Huyện Hoài Nhơn: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

1. Công tác quản lý và tổ chức hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Tuyên giáo cấp xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tham mưu, bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng tinh gọn, chú trọng năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đến nay, huyện Hoài Nhơn có 329 báo cáo viên và tuyên truyền viên, trong đó có 20 báo cáo viên Huyện ủy.

Đội ngũ báo cáo viên của huyện bao gồm những đồng chí cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị nên có năng lực tuyên truyền và có trình độ chuyên môn sâu, có điều kiện thuận lợi tiếp cận thông tin và phát huy khả năng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Một số báo cáo viên cấp huyện sử dụng các phương tiện, giáo cụ trực quan như đèn chiếu kết hợp với soạn giảng bằng giáo án điện tử, tăng tính hấp dẫn và khả năng thuyết phục người nghe. Đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở đã phát huy ưu thế của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng quần chúng nhân dân, giải đáp được những vấn đề thắc mắc trong nội bộ nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền miệng, góp phần cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, chuyển tải thông tin sâu rộng đến mọi giai tầng trong xã hội, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng ở cơ sở.

Công tác tổ chức và quản lý đội ngũ báo cáo viên đã từng bước đi vào nền nếp. Ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng lực lượng báo cáo viên phù hợp với yêu cầu tình hình, xây dựng quy chế hoạt động, phân công lĩnh vực công tác chuyên trách để báo cáo viên tập trung chuẩn bị tài liệu, thông tin theo hướng chuyên sâu. Cung cấp thông tin và tài liệu, như: Tạp chí Báo cáo viên, Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đề cương tuyên truyền, tài liệu tham khảo khác cho hệ thống báo cáo viên từ huyện đến cơ sở.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc (máy tính xách tay, đèn chiếu, máy ghi âm kỹ thuật số…..) phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và hội trường một số xã, thị trấn được đầu tư xây dựng phục vụ tốt cho các cuộc tuyên truyền miệng có đông người tham dự.

Huyện ủy và các cấp ủy ở cơ sở chi trả đầy đủ, kịp thời về kinh phí cho hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên hoặc vận dụng các chính sách mới nhất về chế độ chi cho hội nghị báo cáo viên và thù lao cho báo cáo viên theo đúng các quy định. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện được hưởng phụ cấp 0,2/người/tháng và được chi trả theo định kỳ hàng quý. Đối với cấp xã, tùy điều kiện mỗi địa phương việc chi trả cho báo cáo viên, tuyên truyền viên được trích từ nguồn đảng phí hoặc từ nguồn chi cho công tác tuyên truyền ở địa phương.

2. Chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền miệng


Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoài Nhơn xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch 6 tháng và hàng năm để hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng; biên tập và phát hành các loại tài liệu phục vụ cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng, quý và đột xuất để bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin cho báo cáo viên các cấp trên địa bàn.

Trong 10 năm qua, cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tổ chức 42 lớp quán triệt nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) cho gần 13.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập; tổ chức 63 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVII, XVIII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng và các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương trong cùng khóa cho gần 42.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập; tổ chức 96 lớp học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 52 lớp thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế, thông tin thời sự tình hình biển Đông cho hơn 23.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức 98 lớp  bồi dưỡng chính trị hè cho 30.406 lượt cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục huyện.

Về hình thức tuyên truyền miệng, đa dạng hóa, kết hợp nhiều hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị chuyên đề, tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các buổi giao lưu họp mặt giữa các thế hệ, sinh hoạt chi bộ, chính quyền, đoàn thể, họp khu dân cư. Mối quan hệ trong hoạt động thông tin giữa các cấp ủy với các ban, ngành, đoàn thể thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được duy trì, tăng cường có hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Tuyên giáo cấp xã đã tổ chức hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự định kỳ hàng tháng, hàng quý. Thông qua các lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực, kiến thức, trình độ chính trị, tư tưởng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò của báo cáo viên thể hiện rõ nét qua các đợt triển khai quán triệt nghị quyết, các đợt sinh hoạt chính trị lớn, học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cuộc học tập đều thực hiện đúng mục đích, yêu cầu về tư tưởng, nội dung và thời gian theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Nhiều năm qua, kết quả học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận… của Đảng rất cao, luôn đạt bình quân hơn 90% đảng viên và hơn 80% cán bộ chưa là đảng viên tham gia học tập.

Công tác tuyên truyền miệng của huyện Hoài Nhơn trong 10 năm qua đạt được kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn huyện./.

Anh Thư -  Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hoài Nhơn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…