Phú Thọ: Huyện Thanh Ba chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

Học sinh Trường THPT Yển Khê, huyện Thanh Ba với hoạt động hướng về biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. (Ảnh minh họa)
Học sinh Trường THPT Yển Khê, huyện Thanh Ba với hoạt động hướng về biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. (Ảnh minh họa)

Nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT), Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) luôn tập trung chỉ đạo công tác lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn; thường xuyên chăm lo đến công tác giáo dục LLCT và xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu nhằm không ngừng tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời coi đây là tiền đề để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Công tác lý luận của Đảng bộ huyện trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nét nổi bật là đổi mới tư duy lý luận, từng bước khắc phục những biểu hiện của bệnh giáo điều, kinh nhiệm chủ quan, duy ý trí; xây dựng và phát triển phong cách tư duy khoa học, ý thức sâu sắc sự cần thiết phải đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển nhận thức… Nhờ đó, những vấn đề lý luận và thực tiễn nảy sinh đã từng bước được nghiên cứu giải đáp, làm sảng tỏ hơn.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp, hàng năm Thường trực Huyện ủy đều giao Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) và các ban xây dựng Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục LLCT trong cả nhiệm kỳ và cụ thể từng năm. Trong đó chú trọng tới việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục LLCT, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và giải quyết những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT, bản lĩnh, năng lực thực tiễn, đổi mới phương pháp công tác gắn với thực tế địa phương, đơn vị được nâng lên rõ rệt.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015 và tính đến hết quý III năm 2016, Trung tâm BDCT huyện đã mở 165 lớp với tổng số 12.962 học viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 7 lớp LLCT hành chính cho 630 học viên là cán bộ đảng viên, công chức các địa phương trong huyện.

Công tác giảng dạy và học tập được Trung tâm BDCT huyện bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ giảng viên đã khai thác có hiệu quả trang thiết bị trợ giảng hiện đại vào công tác giảng dạy; chú trọng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo phương châm lý luận gắn với thực tiễn, tăng cường đối thoại giữa giảng viên và học viên.

Cùng với việc quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy, trong thời gian qua, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cũng đã được Huyện ủy quan tâm đầu tư mạnh mẽ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục LLCT ở Thanh Ba trong những năm qua cũng còn bộc lộ những thiếu sót, hạn chế như: Thực hiện chương trình bồi dưỡng các chuyên đề chưa được toàn diện; số lớp sơ cấp LLCT mở chưa đạt theo yêu cầu; một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm tới việc bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ đảng viên; ý thức học tập của một bộ phận học viên chưa cao; ông tác kiểm tra, giám sát thực hiện chuyên môn thiếu thường xuyên.

Tiếp tục bám sát thực tiễn yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và cán bộ, đảng viên trên địa bàn, trong thời gian tới, cấp ủy và hệ thống tuyên giáo, giáo dục LLCT huyện Thanh Ba tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là,
tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác giáo dục LLCT, tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lý luận; tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm BDCT, tổng kết thực tiễn nhằm làm tốt vai trò của cơ quan tham mưu, phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên tham gia vào công tác nghiên cứu lý luận.

Hai là, tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức về công tác giáo dục LLCT, thực hiện nghiêm túc Quy định 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập LLCT trong Đảng; thực hiện Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 82-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo quản lý các cấp.

Ba là,
tiếp tục thực hiện kết luận số 51-KL/TW ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay” gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT và sử dụng cán bộ sau đào tạo.

Bốn là, các cấp ủy đảng đẩy mạnh quán triệt và thực hiện kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục đổi mới học tập LLCT trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ đó đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục LLCT tại Trung tâm BDCT và hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện nghiêm túc quy chế lý luận chuyên môn, kiểm tra giảng dạy LLCT; đổi mới cách đánh giá chất lượng đào tạo, dạy và học có chất lượng, phát huy tính chủ động và sáng tạo của người học, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận giúp học viên hiểu sâu vấn đề và dễ tiếp thu bài giảng.

Năm là,
tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục LLCT; tiếp tục đổi mới nội dung, thường xuyên cập nhập thông tin một cách kịp thời, cải tiến hình thức, phương pháp giảng dạy LLCT theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức tại Trung tâm BDCT.

Sáu là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, mở rộng dân chủ và giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động lý luận. Trong nghiên cứu lý luận cần quan tâm đến mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng đạo đức con người mới gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ.

Bảy là,
quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phân bổ hợp lý nguồn kinh phí, đảm bảo các điều kiện và trang thiết bị cho hoạt động lý luận nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT nói riêng. Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin và đảm bảo cung cấp đúng, đủ thông tin.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục chỉ rõ việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ được Thường vụ Huyện ủy Thanh Ba chú trọng là không ngừng phát huy, nâng cao chất lượng công tác giáo dục LLCT, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ XXV xác định, đó là tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; bản lĩnh chính trị, tấm gương đạo đức trong sáng và năng lực hoạt động, công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Đỗ Hoàng Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Ba

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.