm hướng thanh niên đến cuộc sống chân, thiện, mĩ trở thành các bài học mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong thanh niên. Nhiều hình thức tổ chức phong phú như: diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, tôn vinh thanh niên sống đẹp với các chủ đề “Thanh niên thời hội nhập”, “Thanh niên với văn minh đô thị”, “Văn minh học đường” v.v. tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; vận động thanh niên xây dựng lối sống lành mạnh, giản dị, trong sáng, bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình văn hóa.

Tóm lại, những thành tích đạt được trong giáo dục CNYN cho thanh niên ở Thị xã Quảng Yên như hiện nay là đáng khích lệ, biểu dương và cần tiếp tục phát huy hơn nữa. Thanh niên Thị xã Quảng Yên luôn thể hiện tinh thần yêu nước, lối sống đẹp, tinh thần trách nhiệm, ý chí, nghị lực vượt lên khó khăn. Để có được những thành tích như vậy phần lớn là do sự nỗ lực cố gắng của chính bản thân thanh niên. Bên cạnh đó, các cấp ủy và các tổ chức đoàn thể luôn luôn quan tâm đến nhu cầu, lợi ích, những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của thanh niên để có thể kịp thời nắm bắt, xử lý các tình huống có vấn đề nảy sinh, định hướng, giữ vững tư tưởng cho thanh niên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số những hạn chế trong công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước ở tỉnh Quảng Ninh nói chung, thị xã Quảng Yên nói riêng cần phải khắc phục. Những vấn đề đặt ra trong giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên ở thị xã Quảng Yên hiện nay là: Thứ nhất, giải quyết mối quan hệ giữa yêu cầu ngày càng cao của giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên với việc nhận thức còn hạn chế của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và bản thân thanh niên. Thứ hai, giải quyết mối quan hệ giữa yêu cầu ngày càng cao của hoạt động giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên với chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn và Hội liên hiệp thanh niên còn hạn chế. Thứ ba, giải quyết mối quan hệ giữa sự hạn chế của chủ thể giáo dục trong tìm tòi, sử dụng các phương thức giáo dục để truyền tải nội dung giáo dục với đòi hỏi cao của thanh niên về tính phong phú và hấp dẫn về cả nội dung và phương thức giáo dục. Thứ tư, giải quyết mối quan hệ giữa yêu cầu ngày càng cao của hoạt động giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên với sự hạn chế về các nguồn lực cho giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên.

2. Để  tiếp tục tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh hiện nay, cần chú trọng thực hiện một số giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền về giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên

Cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mỗi người dân của thị xã, trước hết là cán bộ, tổ chức, chính quyền nhận thức rõ tình trạng tham nhũng, lãng phí đang là quốc nạn, làm xói mòn lòng tin của nhân dân và đảng viên đối với Đảng và Nhà nước, trực tiếp đe dọa sự lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ. Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục lòng yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên.
 
Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các cấp, ủy đảng, chính quyền thị xã Quảng Yên khẳng định sự gắn kết độc lập dân tộc và CNXH. Mục tiêu chung của công cuộc đổi mới là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó cũng là nội dung xuyên suốt, bao trùm của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH. CNYN cần được biểu hiện bằng hành động, việc làm hàng ngày ở gia đình, trong trường học, cơ quan, đơn vị, trên đường phố... Đó là ý thức chấp hành luật pháp, là cần, kiệm, liêm, chính; là yêu thương con người, không vô cảm trước khó khăn của đồng chí, đồng bào, là tình yêu quê hương, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đẩy mạnh giáo dục  CNYN cho thanh niên. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu và là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác giáo dục lòng yêu nước cho thanh niên. Trong nghị quyết hàng tháng, quý, năm cần xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm với những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân để xác định phương hướng, biện phát phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục CNYN đáp ứng yêu cầu, nhiệu vụ. Lãnh đạo cấp uỷ, tổ chức đảng và chính quyền cần thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ nói chung và thanh niên nói riêng.

Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình trong nước và thế giới cho thanh niên. Chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình", phản bác các luận điệu, thông tin sai trái; tăng sức đề kháng cho thế hệ trẻ trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

Các cấp ủy Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội cần nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục CNYN cho thanh niên, từ đó xác định trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội đối với công tác này. Cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục CNYN cho thanh niên; nhìn nhận đúng thế mạnh, cũng như những hạn chế vốn có của giới trẻ Việt Nam, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh niên.
  
Nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trong đó có các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị xã Quảng Yên về vai trò, nội dung của công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước là hết sức cần thiết. Khi nhận thức xã hội được nâng lên, cũng là lúc chúng ta đã tạo ra được một môi trường xã hội thuận lợi và là động lực to lớn thúc đẩy công tác giáo dục CNYN cho thanh niên đạt hiệu quả cao, bởi đây chính là một nội dung quan trọng của cuộc cách mạng tư tưởng, đấu tranh tư tưởng nhằm xây dựng nên một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của ĐCSVN.

Hai là, đổi mới, cụ thể hóa nội dung và đa dạng các phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của thị xã.

Thường xuyên trao đổi, đối thoại với thanh niên, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên về quan điểm, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và xu hướng phát triển cá nhân, nhất là ở các thị trấn phát triển trong thị xã và địa bàn nhạy cảm trong thị xã. Kịp thời đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái của thanh niên.

Sử dụng hình thức nêu gương. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện, phấn đấu trong thanh niên.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, qua đó, vừa làm công tác giáo dục, vừa phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thời, tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức.

Ba là, tăng cường phối hợp giữa xã hội, nhà trường và gia đình, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên.

Cần tăng cường các giải pháp và triển khai một cách đồng bộ để tạo sự phối hợp có hiệu quả, nhằm phát huy tốt  3 nhân tố, đồng thời là 3 chủ thể của sự kệt hợp này. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên. Đây là vấn đề có ý nghĩa then chốt. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục CNYN cho thanh niên là một giải pháp hết sức căn bản, là một nguyên tắc cơ bản của giáo dục chủ nghĩa yêu nước XHCN. Muốn vậy, các ban ngành phải có sự thống nhất về quan điểm, chủ trương, mục đích giáo dục của cả hệ thống chính trị (xã hội), nhà trường trong giáo dục CNYN cho thanh niên. Coi nhân tố gia đình như một chủ thể quan trọng để tiếp nhận giáo dục và cùng với con em mình tự giáo dục, tự tìm hiểu để nâng cao nhận thức về CNYN. 

Tăng cường vai trò giáo dục của gia đình trong giáo dục CNYN cho thanh niên hiện nay. Gia đình là nơi đem đến cho con người những bài học đầu tiên và thường xuyên, liên tục từ lúc sinh ra đến tuổi trưởng thành. Giáo dục gia đình giữ một vị trí đặc biệt đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, nhất là giáo dục tính người từ tuổi ấu thơ. Hoạt động giáo dục, bồi dưỡng của gia đình có tác dụng góp phần củng cố những nội dung giáo dục, bồi dưỡng của nhà trường, đặc biệt là đối với nội dung giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, đạo lý làm người.

Thực hiện chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên luôn là một yêu cầu, nhiệm vụ công tác quan trọng, đặt ra thường xuyên, liên tục đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Gia đình, nhà trường cần phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, các đơn vị vũ trang nhân dân ở các địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi, giải trí, thể dục thể thao rèn luyện thể chất, tham gia vào các hoạt động xã hội v.v. để thanh niên tham gia. Đây là những hoạt động hết sức bổ ích, giúp thanh niên tự rèn luyện nâng cao sức khỏe và ý thức nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng.

Bốn là, phát huy vai trò tích cực của Đoàn Thanh niên, kịp thời nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tổ chức Đoàn thanh niên cần xây dựng nội dung giáo dục CNYN cho thanh niên như ý thức dân tộc, truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước cho thanh niên. Trong đó coi trọng việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, xác định cụ thể những đức tính cần thiết trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để thanh niên học tập, rèn luyện và phát triển. Chú trọng việc bình chọn các điển hình tiên tiến để khích lệ tinh thần thi đua học tập, thường xuyên giáo dục truyền thống của Đảng, Đoàn và địa phương cho thanh niên.

Tổ chức Đoàn cần đổi mới công tác vận động thanh niên, tạo việc làm, tạo môi trường học tập, sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh cho thanh niên. Xác định một cách rõ ràng, đúng đắn những nội dung giáo dục CNYN trong từng thời điểm cụ thể. Làm sao để những nội dung giáo dục phù hợp với vùng, miền, tổ chức các phong trào hoạt động phải hợp lý cả về thời gian, không gian, tránh tổ chức quá nhiều hoạt động ảnh hưởng đến thời gian lao động và học tập của thanh niên. Việc tổ chức các hoạt động này còn phải chú ý đến đặc điểm tâm lý của thanh niên, không nên quá nặng nề, khô cứng nhưng cũng không nên quá hời hợt, thiếu sâu sắc... Sự đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, sâu sắc về ý nghĩa của phong trào, hoạt động được tổ chức phải được coi là mục tiêu hàng đầu.

Xây dựng quy chế phối hợp hành động giữa Đoàn với các tổ chức thanh niên. Tăng cường công tác của Liên đoàn Lao động với thanh niên công nhân và lao động trẻ, Hội Liên hiệp phụ nữ với nữ thanh niên. Hội Nông dân với thanh niên nông thôn, các hội trí thức với thanh niên trí thức, Hội cựu chiến binh với thanh niên trong nhà trường, thanh niên trong các lực lượng vũ trang. Các tổ chức thanh niên thật sự quan tâm, chăm lo đến việc giáo dục CNYN cho thanh niên thì trong hoạt động thực tiễn sẽ có được nhiều hình thức giáo dục có ý nghĩa thiết thực hơn, đáp ứng được những yêu cầu mới của tuổi trẻ trong giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước hiện nay.

Mặt khác, bản thân tổ chức đoàn cũng phải chú trọng tự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhất là cách thức tập hợp, hướng thanh niên vào các hoạt động có ích, sống có lý tưởng, vươn lên lập thân, lập nghiệp. Đồng thời các tổ chức đoàn cũng cần đặc biệt chú trọng lấy gương “người tốt, việc tốt” để giáo dục thanh niên, giúp thanh niên tự giáo dục.
  
Phát huy vai trò của thanh niên trong tự học tập, tự tu dưỡng CNYN trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước cũng là một biện pháp quan trọng giúp thanh niên nhanh chóng tiến bộ, trưởng thành. Đó còn là điều kiện quyết định kết quả rèn luyện của mỗi cá nhân. Hình thành cho thanh niên nhu cầu, động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn, làm cho mỗi người có ý thức làm chủ, ham học hỏi, cầu tiến bộ, vươn lên tự khẳng định mình. Vì vậy, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên phấn đấu, rèn luyện; đồng thời cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả, định hướng phấn đấu cho thanh niên.

Năm là, nâng cao tinh thần chủ động tự giáo giáo dục, rèn luyện của thanh niên.

Phát huy vai trò tự học tập, tự du dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và lý tưởng của thế hệ trẻ. Mỗi một thanh niên phải xác định rõ trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao vươn tới cái mới, cái tiến bộ. Bản thân mỗi người tự giác rèn luyện, biết tự kiềm chế, biết vượt qua những cám dỗ và tiêu cực xã hội, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng, lợi mình hại người; cần phải tự tin vào chính mình, giữ vững niềm tin trong cuộc sống, vào các giá trị chân, thiện, mỹ; vượt qua mọi khó khăn gian khổ như Bác Hồ đã dạy: “gian nan rèn luyện mới thành công”.

Giáo dục CNYN không phải là cái gì sẵn có, mà nó được củng cố phát triển chủ yếu do sự đấu rèn luyện hàng ngày, tu dưỡng rèn luyện cũng giống như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Việc phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện phẩm chất đạo đức của thanh niên là một trong những nội dung hiện đại hóa phương pháp giáo dục. Với ý nghĩa đó, hơn bao giờ hết, chúng ta phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp cho thanh niên có cơ hội để thể hiện mình, để tự mình vươn lên trong cuộc sống. Tính tự giác, tính chủ động, vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện trong giáo dục CNYN của thanh niên là con đường tất yếu đối với sự phát triển, hoàn thiện nhân cách của thanh niên hiện nay. Chính vì vậy, các tổ chức đoàn cần hướng tới phát động và duy trì lâu dài phong trào tự giáo dục CNYN trong thanh niên Quảng Yên. Hiệu quả từ phong trào này sẽ tạo sự bền vững trong công tác giáo dục CNYN ở Quảng Yên trong những năm tới.

Sáu là, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên. Các hình thức khen thưởng gắn với các phong trào thi đua. Vì vậy, cần xây dựng phong trào thi đua lành mạnh, tránh tình trạng ”ganh đua” ảnh hưởng xấu đến chất lượng giáo dục. Phải kết hợp các hình thức trách phạt với các biện pháp giáo dục khác để giúp người có khuyết điểm xác định được hướng khắc phục, sửa chữa. Khi tiến hành trách phạt thanh niên, cần cần phải thể hiện được công bằng, khách quan, trách nhiệm phù hợp với tâm lý lứa tuổi, giác ngộ được ý thức cố gắng vươn lên của mỗi cá nhân thanh niên.

Bảy là, tăng cường đầu tư cho công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên ở thị xã Quảng Yên hiện nay.

Cần tạo ra các điều kiện và môi trường xã hội thuận lợi, làm cơ sở và động lực để phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong điều kiện mới.Trong điều kiện hiện nay, nhiều thanh niên có tinh thần yêu nước, nhưng họ lại khó có thể thể hiện những hành vi yêu nước, khi họ còn rất khó khăn, thiếu thốn, để lập nghiệp. Khi thanh niên đã ý thức được họ cần phải làm gì để thể hiện tinh thần yêu nước thì vai trò của Đảng và Nhà nước trong việc tạo những điều kiện và môi trường thuận lợi cho thanh niên có những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần vào sự ổn định, phát triển đất nước là vô cùng quan trọng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải không ngừng nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên.

Huy động nhiều nguồn lực xã hội, đầu tư ngân sách thoả đáng để đẩy mạnh dạy nghề, phổ cập sơ cấp nghề cho thanh niên. Hoàn thiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm; có chính sách tín dụng ưu đãi cho các cơ sở dạy nghề, đặc biệt các nghề kỹ thuật cao; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng dịch vụ thị trường lao động; tín dụng ưu đãi cho thanh niên vay tạo việc làm, lập nghiệp; khuyến khích thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Xây dựng chiến lược truyền thông quốc gia về định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên. Bảo đảm cơ cấu hợp lý trong đào tạo công nhân kỹ thuật, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Tập trung đào tạo hình thành nguồn nhân lực khoa học - công nghệ có chất lượng cao, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức, tạo mũi nhọn phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây là những điều kiện cho thanh niên có thể phát huy hết khả năng của mình để phát triển và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Xây dựng môi trường để mỗi thanh niên thể hiện lòng yêu nước và ý thức dân tộc. Không nên biến CNYN và ý thức dân tộc thành những khẩu hiệu để hô hào, kêu gọi chung chung, mà nó phải được thực hiện trong những điều kiện cụ thể, với những con người cụ thể. Do đó, Đảng và Nhà nước phải bảo đảm những điều kiện để mỗi công dân thực hiện tinh thần yêu nước và ý thức dân tộc của bản thân mình. Bởi, ngoài sự tự giác thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, thì luật pháp, cơ chế, môi trường, các tổ chức hội, đoàn thể là vô cùng quan trọng.

Gắn công tác dạya nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên thị xã Quảng Yên.Đào tạo nghề cho thanh niên của thị xã Quảng Yên là việc làm thiết thực góp phần giải quyết công ăn việc làm cho thanh niên nhàn rỗi do không có nghề; một số do không thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc do thi trượt, hoàn cảnh không thể có khả năng thi tiếp; một số khác là bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, nông dân bị thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp. Đối với những thanh niên thuộc phạm vi này thì học nghề là biện pháp duy nhất để nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng, tay nghề vì họ không thể đáp ứng được các yêu cầu của giáo dục chuyên nghiệp.

Giáo dục CNYN cho thanh niên thị xã Quảng Yên trong thời kỳ mới chính là nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần và nghị lực, trí tuệ và tài năng của thế hệ trẻ và toàn thể cộng đồng để tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu và thành quả cách mạng, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./. 

Phạm Thị Thu Trang
Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.